Quyền năng của Chúa Giê Su

Chúa Giê Su và môn đồ của Ngài đi đến thành Ca-bê-na-um nằm phía Tây Bắc bờ biển Ga-li-lê. Theo thông lệ Chúa Giê Su đi vào nhà hội trong ngày Sa-bát. Chúa và các môn đồ đi vào nhà hội tại thành Ca-bê-na-um, tại đó Chúa Giê Su bắt đầu dạy dỗ.  Khi có người đứng dậy và giảng dạy tại nhà hội không phải là điều lạ, nhưng lần này người đang nói lại là người đặc biệt. Phúc âm Mác 1:21-28 nói rằng, "Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! Danh tiếng Ðức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê." Chúa Giê Su có quyền năng. Con người nhận ra điều đó. Ma quỷ nhận ra điều đó. Ngài rất đặc biệt. Chúng ta hãy đến xem quyền năng của Chúa Giê Su ngày hôm nay.

 

Chúa Giê Su dạy có quyền năng. Trong câu 22 nói, "Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu." Lời dạy của Ngài rất đặc biệt. Tiến sĩ Cole bình luận cho đoạn Kinh Thánh này, "Mọi người đều ngạc nhiên, không chỉ về phần giảng dạy của Ngài, nhưng cũng vì nhận thấy quyền phép trong cách cư xử qua phần trình bày của Ngài"[1] Lời dạy của Ngài khác với lời dạy của các thầy thông giáo. Ngài dạy với quyền năng mà mọi người chưa từng thấy. Ngài dạy bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

 

Ngài có quyền phép trên ma quỷ: Một lần nữa, chúng ta đọc trong câu 23-26, "Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người." Chúa Giê Su phán với quyền năng mà ma quỷ không thể làm gì ngoài việc cất tiếng kêu lớn và ra khỏi. Chúng biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng biết Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Chúng biết Chúa Giê Su có quyền năng. Vào lúc khác Chúa Giê Su đuổi quỷ mà nó đã nhập vào hai người đàn ông ở địa phận xứ Ga-đa-ra. Khi chúng thấy Chúa Giê Su, chúng la lớn lên. Chúng nói, "Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước thời hạn không?" (Ma-thi-ơ 8:29). Ma quỷ nhận ra Chúa Giê Su ở bất cứ nơi nào Ngài đến. Chúng biết Ngài là Đấng Mê-si. Chúng biết Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời vì Ngài là Con Đức Chúa Trời.

 

Chúa Giê Su kêu chúng im lặng và ra khỏi người bị chúng ám. Ma quỷ lập tức khiếp sợ bởi mạng lệnh của Chúa Giê Su. Chúng giật mạnh người ấy và ra khỏi người với một tiếng thét hãi hùng. Mọi người đều lấy làm lạ khi thấy ma quỷ chịu phục tùng quyền năng của Chúa Giê Su. Chúa Giê Su có quyền năng trên mọi tà ma. Ngài có uy quyền trên cả Sa-tan. Chúa Giê Su là vua của các vua và Chúa của các Chúa. Tất cả đều phải phục dưới uy quyền của Ngài.

 

Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Mê-si. Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là Đấng Thánh trong Thi Thiên 16:10. Khi Giăng bắt đầu phúc âm nói về Chúa Giê Su, ông gọi Chúa Giê Su là 'Ngôi lời'. Hãy xem lời phúc âm Giăng 1:1-3 "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời.  Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. " Chúa Giê Su là Đấng tạo hoá. Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn vật. Ngài là Đức Chúa Trời. Trong Giăng 1:14, chúng ta đọc, "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." Đức Chúa Trời đến trong thế gian và trở thành một người sống giữa chúng ta. Chúa Giê Su là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời và Con Người trong cùng một bản thể. Bất cứ nơi nào Chúa Giê Su đến, mọi người đều ngạc nhiên về quyền năng của Ngài. Ngài làm nhiều phép lạ. Ngài chữa lành người bệnh, làm cho người mù được sáng và người què đi được. Ngài làm cho người chết sống lại. Ngài đi trên mặt nước và dừng cơn bão bằng tiếng nói uy quyền. Chúa Giê Su không phải là người bình thường. Ngài là Đức Chúa Trời.

 

Chúng ta được kêu gọi phục tùng dưới uy quyền của Ngài. Ngài kêu gọi mọi người phục dưới quyền năng Ngài. Chúa Giê Su là Chúa. Ngài gọi chúng ta đi theo Ngài như Chúa của đời sống chúng ta. Chúng ta phải xưng nhận Ngài là Chúa nếu chúng ta muốn được cứu. Chúng ta đọc trong Rô-ma 10:9, "Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu."

 Hôm nay ai là Chúa của đời sống chúng ta? Chúng ta hầu việc ai? Ai chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống chúng ta? Chúa của vũ trụ trời đất muốn chúng ta nhận biết Ngài. Ngài muốn trở thành Chúa của đời sống chúng ta. Chúa Giê Su Christ là Chúa. Ngày hôm nay chúng ta nên phục tùng uy quyền của Ngài. Tiếp nhận Ngài làm Chúa của đời sống chúng ta. Bắt đầu ngày hôm nay chúng ta hãy đi theo Ngài và tin Ngài. Một người cai ngục, sống tại thành Phi Líp, có hỏi Phao-lô rằng ông phải làm gì để được cứu rỗi. Phao-lô trả lời: "Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." (Công vụ 16:31). Chúng ta phải tin vào Chúa Giê Su để được cứu rỗi. Hãy tiếp nhận Chúa Giê Su Christ làm Chúa của đời sống chúng ta. Ngày hôm nay có Chúa là Đức Chúa Trời là Đấng đang hiện hữu. Chúng ta không thể trãi qua cuộc đời mà không nhận biết có Ngài.

                                                       

                                                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ[1]Alan Cole, The Gospel According to St. Mark (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970) p.61


 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi