Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

 

Chúa Giê Su bắt đầu mục vụ cộng đồng của Ngài. Ngài bắt đầu kêu gọi mọi người ăn năn và tin vào thông điệp phúc âm. Ngày hôm nay, cùng thông điệp đó được rao truyền qua các tôi tớ của Chúa Giê Su. Chúng ta phải ăn năn và tin vào phúc âm nếu chúng ta muốn vào nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su tiếp tục rao truyền và giảng dạy khi Ngài đi qua biển Ga-li-lê. Mác 1:16-20 miêu tả Chúa Giê Su và chức vụ của Ngài tại Ga-li-lê, "Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Ði một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài." Chúa Giê Su kêu gọi người đi theo Ngài. Để trở thành Cơ đốc nhân có nghĩa là theo Chúa Giê Su. Chúa Giê Su kêu gọi nhiều người hôm nay theo Ngài. Chúng ta hãy xem xét những vấn đề hôm nay trong việc được kêu gọi theo Chúa Giê-xu.

 

Chúa Giê Su kêu gọi những người đi theo Ngài trở thành tay đánh lưới người. Chúa Giê Su, con của Đúc Chúa Trời, chọn lựa những người đánh cá đơn sơ và nói thông điệp của Ngài cho họ. Ngài có thể đến với những người có học thức hay những nhà lãnh đạo xã hội đương thời, nhưng Ngài chọn những người đánh cá. Để trở thành người theo Chúa Giê Su không cần phải là người học thức hay có địa vị cao trong xã hội. Chúa Giê Su chỉ cần chúng ta đi theo Ngài trong niềm tin đơn giản. Vì thế, Chúa Giê Su đến cùng những người đánh cá dọc bờ biển Ga-li-lê. Ngài gọi Si-môn và em trai người là Anh-rê để theo Ngài. Họ đang bận thả lưới xuống biển, họ đang dùng lưới để đánh bắt cá. Bây giờ, Chúa Giê Su kêu gọi họ dùng một lưới khác để đem con người quay về nước Đức Chúa Trời. Họ sẽ mang lưới của phúc âm, Chúa Giê Su kêu gọi họ trở nên tay đánh lưới người.

 

Họ sẽ nhận sứ mạng mới: Ma-thi-ơ 28:19,20 nói, "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Chúa Giê Su kêu gọi các môn đồ của Ngài bước vào sứ mạng rất quan trọng. Họ sẽ giúp đem mọi người về với nước Đức Chúa Trời. Họ sẽ thả lưới phúc âm, họ sẽ đem con người về với Đấng Christ, họ sẽ không làm việc đó bởi chính họ nhưng Chúa Giê Su sẽ ở với họ, Ngài sẽ giúp đỡ họ.

 

Chúa Giê Su kêu gọi những người theo Ngài từ bỏ tất cả mà theo Ngài. Sau đó Chúa Giê Su thấy Gia-cơ và Giăng với cha của họ trong một con thuyền chuẩn bị đi đánh lưới. Họ làm việc với nhau như gia đình. Những người làm thuê giúp họ, công việc của họ rất quan trọng. Họ cần phải làm để giúp gia đình, họ cần phải đánh cá để những người trong gia đình có thức ăn. Tuy nhiên, Chúa Giê Su kêu gọi họ từ bỏ tất cả những thứ đó để theo Ngài.

 

 

Họ nhận được lời kêu gọi để ra đi. Câu 20 nói, "Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài." Chúa Giê Su kêu gọi những người theo Ngài phải từ bỏ mà theo Ngài. Chúng ta không thể phục vụ hai chủ, chúng ta không thể vừa để Chúa Giê Su làm chủ trong đời sống chúng ta vừa để một người hay một thứ gì khác làm chủ. Trong Ma-thi-ơ 6:24, có chép "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." Gia-cơ và Giăng có thể quyết định ở lại giúp cha họ quan trọng hơn việc đi theo Chúa Giê Su. Họ có thể quyết định việc đánh cá kiếm tiền quan trọng hơn việc theo Chúa Giê Su. Họ có thể quyết định công việc của họ quan trọng hơn Chúa Giê Su. Tuy nhiên, họ đã có sự lựa chọn khác. Họ chọn đi theo Chúa Giê Su. Họ để cha họ lại với những người làm thuê và bước ra đi trong đức tin theo Chúa Giê Su. Có phải điều đó là điều thiệt thòi cho họ không? Có  phải là họ và cha họ sẽ không được chu cấp không? Không! Bất cứ ai đi theo Chúa Giê Su đều sẽ được Ngài lo liệu. Gia đình họ sẽ được ban phước. Không ai quyết định theo Chúa Giê Su mà phải chịu thiệt thòi. Chúng ta xem trong Mác 10:29-30, " Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì Ta và phúc âm từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được gì đang bây giờ, trong đời nầy gấp trăm lần hơn…"

 

Chúa Giê Su kêu gọi chúng ta ngày hôm nay đi theo Ngài. Cũng như Ngài kêu gọi những môn đồ đầu tiên, Chúa Giê Su kêu gọi chúng ta ngày hôm nay đi theo Ngài. Ngài kêu gọi mọi người đi theo Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Chúa Giê Su kêu gọi chúng ta đi theo Ngài và đánh lưới người. Ngài kêu gọi chúng ta mang lưới phúc âm để đem con người về với Ngài. Khi Chúa Giê Su kêu gọi Phi-líp để theo Ngài, Phi-líp lập tức tìm Na-tha-na-ên bảo ông ta rằng, "Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép." (Giăng 1:45). Người phụ nữ Samari được Chúa kêu gọi bên giếng nước Si Kha làm cho nhiều người trong làng của cô đến gặp Đấng Christ và đi theo Ngài. Sứ mạng đi theo Chúa Giê Su là sứ mạng đi đánh lưới người.

 

Chúa Giê Su kêu gọi chúng ta đi theo Ngài. Ngài cũng kêu gọi chúng ta ra đi. Nếu chúng ta đi theo Chúa Giê Su, chúng ta phải dâng tấm lòng mình lên cho Ngài. Chúng ta phải đặt Ngài lên hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Ngài trở thành chủ nhân của chúng ta. Nhiều người ngày hôm nay tìm kiếm những thứ vật chất đời này để lấp đầy con người họ. Họ đặt những của cải tiền bạc lên hàng đầu trong cuộc sống của họ. Họ tin rằng nếu họ có những thứ vật chất ấy thì cuộc sống của họ sẽ thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, Chúa Giê Su đỏi hỏi chúng ta phải từ bỏ tất cả để theo Ngài. Chúng ta không thể vừa phục vụ của cải tiền bạc vừa phục vụ Chúa Giê Su. Chúng ta phải có sự chọn lựa, nếu chúng ta chọn đặt vật chất tiền bạc lên trên hết, thì chúng ta sẽ xây dựng kho báu trên đất này. Nếu chúng ta đặt Chúa Giê Su lên trên hết, chúng ta sẽ xây dựng kho báu trên Thiên Đàng. Phúc âm Ma-thi-ơ 6: 19-21, ghi lại như vầy "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." Vì vậy, Chúa Giê Su kêu gọi chúng ta nên từ bỏ sự ham mê của cải trần tục. Ngài kêu gọi chúng ta quý trọng Ngài và đi theo Ngài. Thuở xưa, Áp-ra-ham có cơ hội để có của cải giàu có tại quê nhà. Ông có cơ hội để làm giàu cho bản thân và dư dật về của cải vật chất. Nếu làm như vậy, ông phải chối bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Áp-ra-ham đã làm gì? Ông chọn lựa việc từ bỏ sự giàu sang đời này, ông tin tưởng vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Kinh Thánh nói, "Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn." (Sáng thế ký 15:1). Đức Chúa Trời là của cải của ông. Đức Chúa Trời là phần thưởng lớn của ông. Vì vậy, ngày hôm nay nếu chúng ta chọn đi theo Chúa Giê-xu, Ngài là của cải của chúng ta. Ngài sẽ là phần thưởng của chúng ta. Trong Chúa chúng ta không thiếu thốn gì hết.

 

                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

 

 

 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi