Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

BIEÅU ÑOÀ THAÙNH KINH LÖÔÏC KHAÛO

(Trích dòch töø Thaùnh Kinh Anh Ngöõ - Nelson)

Saùng Theâá Kyù – 50  chöông

TAÄP TRUNG

BOÁN SÖÏ KIEÄN

BOÂÁN NHAÂN VAÄT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1        3:1            6:1           10:1          12:1          25:19        27:19       37:1    50:26

 

 

 

 

 

 

PHAÂN CHIA

Söï

Saùng Taïo

Söï

Sa Ngaõ

 

 

 

Côn Luït

Caùc Daân

Toäc

Aùp-ra-ham

 

Y-saùc

 

 

 

Gia-coáp

 

Gioâ-seùp

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

NHAÂN LOAÏI

DOØNG DOÕI DO-THAÙI

LÒCH SÖÛ

TIEÅU SÖÛ

 

ÑÒA ÑIEÅM

VOØNG ÑAI PHÌ NHIEÂU

(E-ÑEN- CHA-RAN)

CA-NA-AN

(CHA-RAN – CA-NA-AN)

EÂ-DÍP-TOÂ

(CA-NA-AN – EÂ-DÍP-TOÂ)

 

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 2000 NAÊM

(4004 - 2090 T.C.)

KHAÛNG 193 NAÊM

(2090 – 1897 T.C.)

93 NAÊM

(1897 –

1804 TC)

TAÙC GIAÛ

MOÂI-SE

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: BAN ÑAÀU – Caâu CK 3:15; 12:3. Ñoaïn CK 15

                 

 

 

 

Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù – 40  chöông

TAÄP TRUNG

GIAÛI CÖÙU KHOÛI EÂ-DÍP-TOÂ

 KHAÛI THÒ TÖØ ÑCT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1              2:1                  5:1                    15:22             19:1               32:1     40:38

 

PHAÂN CHIA

 

 

 

NHU

CAÀU

GIAÛI CÖÙU

 

 

 

CHUAÅN

BÒ CHO GIAÛI

CÖÙU

 

 

 

SÖÏ

GIAÛI CÖÙU

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

BAÛO

TOÀN Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

KHAÛI THÒ CUÛA

GIAO ÖÔÙC

Y-SÔ-RA-EÂN ÑAÙP ÖÙNG VÔÙI GIAO ÖÔÙC

 

CHUÛ ÑEÀ

TÖÔØNG THUAÄT -NARRATION

LAÄP PHAÙP-LEGISLATION

CHINH PHUÏC-SUBJECTION

GIAÛI CÖÙU

HÖÔÙNG DAÃN

 

ÑÒA ÑIEÅM

 

EÂ-DÍP-TOÂ

ÑOÀNG VAÊÉNG

 

NUÙI SI-NAI

THÔØI GIAN

430 NAÊM

2 THAÙNG

10 THAÙNG

TAÙC GIAÛ

MOÂI-SE

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “GIAÛI CÖÙU” – Caâu CK 6:6; 19:5, 6; Ñoaïn CK 12-14

               

 

 

 

Leâ-vi Kyù – 27 Chöông

TAÄP TRUNG

 

CUÛA LEÃ / SACRIFICE

 

THAÙNH HOÙA / SANCTIFICATION

PHAÂN ÑOAÏN

1:1            8:1           11:1          16:1          18:1      21:1      23:1         25:1       27:1-34

 

PHAÂN CHIA

NHÖÕNG LUAÄT PHAÙP VEÀ

LUAÄT NEÂN THAÙNH

 

NHÖÕNG CUÛA LEÃ

LEÃ TAÅY UEÁ THAÀY TEÁ LEÃ

LEÃ TAÅY UEÁ DAÂN SÖÏ

ÑAÏI LEÃ CHUOÄC TOÄI

CHO DAÂN SÖÏ

CHO THAÀY TEÁ LEÃ

TRONG THÔØ PHÖÔÏNG

TRONG ÑAÁT HÖÙA

QUA

THEÀ NGUYEÄN

 

 

 

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

CON ÑÖÔØNG ÑEÁN ÑCT

ÑOÀNG ÑI VÔÙI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

NHÖÕNG LUAÄT PHAÙP ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI COÙ THEÅ CHAÁP NHAÄN

NHÖÕNG LUAÄT PHAÙP ÑEÅ TIEÂÁP TUÏC ÑOÀNG ÑI VÔÙI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

ÑÒA ÑIEÅM

NUÙI SI-NAI

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 1 THAÙNG

TAÙC GIAÛ

MOÂI-SE

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “THAÙNH KHIEÁT” – Caâu CK 17:11; 20:7, 8. Ñoaïn CK 16

                     

 

Daân Soá  Kyù – 36 Chöông

TAÄP TRUNG

 

THEÁ HEÄ CUÕ

SÖÏ CHUYEÅN TIEÁP

 BI THAÛM

 

THEÁ HEÄ MÔÙI

PHAÂN ÑOAÏN

1:1            5:1                 10:11    13:1      15:1       20:1    26:1        28:1         31:1    36:13

 

PHAÂN CHIA

 

 

TOÅ CHÖÙC

CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

 

THAÙNH HOÙA

CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

 

 

 

TÔÙI
KAD-ESK

 

 

 

 

 

 

ÔÛ TAÏI KAD-ESK

 

 

 

 

 

 

TRONG ÑOÀNG  VAÉNG

 

 

 

ÑEÁN MOÂ-AÙP

 

 

 

 

TOÅ CHÖÙC LAÏI

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

CHÆNH LAÏI DAÂNG HIEÁN &

THEÀ NGUYEÄN

CHINH PHUÏC & PHAÂN CHIA CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

 

CHUÛ ÑEÀ

TRAÄT TÖÏ

VOÂ TRAÄT TÖÏ

TAÙI TRAÄT TÖÏ

CHUAÅN BÒ

TRÌ HOAÕN

CHUAÅN BÒ

ÑÒA ÑIEÅM

NUÙI SI-NAI

ÑOÀNG VAÊÉNG

ÑOÀNG BAÈNG MOÂ-AÙP

THÔØI GIAN

20 NGAØY

38 NAÊM 3 THAÙNG 10 NGAØY

KHOAÛNG 5 THAÙNG

TAÙC GIAÛ

MOÂI-SE

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “LOØNG VOØNG” – Caâu CK 14:22, 23; 20:12;  Ñoaïn CK 14

                   

 

Phuïc Truyeàn Luaät Leä Kyù – 34 Chöông

TAÄP TRUNG

 

 

BAØI GIAÛNG THÖÙ NHAÄT

 

 

 

 

BAØI GIAÛNG THÖÙ HAI

 

 

 

 

BAØI GIAÛNG THÖÙ BA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1            4:44               12:1           16:18    21:1       27:1           29:1           31:1  34:12

 

PHAÂN CHIA

OÂN LAÏI COÂNG VIEÄC CUÛA ÑCT CHO DAÂN SÖÏ

 

GIAÛI THÍCH 10 GIÔÙI RAÊN

 

LUAÄT VEÀ LEÃ NGHI

 

DAÂN LUAÄT

 

LUAÄT XAÕ HOÄI

 

PHEÂ CHUAÃN GIAO ÖÔÙC

 

GIAO ÖÔÙC PA-LEÙT-TIN

CHUYEÅN TIEÁP CUÛA GIAO ÖÔÙC

 

CHUÛ ÑEÀ

NHÖÕNG GÌ CHUÙA  ÑAÕ LAØM

ÑIEÀU CHUÙA MONG ÑÔÏI NÔI ISRAEL

ÑIEÀU CHUÙA SEÕ LAØM

LÒCH SÖÛ

PHAÙP LUAÄT

TIEÂN TRI

ÑÒA ÑIEÅM

ÑOÀNG BAÈNG MOÂ-AÙP

THÔØI GIAN

KHAÛNG 1 THAÙNG

TAÙC GIAÛ

MOÂI-SE

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “GIAO ÖÔÙC” – Caâu CK 10:12, 13; 30:19, 20;  Ñoaïn CK 27

                 

 

Gioâ-sueâ - 24 Chöông

TAÄP TRUNG

 

CHINH PHUÏC

CA-NA-AN

 

ÑÒNH CÖ

TAÏI CA-NA-AN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1            6:1                 13:8                    14:1                 20:1                22:1      24:33

 

PHAÂN CHIA

 

CHUAÃN BÒ ISRAEL

CHINH PHUÏC

CA-NA-AN

ÑÒNH CÖ PHÍA ÑOÂNG

GIOÂ-ÑANH

ÑÒNH CÖ PHÍA TAÂY GIOÂ-ÑANH

 

ÑÒNH CÖ CUÛA COÄNG ÑOÀNG TOÂN GIAÙO

ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ TIEÁP TUÏC ÑÒNH CÖ

 

CHUÛ ÑEÀ

VAØO

CA-NA-AN

CHINH PHUÏC CA-NA-AN

 

PHAÂN CHIA CA-NA-AN

CHUAÅN BÒ

Chinh Phuïc

 

CHIEÁM HÖÕU POSSESSION

ÑÒA ÑIEÅM

 

SOÂNG

 GIOÂ-ÑANH

 

 

 

 

CA-NA-AN

HAI CHI PHAÙI RÖÔÛI – PHÍA ÑOÂNG GIOÂ-ÑANH

CHÍN CHI PHAÙI RÖÔÛI – PHÍA TAÂY GIOÂ-ÑANH

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 1 THAÙNG

KHOAÛNG

7 NAÊM

 

KHOAÛNG 8 NAÊM

TAÙC GIAÛ

GIOÂ-SUEÂ

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “CHINH PHUÏC” – Caâu CK 1:8; 11:23. Ñoaïn CK 24

 

Saùch Caùc Quan Xeùt – goàm 21 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

HÖ HOAÏI

DETERIORATION

 

GIAÛI CÖÙU

DELIVERANCE

 

SA ÑOÏA

DEPRAVITY

PHAÂN ÑOAÏN

1:1        2:1     3:5        4:1         6:1         10:6       12:8         13:1      17:1       19:1   20:1  21:25

 

 

PHAÂN CHIA

 

ISRAEL THAÁT BAÏI ÑEÅ CHINH PHUÏC TROÏN VEÏN

ÑCT PHAÙN XEÙT

Y-SÔ-RA-EÂN

                            Y-SÔ-RA-EÂN       

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÀN NAM

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÀN BAÉC 1

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÀN TRUNG

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÀN ÑOÂNG

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÀN BAÉC 2

 

 

CHIEÁN DÒCH MIEÂÀN TAÂY

 

 

 

 

TOÄI HÌNH TÖÔÏNG

 

 

TOÂÄI LOAÏN LUAÂN

 

 

TOÄI NOÄI CHIEÁN

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

NGUYEÂN NHAÂN CUÛA CAÙC VOØNG

  

CAÙC VOØNG RUÛA SAÛ

HOAØN CAÛNH TRONG CAÙC VOØNG

SOÁNG VÔÙI DAÂN CANAAN

CHIEÁN TRANH VÔÙI DAÂN CANAAN

 

 

SOÁNG NHÖ DAÂN CANAAN

ÑÒA ÑIEÅM

CANAAN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 350 NAÊM

TAÙC GIAÛ

VOÂ DANH HOAËC SA-MU-EÂN HOAËC MOÄT HOÏC TROØ CUÛA NGÖÔØI

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “CAÙC VOØNG XOAY” – Caâu CK 2:20, 21; 21:25. Ñoaïn CK 2

                       

 

Saùch Ru-tô – goàm 4 chöông

TAÄP TRUNG

 

TÌNH YEÂU CUÛA RU-TÔ

ÑÖÔÏC CHÖÙNG MINH

 

TÌNH YEÂU CUÛA RU-TÔ

ÑÖÔÏC BAN THÖÔÛNG

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                            1:19                               3:1                                 4:1                        4:22

 

PHAÂN CHIA

SÖÏ QUYEÁT ÑÒNH CUÛA RU-TÔ ÑEÅ

ÔÛ LAÏI VÔÙI NA-OÂ-MI

SÖÏ TAÄN HIEÁN CUÛA RU-TÔ ÑEÅ CHAÊM SOÙC NA-OÂ-MI

 

THÆNH CAÀU CUÛA RU-TÔ ÑEÅ CHUOÄC SAÛN NGHIEÄP BÔÛI BOÂ-OÂ

 

SÖÏ BAN THÖÔÛNG CUÛA RU-TÔ VEÀ VIEÄC CHUOÄC SAÛN NGHIEÄP BÔÛI BOÂ-OÂ

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

RU-TÔ VAØ NA-OÂ-MI

 

RU-TÔ VAØ BOÂ-OÂ

 

 

SÖÏ CHEÁT CUÛA GIA ÑÌNH

RU-TÔ CHAÊM SOÙC NA-OÂ-MI

 

 

 

BOÂ-OÂ CHAÊM SOÙC RU-TÔ

DOØNG TOÄC THAÙNH ÑÖÔÏC SINH HAÏ

ÑÒA ÑIEÅM

 

MOÂ-AÙP

ÑOÀNG RUOÄNG TAÏI

BEÁT-LEÂ-HEM

SAÂN ÑAÏP LUÙA TAÏI

 BEÁT-LEÂ-HEM

 

BEÁT-LEÂ-HEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 12 NAÊM

TAÙC GIAÛ

VOÂ DANH HOAËC SA-MU-EÂN (Talmudic Tradiction)

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “NGÖÔØI CÖÙU CHUOÄC” – Caâu CK 1:16, 3:11. Ñoaïn CK 4

 

Saùch I Sa-mu-eân – goàm 31 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

SA-MU-EÂN

 

 

 

 

SAU-LÔ

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                       4:1                       8:1                         13:1                          15:10        31:13

PHAÂN CHIA

 

 

CHUYEÅN TIEÁP LAÕNH ÑAÏO LAÀN THÖÙ NHAÁT

HEÂ-LI - > SA-MU-EÂN

 

 

CHÖÙC VUÏ QUAN XEÙT CUÛA

SA-MU-EÂN

CHUYEÅN TIEÁP LAÕNH ÑAÏO LAÀN THÖÙ HAI

SA-MU-EÂN

 -> SAU-LÔ

 

SÖÏ TRÒ VÌ CUÛA SAU-LÔ

CHUYEÅN TIEÁP LAÕNH ÑAÏO LAÀN THÖÙ BA

SAU-LÔ -> ÑA-VÍT

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

TÖØ CHOÁI QUAN XEÙT

 

NHÖÕNG VÒ VUA DAÁY LEÂN

HEÂ-LI

SA-MU-EÂN

SAU-LÔ

ÑA-VÍT

ÑÒA ÑIEÅM

CA-NA-AN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 94 NAÊM

TAÙC GIAÛ

AÅN DANH HOAËC SA-MU-EÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “SÖÏ CHUYEÅN TIEÁP” – Caâu CK 13:14, 15:22. Ñoaïn CK 15

 

Saùch II Sa-mu-eân – goàm 24 chöông

TAÄP TRUNG

CHIEÁN THAÉNG KHAÛI HOAØN CUÛA ÑA-VÍT

TOÄI PHAÏM

CUÛA ÑA-VÍT

HOAÏN NAÏN

CUÛA ÑA-VÍT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1             6:1                       8:1                   11:1                    12:1                 13:37     24:25

 

PHAÂN CHIA

CHIEÁN THAÉNG CHÍNH TRÒ

 

CHIEÁN THAÉNG THUOÄC LINH

CHIEÁN THAÉNG QUAÂN SÖÏ

TOÄI TAØ DAÂM VAØ GIEÁT NGÖÔØI

HOAÏN NAÏN TRONG GIA ÑÌNH ÑA-VÍT

HOAÏN NAÏN TRONG VÖÔNG QUOÁC

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

THAØNH COÂNG

PHAÏM TOÄI

THAÁT BAÏI

VAÂNG LÔØI

BAÁT TUAÂN

PHAÙN XEÙT

ÑÒA ÑIEÅM

ÑA-VÍT TAÏI HEÙP-ROÂN

 

ÑA-VÍT TAÏI GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 7.5 NAÊM

KHOAÛNG 33 NAÊM

TAÙC GIAÛ

AÅN DANH

CHÌA KHOÙA

Chöõ Chìa Khoùa: “SÖÏ CHUYEÅN TIEÁP” – Caâu CK 13:14, 15:22. Ñoaïn CK 15

               

 

Saùch I Caùc Vua – goàm 22 chöông

TAÄP TRUNG

VÖÔNG QUOÁC

THOÁNG NHAÁT

VÖÔNG QUOÁC

 BÒ PHAÂN CHIA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1             3:1                       9:1                   12:1                   15:1                   16:29     22:53

 

PHAÂN CHIA

 

SA-LOÂ-MOÂN LEÂN NGOÂI

 

SA-LOÂ-MOÂN

 HÖNG THÒNH

 

SA-LOÂ-MOÂN SA NGAÕ

 

PHAÂN CHIA VÖÔNG QUOÁC

 

NHIEÀU VÒ VUA TRÒ VÌ

 

A-HAÙP TRÒ VÌ VAØ EÂ-LI,

 EÂ-LI-SEÂ

 

 

CHUÛ ÑEÀ

SA-LOÂ-MOÂN

NHIEÀU VUA

VÖÔNG QUOÁC THANH BÌNH

VÖÔNG QUOÁC HOÃN LOAÏN

 

 

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM: THUÛ PHUÛ CUÛA VÖÔNG QUOÁC THOÁNG NHAÁT

SA-MA-RI: THUÛ PHUÛ CUÛA ISRAEL

GIEÂ-RU-SA-LEM: THUÛ PHUÛ CUÛA GIU-ÑA

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 40 NAÊM

KHOAÛNG 90 NAÊM

TAÙC GIAÛ

VOÂ DANH HOAËC GIEÂ-REÂ-MI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK: “PHAÂN CHIA VÖÔNG QUOÁC” – Caâu CK 9:4, 5; 11:11. Ñoaïn CK 12

             

 

Saùch II Caùc Vua – goàm 25 chöông

TAÄP TRUNG

VÖÔNG QUOÁC

BÒ PHAÂN CHIA

VÖÔNG QUOÁC

COØN SOÁNG SOÙT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1             9:1                       17:1                  18:1                   22:1                  25:1       25:30

 

PHAÂN CHIA

CHÖÙC VUÏ CUÛA EÂ-LI-SEÂ DÖÔÙI THÔØI A-CHA-XIA & GIEÂ-HOÂ-RAM

 

SÖÏ TRÒ VÌ CUÛA 10 VUA ISRAEL VAØ 8 VUA GIU-ÑA

 

ISRAEL

SUÏP ÑOÃ

 

TRÒ VÌ CUÛA EÂ-XEÂ-CHIIA VAØ 2 VUA ÑOÄC AÙC

 

TRÒ VÌ CUÛA GIOÂ-SI-A VAØ 4 VUA ÑOÄC AÙC

 

GIU-ÑA

SUÏP ÑOÃ

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

ISRAEL VAØ GIU-ÑA

GIU-ÑA

A-CHA-XIA TÔÙI OÂ-SEÂ

EÂ-XEÂ-CHIA TÔÙI SEÂ-ÑEÂ-KIA

ÑÒA ÑIEÅM

ISRAEL LÖU ÑAØY TÔÙI A-SY-RI

GIU-ÑA LÖU ÑAØY TÔÙI BA-BY-LOÂN

THÔØI GIAN

131 NAÊM (853-722 TC)

155 NAÊM (715-586 TC)

TAÙC GIAÛ

VOÂ DANH HOAËC GIEÂ-REÂ-MI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK: VÖÔNG QUOÁC BÒ LÖU VONG” – Caâu CK 17:22, 23; 23:27. Ñoaïn CK 25

             

 

Saùch I Söû Kyù – goàm 29 chöông

TAÄP TRUNG

 

HOAØNG TOÄC CUÛA ÑA-VÍT

 

TRÒ VÌ CUÛA ÑA-VÍT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                  10:1                 13:1                 18:1                   21:1                  28:1        29:30

 

PHAÂN CHIA

 

GIA PHOÅ ÑA-VÍT VAØ Y-SÔ-RA-EÂN

 

ÑA-VÍT LEÂN NGOÂI

 

RÖÔÙC HOØM GIAO ÖÔÙC

CHIEÁN THAÉNG VINH QUANG CUÛA ÑA-VÍT

 

CHUAÅN BÒ XAÂY CAÁT ÑEÀN THÔØ

 

NHÖÕNG NGAØY CUOÁI CUÛA ÑA-VÍT

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

GIA PHOÅ

LÒCH SÖÛ

TOÅ TOÂNG

SINH HOAÏT

ÑÒA ÑIEÅM

Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

 

 

CAÛ 1000 NAÊM

KHOAÛNG 33 NAÊM

TAÙC GIAÛ

E-xô-ra

CHÌA KHOÙA

Caâu CK 17:11-14; 29:11. Ñoaïn CK 17

 

Saùch II Söû Kyù – goàm 36 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

SÖÏ TRÒ VÒ CUÛA SA-LOÂ-MOÂN

 

 

SÖÏ TRÒ VÌ CUÛA CAÙC VUA GIU-ÑA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                  2:1                   8:1                  10:1                    14:1                  36:1       36:23

 

PHAÂN CHIA

 

SA-LOÂ-MOÂN LEÂN NGOÂI VUA

 

HOAØN TAÁT ÑEÀN THÔØ

 

 

VINH HIEÅN CUÛA SÖÏ TRÒ VÌ CUÛA SA-LOÂ-MOÂ

 

SÖÏ PHAÂN CHIA VÖÔNG QUOÁC

CAÛI CAÙCH DÖÔÙI THÔØI A-SA, GIOÂ-SA-PHAÙT, GIOÂ-AÙCH, EÂ-XEÂ-CHIA VAØ GIOÂ-SI-A

 

SÖÏ SUÏP ÑOÅ CUÛA GIU-ÑA

 

 

CHUÛ ÑEÀ

ÑEÀN THÔØ ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG

ÑEÀN THÔØ BÒ HUÛY PHAÙ

HUY HOAØNG (SPLENDOR)

ÑIEÂU TAØN (DISASTER)

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 40 NAÊM

KHOAÛNG 393 NAÊM

TAÙC GIAÛ

COÙ THEÅ E-XÔ-RA

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “Quan Ñieåm Teá Leã cuûa Giu-ña” Caâu CK 7:14; 16: 9. Ñoaïn CK 34

             

 

Saùch E-xô-ra – goàm 10 chöông

TAÄP TRUNG

 

XAÂY DÖÏNG LAÏI ÑEÀN THÔØ

 

 

CAÛI CAÙCH DAÂN SÖÏ

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                            3:1                                7:1                                  9:1                      10:44

 

PHAÂN CHIA

 

TRÔÛ VEÀ GIEÂ-RU-SA-LEM LAÀN I

 

XAÂY DÖÏNG  ÑEÀN THÔØ

 

TRÔÛ VEÀ GIEÂ-RU-SA-LEM LAÀN II

 

SÖÛA LAÏI ÑEÀN THÔØ

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

XOÂ-ROÂ-BA-BEÂN

 

E-XÔ-RA

 

TRÔÛ VEÀ LAÀN I CUÛA 49, 897

 

TRÔÛ VEÀ LAÀN II CUÛA 1,754

ÑÒA ÑIEÅM

BA-TÖ VEÀ GIEÂ-RU-SA-LEM

BA-TÖ VEÀ GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 40 NAÊM

KHOAÛNG 393 NAÊM

TAÙC GIAÛ

E-XÔ-RA

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “ÑEÀN THÔØ” Caâu CK 1:3; 7:10. Ñoaïn CK 6

         

 

Saùch Neâ-heâ-mi  – goàm 13 chöông

TAÄP TRUNG

 

XAÂY DÖÏNG LAÏI VAÙCH THAØNH

 

KHOÂI PHUÏC LAÏI DAÂN SÖÏ

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                             3:1                                8:1                                 11:1                    13:31

 

PHAÂN CHIA

 

SÖÛA SOAÏN XAÂY DÖÏNG LAÏI VAÙCH THAØNH

 

XAÂY DÖÏNG LAÏI VAÙCH THAØNH

 

PHUÏC HOÀI GIAO ÖÔÙC

 

VAÂNG GIÖÕ GIAO ÖÔÙC

 

 

CHUÛ ÑEÀ

CHÍNH TRÒ

TAÂM LINH

 

XAÂY DÖÏNG

 

HÖÔÙNG DAÃN

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

19 NAÊM (444-425 T.C.)

TAÙC GIAÛ

NEÂ-HEÂ-MI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “TÖÔØNG THAØNH GIEÂ-RU-SA-LEM” Caâu CK 6:15, 16; 8:8. Ñoaïn CK 9

         

 

Saùch EÂ-xô-teâ  – goàm 10 chöông

TAÄP TRUNG

 

ÑE DOÏA ÑOÁI VÔÙI GIU-ÑA

 

CHIEÁN THAÉNG CUÛA GIU-ÑA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                             2:1                                5:1                                 8:4                        10:3

 

PHAÂN CHIA

 

CHOÏN EÂ-XÔ-TEÂ LAØM HOAØNG HAÄU

 

LAÄP MÖU CUÛA

HA-MAN

 

CHIEÁN THAÉNG CUÛA MAÏC-ÑOÂ-CHEÂ TREÂN

HA-MAN

 

CHIEÁN THAÉNG CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN ÑOÁI VÔÙI KEÛ THUØ MÌNH

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

CAÙC YEÁN TIEÄC CUÛA A-SUEÂ-RU

 

CAÙC YEÁN TIEÄC CUÛA EÂ-XÔ-TEÂ VAØ LEÃ PHU-RIM

HUYEÄT MOÄ NGUY HIEÅM

GIAÛI CÖÙU VÓ ÑAÏI

ÑÒA ÑIEÅM

BA-TÖ

THÔØI GIAN

10 NAÊM (483-473 T.C.)

TAÙC GIAÛ

MAÏC-ÑOÂ-CHEÂ

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “Ôn Thaàn Höïu” Caâu CK 4:14; 8;17. Ñoaïn CK 8

         

 

Saùch Gioùp  – goàm 42 chöông

TAÄP TRUNG

 

TIEÁN THOAÙI LÖÔÕNG NAN CUÛA GIOÙP
(DELIMMA OF JOB)

 

TRANH LUAÄN CUÛA GIOÙP

(DEBATES OF JOB)

SÖÏ GIAÛI CÖÙU CUÛA GIOÙP

(DELIVERANCE OF JOB)

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                  3:1             15:1             22:1              27:1               32:1            38:1       42:17

 

PHAÂN CHIA

 

TRANG LUAÄN CUÛA ÑCT & SAT.

(CONTROVERSY OF GOD AND SATAN)

VOØNG MOÄT CUÛA TRANH LUAÄN

VOØNG HAI CUÛA TRANH LUAÄN

 

VOØNG BA CUÛA TRANH LUAÄN

BIEÄN LUAÄN CUOÁI CUØNG CUÛA GIOÙP

 

GIAÛI PHAÙP CUÛA EÂ-LI-HU

 

TRANH LUAÄN CUÛA ÑCT VÔÙI GIOÙP

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

XUNG ÑOÄT

 

TRANH CAÕI

 

AÊN NAÊN

VAÊNXUOÂI

(PROSE)

 

VAÊN VAÀN (PRETRY)

 

VAÊN XUOÂI

ÑÒA ÑIEÅM

ÑAÁT U-XÔ (PHÍA BAÉC CUÛA ARABIA)

THÔØI GIAN

 Thôøi Ñaïi Toäc Tröôûng - Patriarchal Period (2000 T.C)

TAÙC GIAÛ

VOÂ DANH

CHÌA KHOÙA

Chöõ: “Quyeàn Toái Cao (Sovereignty).” Caâu: 13:15; 37:23, 24. Ñoaïn: 42

               

 

Saùch Thi Thieân  – goàm 150 chöông

SAÙCH

Q. I (1-41)

Q. 2 (42-72)

Q. 3 (73-89)

Q. 4 (90-106)

Q. 5 (107-150)

TAÙC GIAÛ

ÑA-VÍT

 

ÑA-VÍT VAØ COÂ-REÂ

A-SAÙP

AÅN DANH

 

ÑA-VÍT VAØ AÅN DANH

SOÁ LÖÔÏNG

41

31

17

17

44

NOÄI DUNG CAÊN BAÛN

NHÖÕNG BAØI CA THÔØ PHÖÔÏNG

NHÖÕNG BAØI SUY TOÂN CHUÙA

CUÛA QUOÁC GIA (HYMNS)

 

NHÖÕNG THAÙNH CA NGÔÏI KHEN

 

 

CHUÛ ÑEÀ

(SAÙNG)

NHAÂN LOAÏI & TAÏO HOÙA

(XUAÁT)

GIAÛI PHOÙNG & CÖÙU CHUOÄC

(LEÂ)

THÔØ PHÖÔÏNG & NÔI THAÙNH

(DAÂN)

ÑOÀNG VAÉNG & LANG THANG

(PHUÏC)

KINH THAÙNH & NGÔÏI KHEN

 

BAØI CA KEÁT THUÙC

41:13

72:18, 19

89:52

106:48

150:1-6

 

NGÖÔØI SÖU TAÄP

ÑA-VÍT

EÂ-XEÂ-CHIA HOAËC GIOÂ-SI-A

E-XÔ-RA HOAËC NEÂ-HEÂ-MI

 

THÔØI ÑIEÅM

1020-970 T.C.

KHOAÛNG 970-610 T.C.

CHO ÑEÁN KHOAÛNG 430 T.C.

KHOAÛNG 1000 NAÊM (1410-430 T.C.)

CHÌA KHOÙA

Chöõ: “THÔØ PHÖÔÏNG.” Caâu: 139:14; 145:21. Ñoaïn: 1, 22, 23, 24, 37, 72, 119, 100

 

Saùch Chaâm Ngoân  – goàm 31 chöông

TAÄP TRUNG

 

MUÏC ÑÍCH CUÛA

CHAÂM NGOÂN

CHAÂM NGOÂN CHO

 TUOÅI TREÛ

 

CHAÂM NGOÂN CUÛA SA-LOÂ-MOÂN

CHAÂM NGOÂN CUÛA SA-LOÂ-MOÂN

 (EÂ-XEÂ-CHIA)

 

LÔØI

CUÛA

A-GU-RÔ

 

LÔØI CUÛA LEÂ-

MU-EÂN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1             1:8                   10:1                          25:1                           30:1            31:1 31:31

 

PHAÂN CHIA

MUÏC ÑÍCH VAØ CHUÛ ÑEÀ

 

LÔØI KHUYEÂN DAÏY CUÛA CHA

 

 

 

BOÄ SÖU TAÄP I CUÛA SA-LOÂ-MOÂN

 

 

BOÄ SÖU TAÄP II CUÛA SA-LOÂ-MOÂN

CHAÂM NGOÂN SOÁ (NUMERI-CAL PRO,)

NGÖÔØI VÔÏ TAØI ÑÖÙC

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

MÔÛ ÑAÀU

 

NGUYEÂN TAÉC CUÛA KHOÂN NGOAN

 

KEÁT THUÙC

TAÙN DÖÔNG SÖ Ï K.N.

 

KHUYEÂN DAÏY CUÛA  KHOÂN NGOAN

SO SAÙNH CUÛA KHOÂN NGOAN

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 950-700 T.C.

TAÙC GIAÛ

SA-LOÂ-MOÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “KHOÂN NGOAN” Caâu CK 1:5-7; 3:5, 6. Ñoaïn CK 31

 

Saùch Truyeàn Ñaïo  – goàm 12 chöông

TAÄP TRUNG

LUAÄN ÑEÀ:

“TAÁT CAÛ ÑEÀU  HÖ KHOÂNG”

 

CHÖÙNG MINH:

“ÑÔØI SOÁNG LAØ VOÂ NGHÓA”

 

KHUYEÂN DAÏY:

“KÍNH SÔÏ ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI”

PHAÂN ÑOAÏN

1:1           1:4              1:12               3:1                 7:1             10:1             12:9  12:14

PHAÂN CHIA

 

GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ HÖ KHOÂNG

 

MINH HOÏA VEÀ SÖÏ HÖ KHOÂNG

 

CHÖÙNG MINH TÖØ KINH THAÙNH

 

 

CHÖÙNG MINH TÖØ  TRA CÖÙU

 

CAÂU LUAÄN VEÀ

 ÑÔØI TRAÀN

 

KHUYEÂN DAÏY VEÀ SÖÏ TAÏM BÔÏ

 

KEÁT LUAÄN:
KÍNH SÔÏ &
VAÂNG LÔØI

ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

 

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

COÂNG BOÁ VEÀ HÖ KHOÂNG

CHÖÙNG MINH VEÀ HÖ KHOÂNG

 

 

 

TÖØ SÖÏ HÖ KHOÂNG

 

CHUÛ ÑEÀ

 

BAØI GIAÛNG

 

TOÙM TAÉT

ÑÒA ÑIEÅM

VUÕ TRUÏ: “DÖÔÙI MAËT TRÔØI”

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 935 T.C.

TAÙC GIAÛ

SA-LOÂ-MOÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “HÖ KHOÂNG”.  Caâu CK 2:24; 12:13-14. Ñoaïn CK 12

               

 

Saùch Nhaõ Ca  – goàm 8 chöông

TAÄP TRUNG

 

BAÉT ÑAÀU CUÛA TÌNH YEÂU

BEGINNING OF LOVE

 

DIEÃN TIEÁN CUÛA TÌNH YEÂU

BROADENING OF LOVE

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                          3:6                             5:2                               7:11                    8:14

 

PHAÂN CHIA

 

 

YEÂU ÑÖÔNG

 

HIEÄP NHAÁT TRONG TÌNH YEÂU

 

VAÄT VAÕ TRONG TÌNH YEÂU

 

TAÊNG TRÖÔÛNG TRONG TÌNH YEÂU

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

TÌM HIEÅU

 

HOÂN LEÃ

 

NAN ÑEÀ

 

TIEÁN TRÌNH

 

NUOÂI DÖÔÕNG

 

THAØNH ÑAÏT

 

ÑAU ÑÔÙN

 

CHUNG THUÛY

ÑÒA ÑIEÅM

Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 1 YEAR (965 T.C.)

TAÙC GIAÛ

SA-LOÂ-MOÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “TÌNH YEÂU TRONG HOÂN NHAÂN”.  Caâu CK 7:10; 8:7. Ñoaïn CK 1-8

 

 

 

Saùch EÂ-sai  – goàm 66 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

TIEÂN TRI VEÀ SÖÏ PHAÙN XEÙT

PROPHECIES OF THE CONDEMNATION

LUAÄN ÑEÀ CUÛA LÒCH SÖÛ

HISTORICAL PARENTHESIS

 

 

 

TIEÂN TRI VEÀ SÖÏ YEÂN UÛI

PROPHECIES OF COMFORT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1        13:1           24:1          28:1          36:1           40:1            49:1          58:1   66:24

PHAÂN CHIA

 

TIEÂN TRI NGHÒCH CUØNG

 

TIEÂN TRI CUÛA

BÒNH, ÑÖÔÏC LAØNH & TOÄI LOÃI CUÛA

 EÂ-XEÂ-CHIA

 

 

SÖÏ GIAÛI CÖÙU CUÛA

 Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

ÑAÁNG GIAÛI CÖÙU CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

VINH HIEÅN TÖÔNG LAI CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

GIU-ÑA

 

 

CAÙC DAÂN

 

NGAØY CUÛA CHUÙA

 

 

PHAÙN XEÙT & PHÖÔÙC LAØNH

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

 

TIEÂN TRI

 

 

 

LÒCH SÖÛ

 

 

 

ÑAÁNG MEÂ-SI-A

 

 

PHAÙN XEÙT

 

CHUYEÅN TIEÁP

 

 

HY VOÏNG

ÑÒA ÑIEÅM

 

Y-SÔ-RA-EÂN & GIU-ÑA

THÔØI GIAN

 

KHOAÛNG 740-680 T.C.

TAÙC GIAÛ

 

EÂ-SAI (THAÙNH PHAO-LOÂ CUÛA CÖÏU ÖÔÙC)

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “CÖÙU ROÃI LAØ CUÛA CHUÙA”.  Caâu CK 9:6, 7; 53:6. Ñoaïn CK 53

                 

 

Saùch Gieâ-reâ-mi  – goàm 52 chöông

TAÄP TRUNG

CHUÙA

GOÏI

GIEÂ-REÂ-MI

 

 

 

 

NHÖÕNG LÔØI TIEÂN TRI VEÀ GIU-ÑA

TIEÂN TRI

VEÀ

 DAÂN NGOAÏI

GIEÂ-RU-SA-LEM SUÏP ÑOÅ

PHAÂN ÑOAÏN

1:1           2:1               26:1             30:1           34:1               46:1               52:1   52:34

 

PHAÂN CHIA

 

 

 

 

SÖÙ MEÄNH

CUÛA

TIEÂN TRI

 

 

 

 

 

 

PHAÙN XEÙT GIU-ÑA

 

 

 

 

XUNG ÑOÄT CUÛA

 GIEÂ-REÂ-MI

GIEÂ-RU-SA-LEM ÑÖÔÏC LAÄP LAÏI TRONG TUÔNG LAI

 

 

GIEÂ-RU-SA-LEM SUÏP ÑOÅ

TRONG

 HIEÄN TAÏI

 

 

SÖÏ PHAÙN XEÙT CUÛA

9

 NÖÔÙC

 

 

 

 

TOÙM TAÉT CUÛA

 LÒCH SÖÛ

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

TRÖÔÙC SÖÏ SUÏP ÑOÅ

 

 

SUÏP ÑOÅ

 

 

SAU SÖÏ SUÏP ÑOÅ

 

 

KEÂU GOÏI

 

 

CHÖÙC VUÏ

 

HOÀI TÖÔÛNG RETROSPECT

ÑÒA ÑIEÅM

 

GIU-ÑA

 

 

DAÂN LAÂN CAÄN

 

 

BA-BY-LOÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 627-580 T.C.

TAÙC GIAÛ

GIEÂ-REÂ-MI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “GIÔØ CUOÁI CUÛA GIU-ÑA”.  Caâu CK 7:23, 24; 8:11, 12. Ñoaïn CK 31

                 

 

Saùch Ca Thöông  – goàm 5 chöông

TAÄP TRUNG

GIEÂ-RU-SA-LEM BÒ

PHAÙ HUÛY

CÔN GIAÄN CUÛA ÑÖÙC GIEÂ-HOÂ-VA

CAÀU XIN ÑÖÔÏC THÖÔNG XOÙT

GIEÂ-RU-SA-LEM BÒ BAO VAÂY

CAÀU XIN ÑÖÔÏC PHUÏC HOÀI

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                   2:1                       3:1                       4:1                       5:1               5:22

 

PHAÂN CHIA

 

 

 

THAØNH PHOÁ KHOÙC THAN

 

 

 

DAÂN SÖÏ

ÑAU KHOÅ

 

 

 

TIEÂN TRI HOAÏN NAÏN

VÖÔNG QUOÁC HOANG TAØN

 

 

 

QUOÁC GIA SAÙM HOÁI

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

 

ÑAU BUOÀN

 

 

 

NGUYEÂN DO

 

 

 

HY VOÏNG

 

 

 

AÊN NAÊN

CAÀU NGUYEÄN

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 586 T.C.

TAÙC GIAÛ

GIEÂ-REÂ-MI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “AI CA”.  Caâu CK 2:5, 6; 3:22, 23. Ñoaïn CK 3

 

Saùch EÂ-xeâ-chi-eân  – goàm 48 chöông

TAÄP TRUNG

 

SÖÙ MAÏNG CHO

EÂ-XEÂ-CHI-EÂN

 

PHAÙN XEÙT GIU-ÑA

 

PHAÙN XEÙT DAÂN NGOAÏI

 

 

 

 

LAÄP LAÏI Y-SÔ-RA-EÂN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1   2:1                     4:1                          25:1                    33:1              40:1      48:35

PHAÂN CHIA

 

EÂ-XEÂ-CHI-EÂN THAÁY SÖÏ VINH QUANG

 

 

 

EÂ-XEÂ-CHI-EÂN ÑÖÔÏC UÛY NHIEÄM

 

DAÁU HIEÄU, SÖÙ ÑIEÄP, KHAÛI TÖÔÏNG VAØ AÅN DUÏ CUÛA PHAÙN XEÙT

PHAÙN XEÙT

TREÂN CAÙC DAÂN

LAÂN CAÄN

 

 

 

Y-SÔ-RA-EÂN TRÔÛ LAÏI CUØNG CHUÙA

 

PHUÏC HOÀI VÖÔNG QUOÁC Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

TRÖÔÙC CUOÄC BAO VAÂY

(KHOAÛNG 592-587 T.C.)

ÑANG KHI BÒ VAÂY (586 T.C.)

SAU KHI BÒ BAO VAÂY (KHOAÛNG 585-570 T.C.)

SUÏP ÑOÅ CUÛA

GIU-ÑA

KEÛ THUØ CUÛA GIU-ÑA

TÖÔNG LAI CUÛA

GIU-ÑA

ÑÒA ÑIEÅM

BA-BY-LOÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 592-570 T.C.

TAÙC GIAÛ

EÂ-XEÂ-CHI-EÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “KHOÂI PHUÏC LAÏI Y-SÔ-RA-EÂN ÔÛ TÖÔNG LAI”.  Caâu CK 36:24-26, 33-35. Ñoaïn CK 37

             

 

Saùch Ña-ni-eân  – goàm 12 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

LÒCH SÖÛ CUÛA

 ÑA-NI-EÂN

 

 

KEÁ HOAÏCH CUÛA TIEÂN TRI

CHO DAÂN NGOAÏI

 

 

KEÁ HOAÏCH CUÛA TIEÂN TRI

CHO Y-SÔ-RA-EÂN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1       2:1              5:1             6:1            7:1            8:1             9:1            10:1  12:13

 

PHAÂN CHIA

 

 

ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN CUÛA

ÑA-NI-EÂN

 

 

NHÖÕNG KHAÛI TÖÔÏNG CUÛA NEÂ-BU-CAÙT-NEÁT-SA

 

 

 

KHAÛI  TÖÔÏNG CUÛA BEÂN-SAÙT-SA

 

 

 

SAÉC LÒNH CUÛA

ÑA-RI-UÙT

 

 

 

BOÁN

CON

THUÙ

 

KHAÛI TÖÔÏNG VEÀ

CHIEÂN VAØ DEÂ

 

KHAÛI TÖÔÏNG VEÀ BAÛY TUAÀN LEÃ

KHAÛI TÖÔÏNG VEÀ TÖÔNG LAI CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

BOÂÍ CAÛNH CUÛA ÑA-NI-EÂN

 

 

 

ÑA-NI-EÂN GIAÛI NGHÓA NHÖÕNG GIAÁC MÔ

 

THIEÂN SÖÙ GIAÛI NGHÓA NHÖÕNG GIAÁC MÔ CUÛA ÑA-NI-EÂN

 

 

 

HEÂ-BÔ-RÔ

 

 

 

A-RA-MÍC

 

 

 

HEÂ-BÔ-RÔ

ÑÒA ÑIEÅM

BA-BY-LOÂN HOAËC BA-TÖ

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 605-536 T.C.

TAÙC GIAÛ

ÑA-NI-EÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “CHÖÔNG TRÌNH CUÛA CHUÙA CHO Y-SÔ-RA-EÂN”.  Caâu CK 2:20-22, 44. Ñoaïn CK 9

                 

 

Saùch OÂ-seâ  – goàm 14 chöông

TAÄP TRUNG

 

NGÖÔØI VÔÏ NGOAÏI TÌNH &

NGÖÔØI CHOÀNG CHUNG THUÛY

 

Y-SÔ-RA-EÂN BAÁT TRUNG &

ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI THAØNH TÍN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1           2:1               3:1               4:1                6:4              9:1               11:1     14:9

PHAÂN CHIA

 

 

 

 

HOÂN NHAÂN CUÛA TIEÂN TRI

 

 

ÖÙNG DUÏNG GOÂ-ME CHO Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

KHOÂI PHUÏC

 LAÏI

GOÂ-ME

 

NGOAÏI TÌNH THUOÄC LINH CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

Y-SÔ-RA-EÂN KHOÂNG CHÒU AÊN NAÊN

 

 

 

ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI PHAÙN XEÙT Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

KHOÂI PHUÏC

LAÏI

Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

HOÂN NHAÂN CUÛA OÂ-SEÂ

 

 

SÖÙ ÑIEÄP CUÛA OÂ-SEÂ

 

 

CAÙ NHAÂN

 

 

QUOÁC GIA

ÑÒA ÑIEÅM

VÖÔNG QUOÁC PHÍA BAÉC CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 755-710 T.C.

TAÙC GIAÛ

OÂ-SEÂ

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “LOØNG KIEÂN AÙI CUÛA CHUÙA ÑOÁI CUØNG Y-SÔ-RA-EÂN”.  Caâu: 4:1; 11:7-9. Ñoaïn CK 4

               

 

Saùch Gioâ-eân  – goàm 3 chöông

TAÄP TRUNG

 

NGAØY CUÛA CHUÙA TRONG QUAÙ KHÖÙ DAY OF THE LORD IN RETROSPECT

 

NGAØY CUÛA CHUÙA TRONG TÖÔNG LAI

DAY OF THE LORD IN PROSPECT

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                          1:13                           2:1                               2:28                    3:21

PHAÂN CHIA

 

 

NGAØY ÑAÕ QUA CUÛA CAØO CAØO

NGAØY ÑAÕ QUA CUÛA HAÏN HAÙN DROUGHT

 

NGAØY CUÛA CHUÙA SAÉP XAÛY RA

 IMMINENT DAY OF THE LORD

 

NGAØY CUOÁI CUØNG CUÛA CHUÙA

ULTIMATE DAY OF THE LORD

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

XAÂM LAÁN CUÛA LÒCH SÖÛ

HISTORICAL INVASION

XAÂM LAÁN CUÛA TIEÂN TRI

PROPHETIC INVASION

 

 

 

PHAÙN XEÙT ÑAÕ QUA TREÂN GIU-ÑA

PHAÙN XEÙT CUÛA TÖÔNG LAI VAØ KHOÂI PHUÏC

Y-SÔ-RA-EÂN

ÑÒA ÑIEÅM

VÖÔNG QUOÁC MIEÀN NAM CUÛA GIU-ÑA

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 835 T.C.

TAÙC GIAÛ

GIOÂ-EÂN

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “NGAØY LÔÙN VAØ KINH KHIEÁP CUÛA CHUÙA”.  Caâu: 2:11, 28-29. Ñoaïn CK 2

         

 

Saùch A-moát  – goàm 9 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

TAÙM LÔØI TIEÂN TRI

 

 

 

 

BA BAØI GIAÛNG

 

 

 

 

 

NAÊM KHAÛI TÖÔÏNG

 

 

 

 

NAÊM LÔØI HÖÙA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                        3:1                               7:1                               9:11                    9:15

 

PHAÂN CHIA

 

PHAÙN XEÙT TREÂN Y-SÔ-RA-EÂN VAØ

DAÂN TOÄC LAÂN CAÄN

 

TOÄI CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN TRONG HIEÄN TAÏI, QUAÙ KHÖÙ & TÖÔNG LAI

 

 

 

 

HÌNH AÛNH VEÀ PHAÙN  XEÙT CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

 

 

 

LAÄP LAÏI Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

 

TUYEÂN AÙN

LYÙ DO BÒ PHAÙN XEÙT

PHAÙN XEÙT CUÛA TÖÔNG LAI

LÔØI HÖÙA SAU PHAÙN XEÙT

PHAÙN XEÙT

HY VOÏNG

ÑÒA ÑIEÅM

NHÖÕNG DAÂN TOÄC LAÂN CAÄN

 

 

 

VÖÔNG QUOÁC MIEÀN NAM CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 760-753 T.C.

TAÙC GIAÛ

A-MOÁT

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “SÖÏ PHAÙN XEÙT TREÂN Y-SÔ-RA-EÂN”.  Caâu CK 3:1, 2; 8:11, 12. Ñoaïn CK 9

 

 

 

Saùch AÙp-ñia – goàm 1 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

PHAÙN XEÙT EÂ-ÑOÂM

 

KHOÂI PHUÏC LAÏI

Y-SÔ-RA-EÂN

PHAÂN ÑOAÏN

1                             10                              15                               19                           21

PHAÂN CHIA

TIEÂN BAÙO VEÀ PHAÙN XEÙT

LYÙ DO CUÛA PHAÙN XEÙT

KEÁT QUAÛ CUÛA PHAÙN XEÙT

Y-SÔ-RA-EÂN LAØM CHUÛ EÂ-ÑOÂM

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

 

CHIEÁN BAÏI CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

CHIEÁN THAÉNG CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

 

 

 

TIEÂN BAÙO VEÀ PHAÙN XEÙT

TIEÂN BAÙO VEÀ SÔÛ HÖÕU

ÑÒA ÑIEÅM

EÂ-ÑOÂM & Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 840 T.C.

TAÙC GIAÛ

AÙP-ÑIA

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “PHAÙN XEÙT EÂ-ÑOÂM”.  Caâu CK 10 & 21.

         

 

 

 

Saùch Gioâ-na  – goàm 4 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

SÖÙ VUÏ THÖÙ NHAÁT CUÛA GIOÂ-NA

 

 

 

 

SÖÙ VUÏ THÖÙ HAI CUÛA GIOÂ-NA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1        1:4              2:1            2:10         3:1              3:5             4:1            4:4    4:11

 

PHAÂN CHIA

 

 

 

BAÁT

TUAÂN LAÀN THÖÙ NHAÁT

 

 

 

GIOÂ-NA ÑAÙNG

BÒ PHAÏT

GIOÂ-NA CAÀU NGUYEÄN TRONG BUÏNG CAÙ

 

 

GIOÂ-NA ÑÖÔÏC GIAÛI CÖÙU KHOÛI BUÏNG CAÙ

 

 

 

BAÁT TUAÂN LAÀN

THÖÙ HAI

PHAÙN XEÙT TREÂN NI-NI-VE ÑÖÔÏC NGAÊN CHAÄN

 

 

CAÀU NGUYEÄN CUÛA

GIOÂ-NA

 

 

 

 

THAN TRAÙCH

CUÛA

GIOÂ-NA

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

NHAÂN TÖØ CUÛA CHUÙA TREÂN GIOÂ-NA

 

 

 

NHAÂN TÖØ CUÛA CHUÙA TREÂN NI-NI-VE

 

 

 

“TOÂI KHOÂNG ÑI.”

 

 

 

“TOÂI ÑI.”

 

 

 

“TOÂI ÔÛ ÑAÂY.”

“TOÂI ÑAÕ KHOÂNG NEÂN ÑI.”

ÑÒA ÑIEÅM

BIEÅN LÔÙN

THAØNH LÔÙN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 760 T.C.

TAÙC GIAÛ

GIOÂ-NA

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “PHUÏC HÖNG TAÏI NI-NI-VE”.  Caâu CK 2:8, 9; 4:2. Ñoaïn CK 3

                     

 

Saùch Mi-cheâ  – goàm 7 chöông

TAÄP TRUNG

TIEÂN BAÙO VEÀ PHAÙN XEÙT

 

 

 

 

TIEÂN BAÙO VEÀ TAÙI LAÄP

 

 

 

 

KEÂU GOÏI AÊN NAÊN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1         3:1           4:1              4:6             5:2            6:1             6:10          7:7    7:20    

PHAÂN CHIA

 

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN

 DAÂN SÖÏ

 

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN

LAÕNH ÑAÏO

 

 

 

LÔØI HÖÙA VEÀ NÖÔÙC

HAÀU ÑEÁN

 

 

 

LÔØI HÖÙA VEÀ SÖÏ

GIAM CAÀM

 

 

 

LÔØI HÖÙA VEÀ VUA

 HAÀU ÑEÁN

 

 

KEÂU GOÏI LAÀN I

CUÛA CHUÙA

 

 

KEÂU GOÏI LAÀN II

CUÛA CHUÙA

 

LÔØI HÖÙA VEÀ SÖÏ GIAÛI CÖÙU

CUOÁI CUØNG

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

SÖÛA PHAÏT

PUNISHMENT

LÔØI HÖÙA

PROMISE

AÂN XAÙ

PARDON

TRÖØNG PHAÏT

RETRIBUTION

KHOÂI PHUÏC

RESTORATION

AÊN NAÊN

REPENTANCE

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA – Y-SÔ-RA-EÂN

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 735-710 T.C.

TAÙC GIAÛ

MI-CHEÂ

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “PHAÙN XEÙT & KHOÂI PHUÏC GIU-ÑA”.  Caâu CK 6:8; 7:18. Ñoaïn CK 6 & 7

                 

 

Saùch Na-hum  – goàm 3 chöông

TAÄP TRUNG

LòNH TRUYEÀN HUÛY DIEÄT

NI-NI-VE

DESTRUCTION OF NINEVEH DECREED

MOÂ TAÛ SÖÏ HUÛY DIEÄT

NI-NI-VE

 DESTRUCTION OF NINEVEH DESCRIBED

NI-NI-VE ÑAÙNG BÒ

HUÛY DIEÄT

DESTRUCTION OF NINEVEH DESERVED

PHAÂN ÑOAÏN

1:1              1:9                   2:1                  2:3                   3:1                  3:12        3:19

PHAÂN CHIA

NGUYEÂN TAÉC CHUNG CUÛA PHAÙN XEÙT

THIEÂN THÖÔÏNG

HUÛY DIEÄT NI-NI-VE &

GIAÛI

CÖÙU GIU-ÑA

 

 

SÖÏ KEÂU GOÏI

VAØO

CUOÄC CHIEÁN

MOÂ TAÛ

SÖÏ

HUÛY DIEÄT

NI-NI-VE

 

 

LYÙ DO NI-NI-VE

 

 HUÛY DIEÄT

HUÛY DIEÄT

 KHOÂNG

THEÅ TRAÙNH

CUÛA  NI-NI-VE

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

PHAÙN QUYEÁT CUÛA BAÙO THUØ VERDICT OF VENGEANACE

 

KHAÛI THÒ CUÛA BAÙO THUØ

VISION OF VENGEANCE

 

XAÙC MINH CUÛA BAÙO THUØ VINDICATION OF VENGEANCE

NHÖÕNG GÌ CHUÙA SEÕ LAØM WHAT GOD WILL DO

THEÅ NAØO CHUÙA SEÕ LAØM ...

HOW GOD WILL DO IT

TAÏI SAO CHUÙA SEÕ LAØM ...

WHY GOD WILL DO IT

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA & NI-NI-VE, THUÛ PHUÛ CUÛA A-SY-RI

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 660 T.C.

TAÙC GIAÛ

NA-HUM

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “PHAÙN XEÙT NI-NI-VE”.  Caâu CK 1:7, 8; 3:5-7. Ñoaïn CK 1

             

 

Saùch Ha-ba-cuùc  – goàm 3 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CUÛA HA-BA-CUÙC

 

 

 

NGÔÏI KHEN CUÛA HA-BA-CUÙC

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                   1:5                       1:12                     2:2                         3:1             3:19

PHAÂN CHIA

 

NAN ÑEÀ THÖÙ NHAÁT CUÛA

HA-BA-CUÙC

 

ÑAÙP LÔØI LAÀN I CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

 

NAN ÑEÀ THÖÙ HAI CUÛA

HA-BA-CUÙC

 

ÑAÙP LÔØI LAÀN II

CUÛA

ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

 

CAÀU NGUYEÄN KHEN NGÔÏI CUÛA HA-BA-CUÙC

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

VAÁN NAÏN VÌ ÑÖÙC TIN

CHIEÁN THAÉNG CUÛA ÑÖÙC TIN

 

 

NHÖÕNG GÌ ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI LAØM

ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI LAØ AI

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 607 T.C.

TAÙC GIAÛ

HA-BA-CUÙC

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “NGÖÔØI COÂNG BÌNH SOÁNG BÔÛI ÑÖÙC TIN”.  Caâu CK 2:4; 3:17-19. Ñoaïn CK 3

           

 

Saùch Soâ-phoâ-ni  – goàm 3 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

PHAÙN XEÙT TRONG NGAØY CUÛA CHUÙA

 

CÖÙU ROÃI TRONG NGAØY CUÛA CHUÙA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1           1:4               2:4               3:1                3:8               3:9              3:14     3:20

PHAÂN CHIA

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN

CAÛ THEÁ GIAN

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN

DAÂN GIU-ÑA

PHAÙN XEÙT TREÂN NHÖÕNG DAÂN LAÂN CAÄN GIU-ÑA

PHAÙN XEÙT TREÂN THAØNH GIEÂ-RU-SA-LEM

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN

CAÛ THEÁ GIAN

 

 

LÔØI HÖÙA

 VEÀ

BIEÁN ÑOÅI

 

 

LÔØI HÖÙA

 VEÀ

KHOÂI PHUÏC

 

 

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

 

NGAØY CUÛA THAÏNH NOÄ

NGAØY CUÛA VUI MÖØNG

 

 

PHAÙN XEÙT TREÂN GIU-ÑA

 

 

 

KHOÂI PHUÏC LAÏI GIU-ÑA

ÑÒA ÑIEÅM

GIU-ÑA VAØ CAÙC DAÂN TOÄC

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 630 T.C.

TAÙC GIAÛ

SOÂ-PHOÂ-NI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “NGAØY CUÛA CHUÙA”.  Caâu CK 1:14, 15; 2:3. Ñoaïn CK 3

               

 

Saùch A-gheâ  – goàm 2 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

HOAØN TAÁT CUÛA ÑEÀN THÔØ THÖÙ II

 

 

VINH HIEÅN CUÛA ÑEÀN THÔØ THÖÙ II

 

 

PHÖÔÙC HAÏNH HIEÄN TAÏI CUÛA VAÂNG LÔØI

 

 

 

PHÖÔÙC HAÏNH TÖÔNG LAI QUA LÔØI HÖÙA

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                          2:1                              2:10                            2:20                   2:23

PHAÂN CHIA

 

“HAÕY XEM LAÏI ÑÖÔØNG LOÁI CAÙC NGÖÔI,

NHAØ TA...”

 

 

VINH QUANG CUÛA ÑEÀN THÔØ THÖÙ HAI NAÀY LÔÙN HÔN.”

 

 

“TÖØ NGAØY NAÀY TRÔÛ ÑI TA SEÕ BAN PHÖÔÙC CHO NGÖÔI.”

 

 

 

“TA SEÕ LAØM RUNG CHUYEÅN TRÔØI ÑAÁT.”

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

ÑEÀN THÔØ CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

 

 

PHÖÔÙC HAÏNH CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

KHIEÅN TRAÙCH LAÀN I

(HIEÄN TAÏI)

SÖÏ AN UÛI THÖÙ I (TÖÔNG LAI)

KHIEÅN TRAÙCH LAÀN II (HIEÄN TAÏI)

AN UÛI LAÀN II (TÖÔNG LAI)

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM

 

 

 

THÔØI GIAN

NGAØY 1 THAÙNG 9

NGAØY 21 THAÙNG 10

NGAØY 24 THAÙNG 12

NGAØY 24 THAÙNG 12

520 T.C.

TAÙC GIAÛ

A-GHEÂ

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “XAÂY DÖÏNG LAÏI ÑEÀN THÔØ”.  Caâu CK 1:7, 8; 2:7-9. Ñoaïn CK 2

 

Saùch Xa-cha-ri  – goàm 14 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

 

TAÙM KHAÛI TÖÔÏNG

 

 

BOÁN

SÖÙ ÑIEÄP

 

 

 

 

HAI GAÙNH NAËNG

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                 1:7                     6:9                      7:1            9:1                   12:1   14:21

PHAÂN CHIA

 

 

 

 

 

KEÂU GOÏI AÊN NAÊN

 

 

 

 

 

TAÙM KHAÛI TÖÔÏNG

 

 

MAÕO MIEÄNG CUÛA GIEÂ-HOÂ-SUA

 

 

CAÂU HOÛI

VEÀ

KIEÂNG AÊN

 

 

GAÙNH NAËNG THÖÙ I: KHÖÔÙC TÖØ

ÑAÁNG MEÂ-SI-A

GAÙNH NAËNG THÖÙ II: TRÒ VÌ CUÛA

ÑAÁNG MEÂ-SI-A

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

NHÖÕNG HÌNH AÛNH

 

 

 

NAN ÑEÀ

 

 

TIEÂN BAÙO

 

VAÄN MAY CUÛA Y-SÔ-RA-EÂN

ISRAEL’S FORTUNE

 

 

Y-SÔ-RA-EÂN KIEÂNG AÊN

 TÖÔNG LAI CUÛA

Y-SÔ-RA-EÂN

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

ÑANG KHI XAÂY DÖÏNG ÑEÀN THÔØ

(520-518 T.C.)

SAU KHI XAÂY DÖÏNG ÑEÀN THÔØ (480-470 T.C.)

TAÙC GIAÛ

XA-CHA-RI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “SÖÛA SOAÏN CHO ÑAÁNG MEÂ-SI-A”.  Caâu CK 8:3; 9:9. Ñoaïn CK 14

             

 

 

 

Saùch Ma-la-chi  – goàm 4 chöông

TAÄP TRUNG

 

 

 

ÑAËC QUYEÀN CUÛA DAÂN TOÄC

 

 

 

 

SA ÑOÏA CUÛA DAÂN TOÄC

 

 

 

 

LÔØI HÖÙA CHO DAÂN TOÄC

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                1:6                 2:10                3:16               4:1                    4:4            4:6

PHAÂN CHIA

TÌNH YEÂU CUÛA CHUÙA CHO DAÂN TOÄC

 

 

 

TOÄI CUÛA THAÀY TEÁ LEÃ

 

TOÄI

CUÛA

DAÂN SÖÏ

 

 

 

SAÙCH GHI NHÔÙ

 

 

 

SÖÏ ÑEÁN CUÛA ÑAÁNG CHRIST

 

 

 

SÖÏ ÑEÁN CUÛA EÂ-LI

 

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

QUAÙ KHÖÙ

 

 

HIEÄN TAÏI

 

 

TÖÔNG LAI

CHAÊM SOÙC CUÛA CHUÙA

 

 

PHIEÀN TRAÙCH CUÛA CHUÙA

 

 

SÖÏ ÑEÁN CUÛA CHUÙA

ÑÒA ÑIEÅM

GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 432-425 T.C.

TAÙC GIAÛ

MA-LA-CHI

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “KEÂU GOÏI NHÖÕNG KEÛ TAÙI PHAÏM”.  Caâu CK 2:17-3:1; 4:5, 6. Ñoaïn CK 3

             

 

Saùch Ma-thi-ô – goàm 28 chöông, 1,071 caâu

TAÄP TRUNG

 

 

BAN CHO CUÛA NHAØ VUA

OFFER OF THE KING

 

 

KHÖÔÙC TÖØ NHAØ VUA

REJECTION OF THE KING

PHAÂN ÑOAÏN

1:1           4:12             8:1               11:2            16:13             20:29           28:1  28:20

PHAÂN CHIA

 

 

 

TRÌNH DIEÄN VUA

 

 

COÂNG BOÁ CUÛA  VUA

QUYEÀN NAÊNG CUÛA VUA

KHÖÔÙC TÖØ VUA TÖØ TÖØ

 

 

 

CHUAÅN BÒ ÑOÀ ÑEÄ CUÛA VUA

TRÌNH DIEÄN & KHÖÔÙC TÖØ VUA

CHÖÙNG MINH CUÛA NHAØ VUA

 

 

CHUÛ ÑEÀ

DAÏY DOÃ ÑAÙM ÑOÂNG

TEACHING THE THRONGS

DAÏY DOÃ 12 SÖÙ ÑOÀ

TEACHING THE TWELVE

 

NIEÂN ÑAÏI

 

 

CHUÛ ÑEÀ

 

 

NIEÂN ÑAÏI

ÑÒA ÑIEÅM

BEÁT-LEÂ-HEM & NA-XA-REÙT

GA-LI-LEÂ

GIU-ÑEÂ

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 4 T.C. – 33 S.C.

TAÙC GIAÛ

MA-THI-Ô

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “NÖÔÙC TRÔØI”.  Caâu CK 16:16-19; 28:18-20. Ñoaïn CK 12

                       

 

Saùch Maùc – goàm 16 chöông, 680 caâu

TAÄP TRUNG

 

PHUÏC VUÏ

TO SERVE

 

HY SINH

TO SACRIFICE

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                   2:13                     8:27                    11:1                      16:1           16:20

 

PHAÂN CHIA

TRÌNH DIEÄN ÑAÀY TÔÙ

PRESENTATION OF THE SERVANT

 

CHOÁNG ÑOÁI ÑAÀY TÔÙ

OPPOSITION TO THE SERVANT

HÖÔÙNG DAÃN BÔÛI ÑAÀY TÔÙ

INSTRUCTION BY THE SERVANT

 

KHÖÔÙC TÖØ ÑAÀY TÔÙ

REJECTION OF THE SERVANT

SOÁNG LAÏI CUÛA ÑAÀY TÔÙ

RESURRECTION OF THE SERVANT

 

 

CHUÛ ÑEÀ

NGOÂN TÖØ VAØ DAÁU HIEÄU

SAYINGS & SIGNS

HOAÏN NAÏN

SUFFERINGS

 

 

 

KHOAÛNG 3 NAÊM

KHOAÛNG 6 THAÙNG

 

 

 

KHOAÛNG 8 NGAØY

ÑÒA ÑIEÅM

GA-LI-LEÂ & BEÂ-REÂ

GIU-ÑEÂ & GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

KHOAÛNG 29-33 S.C.

TAÙC GIAÛ

MAÙC

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “CHUÙA GIEÂ-SU LAØ ÑAÀY TÔÙ”.  Caâu CK 10:43-45; 8:34-37. Ñoaïn CK 8

             

 

Saùch Lu-ca – goàm 24 chöông, 1,151 caâu

TAÄP TRUNG

GIÔÙI THIEÄU CON NGÖÔØI

INTRODUCTION TO THE SON OF MAN

CHÖÙC VUÏ CUÛA CON NGÖÔØI

MINISTRY OF THE SON OF MAN

KHÖÔÙC TÖØ CON NGÖÔØI

REJECTION OF THE SON OF MAN

ÑOÙNG ÑINH VAØ SOÁNG LAÏI CUÛA CON NGÖÔØI

CRUCIFIXION & RESURRECTION OF THE SON OF MAN

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                          4:1                             9:51                             19:28                24:53

PHAÂN CHIA

 

 

 

 

CHUÙA ÑEÁN

ADVENT

 

 

 

 

CHUÙA LAØM CHÖÙC VUÏ

ACTIVITES

 

 

PHAÛN KHAÙNG & CAÛNH CAÙO

ANTAGONISM & ADMONITION

 

AÙP DUÏNG VAØ XAÙC THÖÏC

APPLICATION & AUTHENTICATION

 

 

CHUÛ ÑEÀ

TÌM KEÛ HÖ MAÁT

SEEKING THE LOST

CÖÙU KEÛ HÖ MAÁT

SAVING THE LOST

PHEÙP LAÏ NOÃI BAÄT

MIRACALS PROMINENT

GIAÛNG DAÏY NOÃI BAÄT

TEACHING PROMINENT

ÑÒA ÑIEÅM

 

Y-SÔ-RA-EÂN

 

GA-LI-LEÂ

 

Y-SÔ-RA-EÂN

 

GIEÂ-RU-SA-LEM

THÔØI GIAN

 

KHOAÛNG 4 T.C – 33 S.C.

TAÙC GIAÛ

 

LU-CA

CHÌA KHOÙA

Chöõ CK “CHUÙA GIEÂ-SU LAØ CON NGÖÔØI”.  Caâu CK 1:3, 4; 19:10. Ñoaïn CK 15

           

 

Saùch Giaêng – goàm 21 chöông, 879 caâu

TAÄP TRUNG

CON TRÔØI THAØNH NHAÂN

INCARNATION OF THE SON OF GOD

TRÌNH DIEÄN CON TRÔØI

PRESENTATION OF THE SON OF GOD

CHOÁNG ÑOÁI CON TRÔØI

OPPOSITION OF THE SON OF GOD

CHUAÅN BÒ MOÂN ÑOÀ

PREPARATION OF THE SON OF GOD

CON TRÔØI CHÒU ÑOÙNG ÑINH VAØ SOÁNG LAÏI

CRUCIFIXION & RESURRECTION OF THE SON OF GOD

PHAÂN ÑOAÏN

1:1                   1:19                     5:1                          13:1                    18:1         21:25

PHAÂN CHIA