Tìm Kiếm Chúa Bằng Tấm Lòng

Làm người ai cũng có lòng, chung qui có hai loại tấm lòng: Lòng tốt và Lòng xấu. Tấm lòng nào sẽ tìm kiếm Chúa? Thật khó trả lời câu hỏi này vì người có lòng tốt không cần gì phải tìm kiếm Chúa còn người có lòng xấu cần phải nhờ đến Chúa để được thay đổi. Ngược lại người có lòng tốt mới nhìn biết Chúa và mời Ngài vào lòng, còn người có lòng xấu không muốn Chúa vào lòng vì sợ mọi điều xấu xa sẽ bị phơi bày. Điều này làm cho người ta lẩn quẩn trong lý thuyết không biết điều nào đúng, điều nào sai vì người ta cho rằng có hai loại tấm lòng. Trước mặt Đức Chúa Trời con người chỉ có một loại tấm lòng mà Giê-rê-mi 17: 9 nói “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: Ai có thể biết được?” Câu ca dao: “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người!” phù hợp với lời Kinh Thánh vì nói lên loài người chỉ có một tấm lòng.

Tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng dầu là người tốt hay là người xấu. Lời kêu gọi của Chúa trong Ê-sai 55:1 “Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước và người nào không có tiền bạc..” bất cứ ai có lòng khao khát có thể gặp mặt Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho mọi người có lòng đều hưởng ơn phước từ trời không phân biệt một ai. Sau Lơ là người bắt bớ Đạo Đấng Christ cách hung bạo, nhưng trong lòng ông vẫn còn có chỗ lương thiện không dối trá, không hiểm ác. Lòng của Sau Lơ khao khát tìm một Đấng chân thần vì ông không muốn sống trong đạo đức giả giống như người Pha-ri-si, chính vì đó mà Chúa Giê Su đã hiện ra với ông trên con đường Đa Mách để cứu rỗi ông. Người như Sau Lơ đáng lẽ bị hình phạt nhưng Chúa cứu ông ra khỏi tội ác và sự mù lòa vì Chúa nhìn thấy tấm lòng của Sau Lơ và Ngài chọn lựa ông, chính lời Chúa phán: “ Ta đã chọn lựa người nầy...” Công vụ 9:15.

Khi nói lên tấm lòng người ta thường nói những điều tốt về mình, thường hay khoe mình. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: “ Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.” Lu-ca 18:11-12. Nhưng trong cuộc đời của vua Đa Vít khi ông tìm kiếm Chúa ông không ngần ngại thú nhận tội lỗi của mình: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.” Thi Thiên 51:1-4. Người có tấm lòng tìm kiếm Chúa là người luôn biết ăn năn, xưng tội và cầu xin Chúa tha tội cho mình, cũng cầu xin Chúa soi sáng để nhận biết các sự vi phạm và những lỗi lầm.

Quan sát những người tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng phần lớn người ta thấy thái độ của những người ấy chăm chỉ lắng nghe như là người đang chăm chú để thực hiện một giao ước có tính quyết định cho cuộc đời của họ. Đức Chúa Trời truyền dạy cho dân sự của Ngài khi nghe giao ước của Chúa họ cần có thái độ vâng lời tuyệt đối, xem như luật lệ, điều răn, quy tắc... “Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy chúng rằng: Các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lạy, hầu việc chúng nó, và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đấng dùng đại năng, và cánh tay giơ thẳng ra, đem các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô; Đấng đó các ngươi phải kính sợ thờ lạy, và dâng của lễ cho. Các luật lệ, điều răn, qui tắc, và mạng lịnh mà Ngài chép cho các ngươi, các ngươi khá gìn giữ làm theo đời đời, chớ nên kính sợ các thần khác. Các ngươi chẳng nên quên giao ước mà ta lập với các ngươi; chớ kính sợ các thần khác.” II Các Vua 17: 35-38   

Người tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng không bao giờ thất vọng về những điều họ đang tìm kiếm. Có những người tìm kiếm Chúa bằng cảm xúc mà tưởng rằng đó là sự bày tỏ tấm lòng của mình như dân Israel thuở xưa mỗi khi họ muốn chứng tỏ lòng thành tâm tìm kiếm Chúa họ thường hay xé áo ra, mặc bao bố, rải tro trên đầu. Nhưng rồi khi họ thất vọng họ lìa bỏ Chúa, khinh lờn Đấng Thánh, xa lạ với Chúa và lui đi. Ê-sai 1:4. Những ai hết lòng tìm kiếm Chúa tin vào lời Chúa rất quả quyết, vững lòng và vui vẻ: “Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.” Ê-sai 55: 10-13.

                                                                                                              Muốn thật hết lòng

                                                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Top of Form

Bottom of Form

 

 

 

          

 

Các bài khác :: Làm Sao Chúa Biết?
:: Niềm Vui của Mùa Xuân
:: Quăng Hết Gánh Nặng
:: Sự Ban Cho Của Đức Chúa Trời
:: Lẽ Thật Và Yêu Thương

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi