Một dân ít đức tin

 Chúa Giê-xu đã thực thi mục vụ của Ngài trong xứ Ga-li-lê, trong nhiều thành phố và làng mạc. Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ. Ngài đã rao giảng Phúc Âm cho nhiều người. Bây giờ Ngài trở về Nazareth, thành phố nơi Ngài lớn lên. Đây là thành phố nơi gia đình Ngài đã sinh sống. Tuy nhiên, khi Ngài đến đó, Ngài thấy một dân ít đức tin. Hãy để tôi đọc Mác 6:1- 6 " Ðức Chúa Giê Su đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?  Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. "

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

 

  " Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài " Giăng 1:12


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi