Danh mục từng sách Tân Ước

 

 

TÂN ƯỚC

 

 

Phúc âm MA-THI-Ơ

 

1          Gia phả hay lịch sử dòng dõi của Chúa Giê Su.                                                             1-17

Sự Giáng sinh của Chúa Giê Su.                                                                                 18-25

2          Những nhà thông thái viếng thăm con trẻ Giê Su tại thành Bết-lê-hem.                         1-12

Cuộc tàn sát con trẻ; Hành trình của Giê Su quay lại Ai Cập.                                     13-23

3          Phép Báp têm do Giăng Báp tít làm cho dân Israel và Giê Su.                                        1-17

4          Chúa Giê Su bị Sa tan cám dỗ.                                                                                         1-11

Tóm tắt mục vụ của Chúa Giê Su và việc kêu gọi các sứ đồ.                                      12-25

5          Bài giảng trên núi của Chúa Giê Su.                                                                                 1-7:29

Những thái độ của con cái Chúa – Các phước lành.                                                       1-12

Cơ Đốc nhân là muối và ánh sáng của thế gian này.                                                    13-16

Chúa Giê Su đến để làm ứng nghiệm luật pháp; một thầy giảng tốt.                           17-20

Giết người và tức giận anh em mình.                                                                            21-26

Ngoại tình và ly dị.                                                                                                        27-32

Thề thốt, phải phải, không không.                                                                                 33-37

Thù oán; đưa má bên kia; đi hai dặm.                                                                           38-42

Yêu thương những kẻ thù các ngươi.                                                                            43-48

6            Của bố thí làm kín đáo.                                                                                                       1-4

Cầu nguyện trong phòng riêng.                                                                                         5-8                                                               Cha chúng ta trên thiên đàng.                                                                               9-15     

 

Kiêng ăn hướng đến Cha ngươi trong nơi kín đáo.                                                           16-18               

 

Của cải trong thiên đàng; mắt là đèn của thân thể; hai người chủ.                                    19-24

Cha trên trời chu cấp cho chim, hoa và con người.                                                            25-34

7            Đừng nên đoán xét; cây đà trong mắt ngươi; Ngọc trai trước mặt heo.                               1-6

              Xin, tìm và gõ cửa; cha gian ác còn biết cho con cái quà tốt.                                              7-12

               Hãy vào của hẹp.                                                                                                               13-14

            Hãy đề phòng những tiên tri giả; Những trái tốt và những trái xấu.                       13-20

            Người làm theo ý của cha; Căn nhà xây trên vầng đá hay trên cát.                       21-29

8          Chúa Giê Su chữa lành người cùi và đầy tớ của thầy đội.                                   1-13

            Mẹ vợ của Phi-e-rơ được chữa lành. Chính Ngài đã lấy tật nguyền của

chúng ta.                                                                                                          14-17

            Con cáo có hang; Chim trời có tổ.                                                                     18-22

            Chúa Giê Su ngũ trong thuyền.                                                                           23-27

            Những quỉ dữ ám vào bầy heo.                                                                         28-34

9          Người bị liệt được chữa lành.                                                                            1-8

            Chúa Giê Su kêu gọi Ma-thi-ơ; Người bệnh cần thầy thuốc.                                 9-13

            Chú rễ, quần áo mới và cũ, rượu mới.                                                                14-17

            Người con gái chết sống lại; Người đàn bà mất huyết mười hai năm.                  18-26

            Hai người mù nhận được ánh sáng.                                                                   27-31

            Người câm nói; đuổi quỷ xuyên qua chúa quỷ.                                                   32-34

            Sứ mạng của Chúa Giê Su; đồng lúa chín và ít con gặt.                                      35-38

10         Tên của mười hai sứ đồ.                                                                                   1-4

            Rao giảng, chữa lành và đuổi quỷ.                                                                     5-8

            Không mang vàng hay bạc; phủi bụi dưới chân.                                                 9-15

            Chiên giữa bầy sói; chịu đựng cho đến cuối sẽ được cứu.                                 16-23

            Sứ đồ và chủ nhân; Tóc các ngươi đã đếm hết.                                                 24-31

            Ta xưng nhận người ấy trước Cha ta.                                                                 32-33

            Phân rẻ trong gia đình; Chúa Giê Su tôn trọng hơn gia đình;

Mất sự sống sẽ tìm lại được.                                                                             34-39

            Tiếp đón sứ đồ và Chúa Giê Su; nhận phần thưởng của tiên tri.                           40-42

11         Giăng Báp tít: Ngài có phải là Đấng Mê-si? Câu trả lời của Chúa Giê Su.              1-6

 

 

            Giăng Báp Tít có phải là tiên tri Ê-Li?                                                                  7-19     

 

            Tai họa đến với Cô-ra-xin và Ca-bê-na-um                                                           20-24

            Mặc khải đến với trẻ con; chỉ Con biết Cha.                                                        25-27

            Hãy đến…. Tất cả những ai lao động và mang gánh nặng.                                  28-30

12         Trong ngày Sa-bát các sứ đồ bứt lúa mì để ăn.                                                  1-8

            Kéo lên con chiên bị rớt xuống hố trong ngày Sa-bát.                                         9-16

            Hãy chú ý đầy tớ của ta; đừng bẻ gãy cây sậy bị dập.                                       17-21

            Bê-ên-xê-bun; Những lời phạm thượng chống lại Thánh Linh.                              22-32

            Cây tốt sinh trái tốt; vì vậy những ý nghĩ xuất phát từ tấm lòng.                           33-37

            Tiên tri Giô-na; lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn.                                                      38-42

            Bảy ác thần vào căn nhà trống.                                                                          43-45

            Chúa Giê Su nói – Ai là mẹ ta và anh em ta?                                                       46-50

13         Những ẩn dụ - Người gieo giống (Rao truyền Tin Lành)                                       1 -23

            Lúa mì và cỏ lùng (Tình trạng Hội Thánh)                                                 24-30

            Hạt cải và bầy chim. (Hội Thánh trưởng thành)                                                    31-32

            Men (Hội Thánh hoàn hảo)                                                                                 33

            Lời giải thích về lúa mì và cỏ lùng.                                                                     34-43

            Của báu trong cánh đồng; giống như một viên ngọc quí (Giá của nước trời)        44-46

            Cá tốt và cá ương (Phân rẽ)                                                                               47-50

            Tài sản mới và cũ (Mục vụ của người truyền giáo)                                              51-52

            Người tiên tri không được tôn trọng trong nhà của mình.                                                53-58

14         Giăng Báp Tít bị chặt đầu.                                                                                 1-12

            Chúa Giê Su cho năm ngàn người ăn.                                                                12-21

            Chúa Giê Su đi bộ trên mặt biển.                                                                        22-36

15         Truyền thống loài người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.                           1-9

            Những việc xuất phát từ tấm lòng làm nhơ bẩn một người.                                 10-20

            Không nên ném bánh của con cái cho chó; Người đàn bà Ca-na-an.                    21-31

            Chúa Giê Su cho bốn ngàn người ăn.                                                                31-39

16         Dấu hiệu tiên tri Giô Na.                                                                                     1-4

            Men của người Pha-ri-si – Tà giáo.                                                                     5 -12

            Phi-e-rơ : Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống.                              13-20

            Hãy lui lại sau ta, Sa-tan.                                                                                   21-23

            Được cả thế gian mà mất linh hồn? Hãy vác thập tự của ngươi.                          24-28

17         Chúa Giê Su hóa hình trên núi.                                                                           1-9

            Ê-li đã đến rồi.                                                                                                  10-13

            Người điên; Đức tin như hạt cải có thể dời được núi.                                         14-23

            Tiền nộp thuế từ miệng một con cá.                                                                   24-27

18         Ai lớn nhất trong Vương quốc của Đức Chúa Trời?                                             1-5

            Gây vấp phạm một đứa trẻ; Nếu tay ngươi hoặc chân ngươi gây vấp phạm.       6-9

            Thiên thần của một em bé trên trời. Ẩn dụ về con chiên đi lạc.                             10-14

            Thủ tục cho một anh em phạm pháp.                                                                  15-17

            Buộc và mở trong thiên đàng; Nơi có hai ba người họp lại với nhau.                   18-20

            Phải tha thứ cho anh em bao nhiêu lần? Mười ngàn ta lâng nợ.                           21-35

19         Ly dị. Hoạn quan vì nước Trời.                                                                           1-12

            Đừng ngăn cấm con trẻ.                                                                                                13-15

            Người giàu: Làm việc tốt nào để được hưởng sự sống đời đời?                                    16-22

            Lạc đà chui qua lỗ kim.                                                                                      23-26

            Phi-e-rơ: Chúng tôi từ bỏ tất cả và theo Ngài.                                                     27-30

20         Cùng một giá lương cho những công nhân trong vườn nho.                               1-16

            Chúa Giê Su báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài.                                                17-19

            Lời xin của mẹ hai con trai Xê-bê-đê.                                                                  20-24

            Không phải làm lớn; nhưng là người phục vụ.                                                    25-28

Chữa lành cho hai người mù trên con đường Giê-ri-cô.                                       29-34

21         Chúa Giê Su đi vào thành Jerusalem bằng con lừa.                                             1-11

            Chúa Giê Su đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ.                                            12-17

            Cây vả bị héo khô.                                                                                            18-22

            Phép Báp têm của Giăng từ trời hay của con người?                                          23-27

            Người con trai đầu vâng lời cha làm việc trong vườn nho.                                  28-32

            Người thuê mướn giết con trai của chủ vườn nho.                                              33-46

22         Khách được mời không mặc quần áo cưới.                                                       1-14

            Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa.                                                               15-22

            Trong sự sống lại người có bảy đời chồng sẽ làm vợ của ai?                             23-33

            Điều răn nào là điều răn lớn nhất?                                                                       34-40

            Đấng Christ như thế nào, con của vua Đa Vít?                                                    41-46

23         Kẻ giả hình: Những thầy dạy luật nói, nhưng không làm.                                     1-7

            Đấng Christ thầy của các ngươi; tất cả các ngươi đều là anh em.                                    8-12

            Các ngươi đóng cửa nước thiên đàng.                                                              13-14

            Lời thề bởi đền thờ; Vàng của đền thờ.                                                              15-22

            Một phần mười bạc hà; bỏ qua lương tri và lòng thương xót.                             23-24

            Những lăng mộ trắng.                                                                                        25-28

            Con cái của những người đã giết những tiên tri.                                                 29-36

            Như gà mái tập hợp các gà con dưới đôi cánh.                                                  37-38

24         Những dấu hiệu Đấng Christ trở lại: chính trị, thiên nhiên và tôn giáo.                   1-10

            Những tiên tri giả.                                                                                              11-22

            Christ giả.                                                                                                         23-26

            Christ trở lại.                                                                                                     27-31

            Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               32-36

            Như trong ngày Nô-ê.                                                                                        37-42

            Sự trở lại bất ngờ như kẻ trộm; Người đầy tớ trung tín.                                      43-51

25         Ẩn dụ về mười người nữ đồng trinh.                                                                  1-13

            Ẩn dụ về năm ta lâng, hai ta lâng và một ta lâng.                                                            14-30

            Những quốc gia như chiên và dê trước ngai của Đức Chúa Trời.                         31-46

26         Người đàn bà đổ dầu thơm quí trên đầu Chúa.                                                   1-13

            Giu Đa Ích-ca-ri-ốt lập mưu phản Chúa.                                                               14-16

            Bữa ăn cuối cùng.                                                                                             17-35

            Chúa Giê Su cầu nguyện thống thiết tại vườn Ghết-sê-ma-nê.                              36-46

            Giu Đa phản bội; Chúa Giê Su bị dẫn đến Cai Phe.                                             47-57

            Tòa án của thầy tế lễ thượng phẫm.                                                                   58-68

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su ba lần.                                                                       69-75

27         Giu Đa Ich-ca-ri-ốt tự tử.                                                                                    1-10

            Chúa Giê Su trước Phi Lát, bị xử tử hình.                                                           11-26

            Quân lính tra tấn Chúa Giê Su.                                                                            27-31

            Sự đóng đinh và sự chết của Chúa Giê Su.                                                        32-50

            Thật là Con của Đức Chúa Trời; Những phép lạ lúc Chúa Giê Su chết.                  51-56

            Chúa Giê Su được chôn cất.                                                                              57-66

28         Sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê Su.                                                            1-10

            Người Do Thái mua chuộc quân lính để đồn tin thất thiệt.                                    11-15

            Hãy đi và dạy muôn dân, làm phép báp têm cho họ.                                           16-20

 

 

 

Phúc âm MÁC

 

1          Găng Baptist làm báp têm cho Chúa Jesus.                                                       1-11

            Sự kiêng ăn và sự cám dỗ Chúa Giê Su trong đồng vắng.                                  12-15

            Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng và Gia cơ được kêu gọi cho mục vụ.                              16-20

            Giải cứu khỏi linh không trong sạch.                                                                  21-28

            Mẹ vợ của Si-môn được chữa lành.                                                                   29-39

            Người cùi được chữa lành.                                                                                40-45

2          Người bại được dòng xuống từ mái nhà và được chữa lành.                              1-12

            Bữa tiệc với những tội nhân; Kêu gọi kẻ có tội ăn năn không phải người

công bình.                                                                                                        13-17

            Những môn đồ của Giăng kiêng ăn. Không thể đổ rượu mới vào bình cũ.                        18-22

            Bứt bông lúa mì; Chúa Giê Su là Chúa của ngày Sa-bát.                                     23-28

3          Người teo bàn tay, người bị quỷ ám, và vô số người được chữa lành bệnh.       1-12

            Chúa Giê Su lựa chọn mười hai sứ đồ.                                                              13-19

            Nói lời phạm thượng chống Đức Thánh Linh không bao giờ được tha.                20-30

            Mẹ, anh em và chị em đến với Chúa Giê Su.                                                       31-35

4          Ẩn dụ: Người gieo giống.                                                                                  1-20

            Cây đèn để dưới cái thùng.                                                                               21-25

            Gieo và gặt.                                                                                                      26-29

            Hột cải.                                                                                                             30-34

            Chúa Giê Su ngủ trong thuyền. Truyền lệnh cho biển yên lặng.                             35-41

5          Người Giê-ra-sê bị quỷ ám được chữa lành.                                                       1-20

            Con gái Giai-ru sống lại. Người đàn bà mất huyết.                                              21-43

6                     Chúa Giê Su truyền các nguyên tắc cho các môn đồ. Vua Hê-rốt giết

Giăng Báp Tít.                                                                                                   1-29

            Chúa Giê Su cho năm ngàn người ăn bằng năm ổ bánh và hai con cá.                30-44

            Chúa Giê Su đi bộ trên biển.                                                                              45-56

7          Người Pha-ri-si dạy những lời truyền khẩu.                                                         1-13

            Những điều phát xuất từ trong lòng làm ô uế con người.                                                14-23

            Người con gái Sy-rô-phê-ni-xi được chữa lành bệnh.                                          24-30

            Người điếc và người câm được chữa lành.                                                        31-37

8          Chúa Giê Su cho bốn ngàn người ăn bằng bảy ổ bánh.                                      1-21

            Người mù thấy những người đi đường như những cái cây.                                 22-26

            Phi-e-rơ: Ngài là Đấng Christ.                                                                             27-30

            Báo trước sự đóng đinh; kêu gọi từ bỏ, vác thập tự và theo Chúa.                     31-38

9          Sự hóa hình của Đấng Christ.                                                                             1-9

            Tiên tri Ê-li thật đã đến.                                                                                      10-13

            Các môn đồ không thể đuổi quỷ; Chúa Giê Su đã làm.                                        14-29

            Cuộc bàn luận của các môn đồ: Sự sống lại? Ai là người lớn nhất?                     30-37

            Các môn đồ ngăn cấm người không theo Chúa Giê Su.                                      38-40

            Phần thưởng về sự ban cho dầu chỉ là một tách nước cho những môn đồ.         41

            Gây vấp phạm cho một đứa bé; Nếu mắt gây cho ngươi phạm tội.                     42-50

10         Hôn nhân và ly dị.                                                                                             1-12

            Cho phép con trẻ đến với Chúa Giê Su.                                                              13-16

            Người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.                                  17-27

            Hãy lìa bỏ nhà cửa của ngươi và mọi thứ sẽ nhận lại gấp trăm lần

trong đời này và cả trong thiên đàng.                                                                 28-31

            Báo trước về sự đóng đinh và sự sống lại.                                                        32-34

            Lời xin cho một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả.                          35-45

            Người mù Ba-ti-mê được sáng mắt.                                                                   46-52

11         Chúa Giê Su đuổi những kẻ buôn bán tại Jerusalem bằng roi dây.                       1-11

            Chúa Giê Su không tìm thấy những trái trên cây vả.                                            12-26

            Những người đổi tiền bị đuổi đi. Đền thờ phải là nhà cầu nguyện của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  15-18

            Thách thức uy quyền của Chúa Giê Su. Báp têm bởi Giăng hay của ai?               27-33

12         Ẩn dụ: Những người thuê vườn nho giết các đầy tớ và con trai của chủ.             1-12

            Hãy trả cho Sê Sa những gì của Sê Sa.                                                              13-17

            Lúc sống lại, vợ của ai nếu bà có nhiều đời chồng?                                            18-27

            Điều răn lớn nhất: Yêu Đức Chúa Trời và người lân cận của ngươi.                      28-34

            Nói rằng Đấng Christ là con vua Đa Vít nghĩa là thế nào?                         35-40

            Sự dâng hiến hai hào bạc của người đàn bà góa.                                               41-44

13                 Những dấu hiệu về sự trở lại của Đấng Christ: Chính trị, Thiên nhiên

và Tôn giáo.                                                                                                      1-4

            Christ giả, tiên tri giả và cơn đại nạn.                                                                  5-27

            Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               28-30

            Đấng Christ sắp trở lại; Hãy thức canh và cầu nguyện.                                        31-37

14         Chúa Giê Su được xức dầu cam tùng hương tại làng Bê-tha-ny.                          1-9

            Bữa ăn cuối của Chúa lập ra vào ngày Lễ Vượt qua.                                           10-31

            Cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê.                                                                  32-50

            Chúa Giê Su trước mặt thầy thượng tế.                                                             51-65

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 66-72

15         Chúa Giê Su trước mặt Phi Lát.                                                                          1-15

            Sự đóng đinh Đấng Christ.                                                                                16-41

            Sự chôn cất Đấng Christ.                                                                                   42-47

16         Sự sống lại của Đấng Christ.                                                                             1-11

            Chúa Giê Su hiện ra trên đường về làng.                                                            12-13

            Chúa Giê Su hiện ra cho mười một sứ đồ; Điều răn lớn.                                      14-20

 

 

                                                Phúc âm LU CA

 

                                  

1          Thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo sự thụ thai của Giăng Báp Tít.                                  1-25

            Thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo cho Ma-ri về Chúa Giê Su sinh ra.                            26-38

            Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét.                                                                               39-56

            Giăng Báp Tít sinh ra.                                                                                        57-66

            Lời tiên tri của Xa-cha-ri về Chúa Giê Su và Giăng Báp Tít.                                  67-80

2          Sự giáng sinh của Chúa Giê Su tại thành Bết-lê-hem.                                          1-7

            Thiên thần hiện ra cho những gã chăn chiên ngoài đồng.                                     8-21

            Si-mê-ôn và An-ne nói tiên tri về Chúa Giê Su tại đền thờ.                                   22-40

            Cuộc đàm luận của Chúa Giê Su với những thầy tế lễ tại đền thờ năm

Ngài mười hai tuổi.                                                                                            41-52

3          Mục vụ của Giăng Báp Tít. Chúa Giê Su chịu Báp têm. Gia phả của Christ.           1-38

4          Sa-tan cám dỗ Chúa Giê Su.                                                                              1-13

            Chúa Giê Su ứng nghiệm: Thánh linh của Chúa ngự trên ta.                                 14-22

            Người Na-xa-rét cố gắng ném Chúa Giê Su qua một mõm núi.                            23-30

            Trong nhà hội, Chúa Giê Su đuổi tà linh.                                                             31-37

            Chúa Giê Su đã chữa lành cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, những người khác

Và rao giảng.                                                                                                    38-44

5                     Đánh bắt được một trăm năm mươi con cá. Phi-e-rơ được kêu gọi đến

 mục vụ.                                                                                                           1-11

            Người cùi được chữa lành.                                                                                12-16

            Người đàn ông nằm trên giường được đưa xuống từ trên nóc nhà được

chữa lành.                                                                                                         17-26

            Bữa tiệc của những tội nhân, thầy thuốc và người bệnh, những bình cũ

và mới.                                                                                                             27-39

6          Những môn đồ bứt bông lúa mì và ăn trong ngày Sa Bát.                                   1-11

            Chúa Giê Su lập mười hai sứ đồ. Chữa lành tất cả.                                             12-19

            Các phước lành.                                                                                               20-49

7          Đức tin lớn của người chỉ huy; đầy tớ của ông được chữa lành.                         1-10

            Con trai của người đàn bà góa tại Na-in sống lại.                                                11-17

            Ông có phải là Chúa cứu thế? Chúa Giê Su trả lời Giăng Báp Tít.             18-23

            Chúa Giê Su làm chứng về Giăng Báp Tít; Trẻ con trong nơi buôn bán.                24-35

            Người đàn bà với lọ dầu thơm. Người mắc nợ năm mươi và người mắc nợ

năm trăm đơ-ni-ê.                                                                                              36-50

8          Những ẩn dụ  - Người gieo giống.                                                                     1-15

            Cây đèn không nên để dưới thùng hay dưới gầm giường.                                  16-18

            Những người làm theo lời Đức Chúa Trời là mẹ và anh em của Chúa.                  19-21

            Chúa Giê Su ngủ trên thuyền trong lúc bão tố.                                                    22-25

            Người đàn ông bị cả một đoàn quỷ ám được giải cứu.                                       26-39

            Con gái Giai-ru được sống lại. Người đàn bà bị mất huyết.                                 40-56

9          Chúa Giê Su sai phái mười hai sứ đồ.                                                                1-6

            Hê-rốt thừa nhận hoặc là Chúa Giê Su hoặc là Giăng Báp Tít là Ê-li.                     7-9

            Chúa Giê Su làm ra nhiều từ năm ổ bánh và hai con cá.                                      10-17

            Chúa Giê Su là ai? Đấng Christ của Đức Chúa Trời.                                             18-27

            Sự hóa hình trên núi.                                                                                         28-36

            Chúa Giê Su chữa lành cho một đứa con trai, trong khi các môn đồ không

            thể  chữa lành được.                                                                                         37-43

            Chúa Giê Su báo trước về sự đóng đinh.                                                           44-45

            Một môn đồ cao trọng` là người tiếp con trẻ vì danh Chúa.                                 46-48

            Không chống lại chúng ta là thuộc về chúng ta.                                                  49-50

            Chúa có muốn chúng tôi ra lệnh cho lửa từ trời?                                                 51-56

            Không có chỗ cho Chúa Giê Su gối đầu; Đi cày không ngó lại đàng sau.             57-62

10         Bảy mươi môn đồ được sai đi và nhận sứ mạng bởi Chúa Giê Su.                     1-20

            Không một ai biết Con là ai?                                                                              21-24

            Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?                                              25-28

            Người Sa-ma-ri nhân lành.                                                                                 29-37

            Ma-thê và Ma-ri.                                                                                                38-42

11         Cha chúng ta là Đấng ngự trên trời.                                                                    1-4

            Một người bạn xin bánh giữa đêm khuya.                                                          5-8

            Hãy xin, Hãy tìm, Hãy gõ cửa. Cho đá thay vì bánh cho cái được không?                        9-13

            Ngôi nhà chia rẽ sẽ chống lại lẫn nhau. Bảy tà linh thay vì một tà linh.                  14-26

            Mẹ Chúa Giê Su là có phước; Người làm theo lời Đức Chúa Trời có

phước hơn.                                                                                                      27-28

            Giê Na, một dấu hiệu. Đấng lớn hơn Sa-lô-môn.                                                 29-32

            Đèn là ánh sáng của thân thể.                                                                            33-36

            Sự giả hình giống như một cái chén dơ và một nấm mộ.                                                37-44

            Chất gánh nặng; Những kẻ giết các tiên tri; Nắm giữ chìa khóa.                           45-54

12         Kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng có quyền quăng các ngươi vào hỏa ngục.          1-5

            Tóc đã được đếm; Có nhiều giá trị hơn chim sẻ. Xưng nhận Chúa Giê Su.           6-12

            Phân chia tài sản; Nếu linh hồn ngươi bị cất đi trong đêm nay.                            13-21

            Hãy xem những chim quạ và hoa huệ; Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.           22-34

            Con người đến trong lúc bất ngờ.                                                                      35-40

            Người đầy tớ bất trung sẽ nhận nhiều hình phạt.                                                 41-48

            Phân rẽ giữa cha và con; nhận thức thời điểm.                                                   49-59

13         Phi-lát trộn lẫn huyết với của lễ dâng hiến của họ; Tháp Si-lô-ê sụp đổ.                1-5

            Cây vả không ra trái trong ba năm.                                                                     6-9

            Người đàn bà với linh của sự yếu ớt, bị còng lưng cùng với sự chữa lành.         10-17

            Những ẩn dụ – Một hạt cải, Men trong ba đấu bột.                                             18-21

            Hãy vào cửa hẹp; Ta không biết các ngươi những kẻ làm việc trái đạo lý.                       22-30

            Jerusalem! Như gà mẹ tập hợp gà con bên dưới cánh nó.                                  31-35

14         Người bệnh phù thủng được chữa lành trong ngày Sa-bát.                                 1-6

            Trong tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất; nên khiêm tốn.                                               7-11

            Mời người nghèo, người có tật, người què, người mù dự tiệc của ngươi.                       12-14

            Tiệc lớn; Người lo mua đất, người đi mua bò; người lo cưới vợ.                                    15-24

            Gia đình từ bỏ, Mang cây thập tự. Tính giá cả xây dựng hay chiến tranh.             25-35

15         Những ẩn dụ – Chiên đi lạc.                                                                               1-7

            Đồng bạc mất.                                                                                                  8-10

            Người con trai phá của.                                                                                     11-32

16         Người quản gia bất trung và người quản gia khôn ngoan.                                   1-18

            Người giàu và người ăn mày La-xa-rơ.                                                               19-31

17         Tha thứ anh em bảy lần một ngày và nhiều hơn.                                                 1-4

            Làm gia tăng đức tin chúng ta; đức tin bằng hạt cải; những đầy tớ vô ích.                       5-10

            Mười người cùi được chữa lành, chỉ một người biết làm vinh hiển Chúa.             11-18

            Sự trở lại của Chúa Giê Su.                                                                               19-37

18         Vị thẩm phán không tin kính và sự kiên trì của người góa phụ.                            1-8

            Lời cầu nguyện của người Pha-ri-si và người thâu thuế.                                      9-14

            Hãy cho phép những trẻ nhỏ đến cùng Ta.                                                         15-17

            Lạc đà chu qua lỗ kim; Ơn phước nhiều của sự từ bỏ tất cả.                              18-30

            Lời báo trước về sự đóng đinh Chúa Giê Su.                                                     31-34

            Người ăn mày mù trên đường Giê-ri-cô được sáng mắt.                                     35-43

19         Chúa Giê Su thăm viếng nhà Xa-chê.                                                                  1-11

            Những đầy tớ được giao mười nén bạc, năm nén bạc và một nén bạc.               12-27

            Chúa Giê Su cưỡi trên một lừa con vào thành Jerusalem.                                    28-40

            Chúa Giê Su đã nói tiên tri về sự sụp đổ của thành Jerusalem.                            41-44

            Đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ.                                                     45-48

20         Phép Báp Têm của Giăng là của Đức Chúa Trời hay của con người.                    1-8

            Những người thuê đất bất nghĩa giết con trai và những đầy tớ chủ đất.               9-18

            Trả cho Sê Sa và trả cho Đức Chúa Trời.                                                            19-26

            Sự sống lại và người đàn bà đã kết hôn với bảy anh em.                                               27-40

            Đấng Christ là con vua Đa Vít như thế nào.                                                         41-44

            Những thầy dạy luật xâu xé nhà của đàn bà góa.                                                45-47

21         Người góa phụ nghèo dâng hai hào.                                                                  1-4

            Những dấu hiệu sự trở lại của Đấng Christ: Chính trị, thiên nhiên và

tôn giáo. Christ giả, những tiên tri giả và cơn đại nạn                                          5-28

             Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               29-30

           Sự trở lại của Đấng Christ; thức canh và cầu nguyện.                                         36-38   

 

 22         Giu Đa Ích-ca-ri-ốt lập một thỏa thuận phản bội.                                                  1-6                                                      Nhóm lại trong phòng cao dự lễ Vượt qua.                                                        7-13

Bữa ăn tối của Chúa.                                                                                         14-23

Cuộc tranh luận của các môn đồ: Ai sẽ là người lớn nhất?                                  24-30

Lời báo trước về việc Phi-e-rơ chối Chúa.                                                          31-34

Hãy lấy ví, bao và gươm.                                                                                  35-38

Hỡi Cha, nếu có thể được xin cất chén này khỏi con.                                          39-46

Giu Đa phản bội; Chúa Giê Su bị bắt.                                                                 47-53

Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 54-62

Việc khởi tố bời thầy tế lễ cả, những thầy dạy luật và các trưởng lão.                 63-71

23         Chúa Giê Su trước Phi Lát và Hê Rốt                                                                 1-25

            Chúa Giê Su vác thập hình; Lời báo trước sự sụp đỗ Jerusalem.                         26-32

            Sự đóng đinh, sự chết và sự chôn cất của Chúa Giê Su.                                                33-56

24         Sự sống lại của Chúa Giê Su.                                                                            1-12

            Trên đường về làng Em-ma-út.                                                                           13-35

            Sự hiện ra của Chúa Giê Su cho các môn đồ.                                                     36-53

 

 

 

Phúc âm GIĂNG

 

1          Chúa Giê Su: Ngôi lời đã trở nên xác thịt.                                                           1 -18

            Lời làm chứng của Giăng Báp Tít liên quan đến Chúa Giê Su.                              19-28

            Chiên con của Đức Chúa Trời; Phép Báp têm.                                                    29-34

            Chúa Giê Su mời Anh-rê, Phi-e-rơ, Phi-líp và Na-tha-na-ên.                                  35-51

2          Tiệc cưới tại Ca-na.                                                                                           1 -12

            Chúa Giê Su đuổi những người đổi bạc ra khỏi đền thờ.                                     13-25

3          Gửi đến Ni-cô-đem: Trừ ra người phải sinh lại.                                                    1-11

            Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ánh sáng đến trong thế gian.                   12-21

            Chúa Giê Su, Giăng Báp Tít và phép Báp têm bằng nước.                                  22-26

            Giăng Báp Tít làm chứng Chúa Giê Su như một chàng rễ.                                   27-36

4          Chúa Giê Su và người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia Cốp.                                   1-42

            Chúa Giê Su chữa lành cho con trai của quan thị vệ.                                           43-54

5          Chúa Giê Su chữa lành cho một người tại ao Bê-tết-đa.                                      1-18

            Chúa Giê Su có quyền làm sống lại và phán xét.                                                 19-29

            Cha của Ngài làm chứng cho Chúa Giê Su, Kinh Thánh và Giăng Baptist. 30-47

6          Chúa Giê Su nuôi cho năm ngàn người ăn.                                                         1-15

            Chúa Giê Su đi bộ trên biển.                                                                              16-24

            Ta là bánh của sự sống – Thân thể của ta.                                                          25-50

            Ăn thịt của ta và uống huyết của ta.                                                                    51-59

            Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống.                                      60-71

7          Những em trai của Chúa Giê Su không tin Ngài.                                                  1-13

            Có phải những người cầm quyền biết Chúa Giê Su là Đấng Christ?                     14-36

            Sông nước sự sống sẽ chảy ra từ lòng người ấy.                                              37-44

            Quân lính không bắt Chúa Giê Su.                                                                      45-53

8          Ai là người vô tội hãy ném đá đầu tiên vào bà ấy.                                              1-11

            Người theo ta sẽ chẳng đi trong tối tăm.                                                                        12-20

            Chúa Giê Su phán các ngươi sẽ biết rằng Ta là Cha.                                           21-30

            Nếu con sẽ làm cho các ngươi tự do, các ngươi sẽ được tự do.                                    31-51

            Trước khi có Áp-ra-ham đã có ta.                                                                       52-59

9          Chúa Giê Su chữa lành người mù; có phải vì tội lỗi của cha mẹ hay của

người ấy?                                                                                                         1-41

10         Ta là cửa của chiên và là người chăn chiên tốt.                                                   1-42

11         Chúa Giê Su kêu La-xa-rơ sống lại vào ngày thứ tư.                                           1-57

12         Ma-ri xức dầu chân Chúa và lấy tóc lau chân Ngài.                                              1-11

            Hô-sa-na: Ơn Phước thuộc về  Vua Israel.                                                          12-19

            Trừ ra bông lúa mì rơi xuống đất và chết.                                                           20-36

            Yêu tiếng ca ngợi của con người hơn là sự ngợi khen của Đức Chúa Trời.          37-43

            Ta không đến để đoán xét thế gian nhưng để cứu thế giới.                                 44-50

13         Chúa Giê Su rửa chân cho các môn đồ.                                                             1-20

            Một người trong các ngươi sẽ phản ta.                                                              21-30

            Hãy yêu người như ta đã yêu các ngươi.                                                           31-35

            Khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta.                                                                    36-38

14         Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.                                                                   1-6

            Người nhìn thấy ta là đã thấy Cha.                                                                     7-15

            Ngài sẽ ban cho các ngươi Đấng Yên ủi khác.                                                    16-31

15         Ta là cây nho; các ngươi là những nhánh.                                                          1-12

            Các ngươi là những bạn hữu của ta, nếu các ngươi làm theo bất kỳ điều gì.        13-25

            Khi Đấng yên ủi đến.                                                                                         26-27

16         Bất cứ ai giết các ngươi họ sẽ nghĩ họ đang phục vụ.                                        1-6

            Nếu ta không đi xa, Đấng yên ủi sẽ không đến.                                                  7-15

            Gặp lại, trong giây chót, Các ngươi sẽ thấy ta.                                                   16-22

            Bất cứ điều gì các ngươi sẽ xin trong danh ta.                                                   23-26

            Các ngươi sẽ có hoạn nạn: Ta đã đắc thắng.                                                      27-33

17         Chúa Giê Su cầu nguyện: Xin cho họ hiệp nhất như chúng ta.                              1-11

            Chúa Giê Su cầu nguyện cho các môn đồ và những người tin Ngài.                    12-25

18         Giu Đa phản bội Chúa Giê Su.                                                                            1-14

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 15-27

            Ngươi có phải là Vua của dân Do Thái?                                                             28-40

19         Chúa Giê Su bước ra trước đội một vương miện bằng gai.                                 1-16

            Sự đóng đinh Chúa Giê Su, những lời nói và sự chết của Ngài.                           17-30

            Xương của Chúa Giê Su không bị gãy; bên hông bị giáo đâm.                            31-37

            Sự chôn cất Chúa Giê Su.                                                                                 38-42

20         Sự phục sinh của Chúa Giê Su; Phi-e-rơ và Giăng đến tại phần mộ.                     1-10

            Chúa Giê Su hiện ra cho Ma-ri                                                                            11-18

            Chúa Giê Su hiện ra cho các môn đồ của Ngài.                                                   19-23

            Thô-ma nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê Su.                                              24-31

21         Chúa Giê Su hiện ra cho các môn đồ trong lúc đang đánh cá.                             1-14

            Si-môn, ngươi yêu ta hơn những người này không?                                           15-25

 

                                           

                                         Sách CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

               1         Lời hứa ban Đức Thánh Linh; Chúa Giê Su thăng thiên.                                       1-11

            Ma-thi-a sứ đồ mới thay cho Giu Đa Ích-ca-ri-ốt.                                                 12-26

2          Lễ Ngũ tuần phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và xức dầu.                             1-13

            Phi-e-rơ truyền giảng: Chúa Giê Su là Chúa và Christ.                                          14-36

            Ăn năn và chịu báp têm: Đời sống và sự giảng dạy của các sứ đồ.                     37-47

3          Người què tại cửa đẹp được chữa lành.                                                                        1-10

            Phi-e-rơ: Danh Chúa Giê Su làm cho người què mạnh mẽ.                                  11-26

4          Phi-e-rơ và Giăng bị bắt; Không có danh nào khác ngoại trừ danh Giê Su.           1-22(12,19,20)

            Sau khi được tha ra, họ tiếp tục giảng đạo.                                                        23-31

            Lấy mọi vật làm của chung – Một cuộc sống cộng đồng mới.                             32-37

 5          A-na-nia và Sa-phi-ra.                                                                                    1-11                                                      Sự chữa lành và phép lạ; Hội Thánh trưởng thành.                                              12-16

            Thiên sứ giải thoát Phi-e-rơ và các sứ đồ ra khỏi tù.                                           17-42

6          Ủy nhiệm cho bảy môn đồ phục vụ cho mục vụ những người góa bụa.               1-7

            Ê Tiên bị bắt và trả lời tại công hội.                                                                    8-15

7          Ê Tiên giảng đạo và trở thành người tuẩn đạo.                                                   1-60

8          Sự bắt bớ Hội Thánh mở rộng.                                                                          1-8

            Phi-líp giảng đạo; Si-môn, một thầy phù thủy trở lại đạo.                                                9-25

            Hoạn quan Ê-thi-ô-pi chịu Báp têm.                                                                    26-40

9          Sau Lơ trở lại đạo và chịu báp têm; Mục vụ của ông.                                          1-22

            Sau Lơ gặp những sứ đồ tại Jerusalem                                                              22-30

            Phi-e-rơ:  Sự chữa lành của Ê-nê                                                                       31-35

            Phi-e-rơ: Sự sống lại của Đô Ca                                                                         36-43

10         Nhờ Phi-e-rơ mà Cọt-nây trở lại đạo.                                                                  1-48

11         Phi-e-rơ bênh vực cho việc trở lại đạo của Cọt nây và thân hữu.                         1-19

            Các môn đồ lần đầu tiên được gọi là những Cơ Đốc nhân tại An-ti-ốt.                 20-30

12         Hê-rốt giết Gia-cơ; một thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi ngục tối.                      1-25

13         Ý định của Đức Thánh Linh cho Sau-lơ và Ba-na-ba chia rẽ nhau.             1-3

            Bóng tối phủ trên Ba-giê-su, một tiên tri giả.                                                       4-12

            Phao-lô giảng về Đấng Christ tại nhà hội An-ti-ốt.                                                13-41

            Người Hi Lạp và người ngoại được kêu gọi cho Phúc âm.                                  42-52

14         Tại thành Y-cô-ni: Phao-lô phải chạy trốn.                                                           1-7

            Thành Lít-trơ: Người què được chữa lành; Phao lô như thần Mercury,

Ba-na-ba như thần Jupiter.                                                                                 8-20

            Phong chức trưởng lão. Vào nước trời trãi qua hoạn nạn.                                   21-28

15         An-ti-ốt: Làm phép cắt bì? Các sứ đồ tại Jerusalem quyết định.                           1-35

            Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ.                                                                             36-41

16         Thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ: Ti-mô-thê chịu phép cắt bì.                                   1-7

            Thành Phi-líp xứ Ma-xê-đô-nia: Ly-đi trở lại đạo.                                                 8-15

            Phao-lô và Si-la bị bắt vào tù: Người cai ngục trở lại đạo.                                   16-40

17         Thành Tê-sa-lô-ni-ca: Những người gây loạn lạc nay có đây!                               1-9

            Thành Bê-rê: Nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày; đáng khâm phục hơn.               10-15

            Thành A-thên: Bàn thờ thần không biết.                                                              16-34

18         Thành Cô-rinh-tô: A-qui-la, Bê-rít-sin, Giút-tu.                                                       1-18

            Thành Ê-phê-sô: Phao lô, A-qui-la, Bê-rít-sin và mục vụ của Apollo.                     19-28

19         Thành Ê-phê-sô: Các ngươi đã nhận Đức Thánh Linh chưa?                                1-7

            Trường học Ty-ra-nu; Ta biết Chúa Giê Su, Ta biết Phao Lô.                                8-22

            Đê-mê-triu và ngôi đền bằng bạc cho nữ thần Đi-a-na.                                         23-41

20         Thành Trô-ách: Ơ-tích chết được sống lại.                                                          1-16

            Thành Ê-phê-sô: Các anh sẽ không còn thấy mặt tôi nữa.                                   17-36

21         Thành Ty-rơ, Sê-sa-rê: Đừng đi đến Jerusalem.                                                   1-16

            Phao-lô bị bắt tại trong đền thờ Jerusalem.                                                        17-40

22         Phao-lô kể cho những người Do Thái tại Jerusalem nghe về sự trở lại đạo

của ông.                                                                                                           1-30

23         Phao-lô được gọi ra đối chất câu hỏi về sự sống lại.                                          1-11

            Âm mưu giết Phao-lô bại lộ; Phao-lô được gửi đến Sê-sa-rê.                              12-35

24         Phao-lô bị buộc tội trước Phê-lít; Phao-lô giảng cho ông.                                               1-27

25         Phao-lô thỉnh cầu lên Sê-sa trước Phê-tu và Ạc-ríp-ba.                                        1-27

26         Ạc-ríp-ba được thuyết phục để trở thành Cơ Đốc nhân.                                       1-32

27         Cơn trốt Euroclydon làm đắm tàu trong thời gian hải hành của Phao-lô

đến Rô-ma.                                                                                                       1-44

28         Những phép lạ trên đảo Man-tơ và sự trở lại đạo.                                               1-15

            Phao-lô giảng đạo trong hai năm bị tù tại Rô-ma.                                                            16-31

 

 

 

Thư RÔ MA

 

1                     Chúa Giê Su là con của Đức Chúa Trời. Những ân tứ thuộc linh cho

sự thành lập.                                                                                                     1-12

            Người ngoại và phúc âm. Quyền phép và sự công bình đến sự cứu rỗi.              13-17

            Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phó họ vào những

ảnh hưởng đê hèn của tội.                                                                                 18-32

2          Sự phán xét phù hợp với sự thật và công bình; ăn năn.                                      1-10

            Đức Chúa Trời không thiên vị. Luật pháp và Lương tâm.                                     11-16

            Luật pháp và tội lỗi. Người Do Thái bề trong; Phép cắt bì trong lòng và

thuộc linh.                                                                                                         17-29

3          Người Do Thái và người ngoại đạo đã bị đoán phạt bởi luật pháp.

Sự xưng công bình bởi đức tin.                                                                         1-31

4          Sự xưng công bình bởi đức tin được minh họa bởi đức tin của

Áp-ra-ham.                                                                                                        1-25

5          Bình an với Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh.  1-5

            Tình yêu của Đức Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giê Su. Bão đãm của

sự cứu rỗi.                                                                                                        6-11

            So sánh tội lỗi và sự chết của A-đam với ân điển và món quà sự sống của

Chúa Giê Su.                                                                                                     12-21

6                     Báp têm bằng nước. Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê Su trong

 đời sống của chúng ta.                                                                                     1-11

            Chiến thắng trên tội lỗi. Tôi tớ cho Đức Chúa Trời. Những bông trái

Cho sự thánh khiết.                                                                                           12-23

7          Luật pháp như người chồng cũ đã chết. Chúa Giê Su là Chúa Giê Su.                 1-6

            Tranh chiến giữa luật của Đức Chúa Trời và luật của tội lỗi. Ai sẽ cứu?                7-25

8          Đời sống chiến thắng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.                                    1-13

            Những ơn phước của Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống.

Ngài cầu thay cho chúng ta.                                                                               14-30

            Không còn ai chinh phục được; không có sự chia rẻ khỏi tình yêu của

Đức Chúa Trời.                                                                                      31-39

9                     Giao ước của Đức Chúa Trời hứa cho Israel được mở rộng cho tất cả

các dân tộc.                                                                                                      1-13

            Thương xót kẻ mà Ta thương xót. Đồ gốm và đất sét.                                        14-23

            Dân sót lại của Israel sẽ được cứu.                                                                    24-33

10         Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp. Tin vào sự công bình, sự cứu rỗi.           1-13

            Đức tin đến bởi nghe. Không có ai tin.                                                               14-21

11         Như bảy ngàn người để dành. Việc làm so với Ân điển. Sự kém thiếu của

 Israel làm giàu có cho dân ngoại.                                                                      1-12

            Người ngoại không được khoe khoang. Tất cả nhà Gia Cốp sẽ được cứu.          13-36

12         Thân thể là của lễ sống. Những chi thể của thân. Lời khuyên thực tiễn.                1-21

13         Thuận phục người có quyền cao hơn. Yêu thương người khác.

Đặt trên Chúa Giê Su.                                                                                        1-14

14         Nhận yếu đuối trong đức tin. Đừng đoán xét hay đặt vật cản chân..                     1-23

15         Như Đấng Christ, mang lấy những yếu đuối của người khác và tiếp nhận họ.       1-14

            Mục vụ của Phao-lô như là một sứ đồ cho các dân ngoại.                                  15-33

16         Lời chào thăm với sự tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời.                                    1-27

 

 

 

Thư CÔ RINH TÔ THỨ NHẤT

 

1          Không thiếu ân tứ, đang chờ đợi về sự Chúa trở lại.                                           1-10

            Chia rẽ trong Hội Thánh; Ta thuộc về Phao Lô; Có phải Đấng Christ

bị phân rẽ?                                                                                                        11-17

            Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; Đấng Christ là sự khôn ngoan

 và công bình của chúng ta.                                                                               18-31

2          Người tự nhiên so với người thuộc linh; Chúng ta có tâm trí của Christ.               1-16

3          Tánh xác thịt dẫn đến sự chia rẽ.                                                                        1-4

            Mục sư cung cấp đức tin; xây dựng nhà bằng đá quí.                                        5-15

            Đền thờ của Đức Chúa Trời; Sự khôn ngoan theo thế gian là dại dột.                  6-23

4          Mục sư là người quản trị và là người hướng dẫn; Những sự chịu đựng

            của Phao Lô.                                                                                                    1-21

5          Sự gian dâm.                                                                                                    1-8

            Tránh xa những Cơ Đốc nhân phạm tội. Nhưng không phải người ngoại.             9-13

6                     Các thánh đồ đoán xét những tranh chấp và các thiên sứ; Không công bình

Không được ở trong thiên đàng.                                                                                    1-11

            Tất cả mọi điều phải hợp luật pháp, không mưu chước;

Thân thể là những chi thể của Christ.                                                                  12-20

7          Những bổn phận của hôn nhân và những tình trạng không nên kết hôn.               1-40

8          Thần tượng và thức ăn dâng cho thần tượng.                                                     1-13

9          Đặc ân chức sứ đồ; Sự tấn phong của Phao Lô.                                                            1-27

10         Những phước hạnh của Israel; Những thất bại của họ bởi thử

Đức Chúa Trời  và tiếng than phiền.                                                                    1-13

            Có phần trong tiệc thánh, không dùng thức ăn đã cúng thần tượng.

Sự xúc phạm.                                                                                                   14-33

11         Đấng Christ, đàn ông và đàn bà; mũ trùm đầu.                                                   1-16

            Hãy xem xét cho kỷ về bữa ăn tối cuối cùng của Chúa.                                       17-34

12         Chín ân tứ thuộc linh, tính đa dạng và lợi ích.                                                      1-11

            Hội Thánh là một thân có nhiều chi thể và nhiều chức năng.                                 12-31

13         Sự nổi bật của lòng từ thiện hay tình yêu thương.                                               1-13

14         Lời tiên tri, ngôn ngữ không biết, mục đích, thực hành và phụ nữ.                       1-40

15         Sự sống lại của Đấng Christ và sự chết của những thánh đồ; Sự bảo đãm

            của Đức Chúa Trời.                                                                                           1-58

16         Của bố thí cho người nghèo trong Hội Thánh; tuyên dương các anh em.             1-24

 

 

Thư CÔ RINH TÔ THỨ HAI

 

1          Sự chịu đựng trong Christ, làm yên ủi cho anh em.                                             1-11(5-6)

            Lời nói mang tính giản dị và chân thành tin kính.                                                 12-24(12)

2          Sự trừng phạt có thẩm quyền; tha thứ và yên ủi người ấy.                                  1-11(6-7)

            Chiến thắng trong Christ; Mùi thơm của sự nhận biết Đấng Christ.                       13-17(13-14)

3          Các anh là thư của Đấng Christ được chăm sóc bởi chúng tôi.                            1-5(3)

            Mục vụ thuộc linh vinh hiển hơn; Chúa là Thánh Linh.                                           6-18(8-10, 17-18)

4          Ánh sáng của Phúc âm vinh hiển về Đấng Christ.                                                1-6(4)

            Hiện nay chiếu sáng những việc hoạn nạn cho vinh hiển đời đời.                         7-18(16-18)

5          Thân thể là đền tạm trên đất; một nhà đời đời trên thiên đàng.                             1-14(1)

            Trong Christ, con người là vật tạo dựng mới; tất cả mọi sự đều trở nên mới.       15-21(17)

6          Nếp sống Cơ Đốc của mục sư là gương mẫu ngay cả trong khó khăn.                1-13

            Cái ách không thăng bằng với người ngoại; phân rẽ.                                          14-18

7          Nên thánh hoàn toàn trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.                                        1

            Vui mừng vượt trội trong tất cả đau buồn.                                                          2-7

            Buồn rầu tin kính là việc ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi.                                            8-16(10)

8          Tài chính giúp cho đường lối chỉ đạo của các thánh đồ.                                      1-24

9          Đức Chúa Trời yêu người ban cho với tinh thần vui vẻ; giúp đỡ các

thánh đồ.                                                                                                          1-18

10         Những khí giới của chiến trận không thuộc xác thịt nhưng bởi quyền năng.          1-18(3-6)

11         Được Đấng Christ cưới làm vợ như một trinh nữ trong sạch.                               1-11(2)

            Những tiên tri giả và những kẻ lừa gạt.                                                               12-20

            Sự chịu đựng của Phao Lô trong sứ mạng của Đức Chúa Trời.                           21-33

12         Khải tượng: Một người được cất lên tới thiên đàng.                                           1-6

            Một cái giầm trong thân thể.                                                                              7-13

            Vui lòng tiêu phí và phải tiêu phí; Yêu thương nhiều cho dầu được yêu ít.                        14-21

13         Chúa Giê Su Christ sống trong anh em.                                                              1-14

 

 

Thư GA LA TI

 

1          Từ bỏ một Phúc âm chân thật.                                                                           1-14

            Cuộc họp của Phao Lô với các sứ đồ tại Jerusalem.                                          15-24

2          Phép cắt bì và Phúc âm.                                                                                    1-10

            Phao Lô đối chất với Phi-e-rơ liên quan đến luật pháp và Phúc âm.                     11-18

            Bị đóng đinh với Đấng Christ.                                                                            19-21

3          Luật pháp hay đức tin?                                                                                      1-7

            Người công bình sẽ sống bởi đức tin.                                                               8-14

            Lời hứa cho Áp-ra-ham đầu tiên, luật pháp sau đó.                                             15-18

            Mục đích của luật pháp: Như một thầy giáo dẫn đến Đấng Christ.                        19-29

4                     Israel như con cái dưới sự kềm cặp của luật pháp cho đến khi được kế tự

Trong  Đấng Christ.                                                                                           1-20

            Ích-ma-ên và Y-sác Hai giao ước.                                                                      21-31

5          Không bởi phép cắt bì, nhưng đức tin có việc làm bằng tình yêu thương.                        1-12

            Mối tương quan giữa các con cái Chúa với nhau.                                               13-15

            Những việc làm của xác thịt và trái của Thánh Linh.                                             16-26

6          Phục hồi anh em.                                                                                              1-5

            Gieo và gặt.                                                                                                      6-10

            Con cái Chúa được vinh hiển nhờ thập tự giá và nếp sống mới.                          11-18

 

 

                                 Thư Ê PHÊ SÔ

1          Ơn phước thuộc linh từ trời trong Đấng Christ.                                                   1-23

2          Bởi ân điển chúng ta được cứu qua đức tin.                                                      1-10

       Những công dân hữu nghị, gia tộc của Đức Chúa Trời và đền thánh.                  11-22

3          Sự huyền nhiệm: Người ngoại là thừa kế thân thuộc và cùng một thân.               1-21

4          Sự kêu gọi về thống nhất trong một Thánh Linh, một Chúa và một thân.              1-10

Năm mục vụ cho thống nhất và trọn vẹn của các thánh đồ.                                 11-16

Học Đấng Christ không như thế gian; Mặc lấy người mới; Chớ làm buồn

Lòng Thánh Linh.                                                                                               17-32(30-32)

5          Yêu thương, vâng lời, thánh thiện và sự sáng cho con yêu dấu.                          1-14

            Bước đi khôn ngoan; Nói bằng thi thiên và luôn luôn tạ ơn.                                 15-21

            Chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ và Hội Thánh.                                               22-32

6          Con cái và cha mẹ, tôi tớ và ông chủ.                                                                1-9

            Khí giới của Đức Chúa Trời; Cầu nguyện trong Thánh Linh.                                  10-24

                                                                            

                                                                             Thư PHI LÍP

 

1          Bông trái của sự chịu đựng, yêu thương và công bình. Sống là Christ.                1-30

2          Yêu thương, hiệp một. Tâm trí của Christ: Lấy theo mẫu của một

tôi tớ và vâng lời.                                                                                              1-11

            Kế hoạch cứu rỗi. Chiếu sáng như đuốc, nắm giữ lời bày ra phía trước.              12-18

            Những tôi tớ trung thành; Những kẻ khác tìm lợi riêng.                                        19-30

3          Không bởi luật pháp. Coi như tất cả đều là lỗ. Quyền phép của sự sống lại.        1-11

            Thúc giục hướng đến việc đoạt giải thưởng Thân thể thấp hèn trở nên

thân thể vinh hiển.                                                                                             12-21

4          Hãy đứng vững; Vui mừng luôn luôn; Cầu nguyện và khẩn nài; Bình an.              1-7

            Những điều thật và trung thực. Chịu được trong tất cả hoàn cảnh;

Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho tất cả.                                                               8-23

 

 

 

                                                           Thư CÔ LÔ SE

 

1                     Đức tin vào Đấng Christ, yêu thương các thánh đồ và hi vọng vào

thiên đàng.                                                                                                        1-8

            Khôn ngoan, những bông trái và sức mạnh; Được giải cứu khỏi

quyền lực của tối tăm.                                                                                       9-14

            Đấng Christ là Chúa, Đấng sáng tạo, Đầu của Hội Thánh, Đầy đủ; Hòa giải.          12-22

            Đấng Christ sống trong các anh em, Hi vọng của vinh hiển.                                     23-29

 2            Huyền nhiệm về Đức Chúa Trời và Chúa Giê Su; Gốc rễ, xây dựng và thành lập.      1-5

            Đầy đủ về Thượng Đế. Hoàn tất trong Ngài. Xóa bỏ văn tự.                                       6-15

            Bóng của những điều sắp tới, thân là thuộc về Christ.                                               16-19

            Chết từ những nguyên tắc sơ đẳng của thế gian; giáo lý của con người.                    20-23

3                Nếu được sống lại với Đấng Christ; Mặc lấy người mới theo

hình tượng của Đấng tạo hóa.                                                                                     1-11

              Nên thánh, chọn lọc: Tha thứ như Đấng; Một thân; Lời của Đức Chúa Trời cư trú. 12-17

              Vợ, Chồng, Con cái và đầy tớ.                                                                          18-25

4          Cầu nguyện không thôi thêm sự tạ ơn vào.                                                        1-18

 

 

 

Thư TÊ SA LÔ NI CA THỨ NHẤT

 

 1          Đức tin, yêu thương, hi vọng và sự lựa chọn.                                                     1-8

Quyền năng của Đức Thánh Linh và sự vui mừng.                                               9-10

2                     Truyền rao Tin Lành không mưu mẹo; Được phép của Đức Chúa Trời

trong đức tin.                                                                                                    1-8

            Công việc vĩnh cữu của Phao Lô; Thánh Khiết, Công bình và

đời sống không thể bị khiển trách.                                                                     9-20

3          Không ra đi bởi những đau buồn, nhưng làm cho vững chắc trong đức tin.         1-10

            Không thể khiển trách trong sự thánh khiết lúc Đấng Christ trở lại.                       11-13

4.                   Ý muốn của Đức Chúa Trời là thánh hóa; Cái bình được tôn trọng;

 Sự gian dâm.                                                                                                   1-8

            Tình yêu thương anh em; Hãy làm việc của mình, bởi chính tay mình.                   9-12

            Đấng Christ trở lại; Người chết và người sống đều ở với Chúa luôn luôn.                        13-18

5          Sự trở lại của Đấng Christ như kẻ trộm; Áo giáp của tình yêu; Yên ủi.                  1-11

            Đừng dập tắt Thánh Linh; Đức Chúa Trời gìn giữ anh em toàn thể không

chỗ trách được.                                                                                                            12-28

 

 

 

Thư TÊ SA LÔ NI CA THỨ HAI

 

1                     Đức tin trưởng thành, làm điều nhân đức và chịu đựng; Giá trị của

vương quốc Đức Chúa Trời.                                                                              1-6

            Sự đến lần thứ hai của Chúa Giê Su đối với các thánh đồ và người ngoại.          7-12

2          Con của sự diệt vong; Đức Chúa Trời chi phối với sự sáng láng.                                    1-12

3          Có một số Cơ Đốc nhân bước đi cách lộn xộn.                                                  1-18

 

 

Thư TI MÔ THÊ THỨ NHẤT

1          Việc từ thiện cho thấy lòng thuần khiết, lương tâm tốt, đức tin chân thật.             1-6

            Luật pháp không dành cho người công bình nhưng dành cho người

không vâng lời.                                                                                                 7-10

            Đấng Christ đến để cứu tội nhân; Tôi là người làm đầu của những tội nhân.         11-20

2          Sự nài xin và cầu thay; Chúa Giê Su là trung bảo cho tất cả.                               1-7

            Đàn ông cầu nguyện; đàn bà trang điểm; không phải A-đam nhưng

Ê-va bị lừa dối.                                                                                                             8-15

3          Phẩm chất của các Giám mục và các chấp sự.                                                   1-13

            Hội Thánh của Đức Chúa Trời là trụ và nền của lẽ thật.                                        14-16

            Nếu không biết cai trị nhà riêng làm sao chăm sóc Hội Thánh.                             3

4          Giáo lý của kẻ dữ: không được cưới gã và kiêng cữ ăn thịt.                               1-7

            Sự tin kính là việc rất ích lợi. Hãy làm gương; Chớ bỏ qua ân tứ.                                    8-16

5          Bổn phận của các trưởng lão và các góa phụ của các độ tuổi.                            1-16

            Giá trị những trưởng lão danh dự gấp đôi; Những phê bình chống đối.               17-21

            Đặt tay; Lời khuyên về sức khỏe.                                                                       22-25

6          Những đầy tớ và những ông chủ.                                                                      1-2

            Có người không dạy những lời khuyên của Chúa Giê Su.                                    3-5

            Sự tin kính với sự thỏa lòng.                                                                             6-10

            Người của Đức Chúa Trời! theo sau sự công bình và tình yêu thương.                11-16

            Người giàu nên làm điều thiện và đóng góp.                                                      17-21

 

 

Thư TI MÔ THÊ THỨ HAI

 

1                     Đức tin không giả dối, Tinh thần của yêu thương, quyền năng,

tâm trí lành mạnh.                                                                                              1-7

            Những đau buồn của Phúc âm, đời sống, sự bất diệt; biết Đấng ta tin.                8-18

2                     Lính chiến của Chúa Giê Su; tranh đấu đúng luật để giành mão miện.

Đồng trị với Chúa Giê Su.                                                                                  1-13

            Phân chia từng lời; Các thánh đồ cần ra khỏi những điều trái đạo lý;

Một cái bình được tôn trọng.                                                                             14-26

3                     Những ngày cuối là thời kỳ đầy hiểm họa, Những người tự kỷ và

những người phạm thượng.                                                                              1-9

            Bị bắt bớ vì tin kính: Kinh Thánh, Sự linh cảm làm cho trọn vẹn.                          10-17

4                     Giảng đạo bất kỳ gặp thời hay không gặp thời; không thích giáo lý

đúng đắn.                                                                                                         1-4

            Chiến đấu một trận chiến tốt. Hoàn tất cuộc đua của ta.                                      5-8

            Những người phụ giúp trung thành và những người không đáng tin trong

            mục vụ.                                                                                                                        9-22

 

                                                                            Thư TÍT

 

1          Phẩm hạnh của các trưởng Lão hoặc các Giám mục.                                          1-9

            Tính ngổ nghịch, Những kẻ lừa dối, tự nhận là biết Chúa nhưng

            trong việc làm chối bỏ Ngài.                                                                              10-16

2          Giáo lý đúng đắn; người có tuổi, những người đàn bà và những đầy tớ.             1-10

            Ân điển của Chúa dạy chúng ta từ bỏ những điều không tin kính

            và sống khiêm tốn.                                                                                            11-15

3          Được cứu bởi rửa sạch của tái sinh và làm mới bởi Thánh Linh.                          1-15

 

 

 

 

THƯ PHI-LÊ-MÔN

 

            Phao Lô bào chữa cho Ô-nê-sim                                                                                    1-25

 
                                                           Thư HÊ BƠ RƠ

1                     Chúa Giê Su là Con, biểu lộ hình ảnh người của Đức Chúa Trời,

 Đức Chúa Trời.v.v…                                                                                         1-13

            Những thiên thần thờ phượng Chúa Giê Su; Tất cả thần linh phục vụ.                  6-14

2          Tương lai thế giới không thuộc dưới quyền các thiên sứ.                                                5, 7

            Chúa Giê Su trở nên người để làm Đấng cứu rỗi.                                                1-18

            Sự cứu rỗi là bằng chứng và được công bố bởi Đức Chúa Trời,

không lối thoát.                                                                                                 2-3

3          Sự bất tuân và tội lỗi ngăn trở sự yên nghỉ trong nếp sống Cơ Đốc.                    3-19

4          Sự yên nghỉ dành cho người kính sợ Chúa, có đức tin và biết vâng lời.               1-11

            Quyền năng của lời Đức Chúa Trời phân chia hồn và linh, là sự nhận thức.          12

5          Chúa Giê Su là thầy tế lễ cao trọng so sánh với A-rôn.                                        1-11

            Vẫn còn cần giáo lý căn bản.                                                                             11-1

6          Sáu qui luật đầu tiên về giáo lý của Đấng Christ: Sự ăn năn.v.v…                        1-2

            Bước tiếp theo để hoàn thành giáo lý căn bản đã trọn vẹn.                                 2-3

            Ai có thể làm mới được nếu họ đã sa ngã?                                                        4-8

            Làm việc, phục vụ và lao động theo sau sự cứu rỗi.                                           9-10

            Những lời hứa kế thừa bởi đức tin, nhẫn nại, và siêng năng.                               11-20

7                     Mên-chi-xê-đéc là vua của Sa-lem, Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời,

Và vua của hòa bình.                                                                                         1-10

            Chúa Giê Su thầy tế lễ thượng phẩm sau Mên-chi-xê-đéc không phải

xuất thân từ dòng dõi Lê Vi.                                                                              6:20, 7:11-8:6

8          Giao ước: Cũ và mới. Không tiếp tục trong đó. Không thêm những bất công.     7-13

9          Đền tạm và Chúa Giê Su. Huyết Ngài bôi xóa để phục vụ Đức Chúa Trời.            1-15

            Thừa kế sự bất diệt. Chúa Giê Su trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời

 sẽ hiện ra.                                                                                                        16-28

10         Luật pháp là bóng của những điều sắp đến; Chúa Giê Su là một sinh tế.              1-10

            Sự sống đời đời tuyệt mỹ. Chúa Giê Su là đường dẫn vào nơi chí thánh.                        11-20

            Chúa Giê Su thầy tế lễ thượng phẫm của chúng ta và Đức Chúa Trời

thành tín; không còn cố ý phạm tội.                                                                   21-31

            Những hoạn nạn; làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời; Trở lại lần thứ hai.

            Sống bởi đức tin.                                                                                              32-39

11         Những bằng chứng của đức tin: Các thánh đồ của Cựu Ước.                             1-40

12         Những nguyên tắc chỉ đạo cuộc đua: Chúa Giê Su là tác giả và người

hoàn tất; nên thánh.                                                                                           1-13

            Bông trái của công bình là bình an; trật phần ân điển.                                          11-21

            Đến Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời, v.v… Sự phục vụ Đức Chúa Trời

đáng hoan nghênh.                                                                                            22-29

13                 Yêu thương anh em; Hãy nhớ họ trong vòng xiềng xích; Những giáo lý lạ.           1-9

Chúa Giê Su chịu đau khổ; vâng theo những luật này. Một lương tâm tốt.                        10-25

 

 

                                                               Thư GIA CƠ

1          Những thử thách: xem nó lả niềm vui; Những việc làm nhẫn nại.                          1-4

            Chịu đựng; Vương miện của sự sống; Đức Chúa Trời không cám dỗ

             bất cứ ai; Tội lỗi và sự chết.                                                                            5-15                                                                 Sự khôn ngoan: Đức Chúa Trời ban cho sự tự do; Cầu xin trong đức tin

            không xao động.                                                                                               5-11

            Người giàu và người nghèo trong Hội Thánh.                                                     9-11

            Người làm theo lời Đức Chúa Trời; Chớ tự dối mình. Những trái đầu mùa.           16-21

            Lời như gương; Luật của sự tự do; Kềm chế lời nói; đạo thuần khiết.                  22-27

2            Sự thiên vị: Người nghèo và người giàu; Luật hoàng gia; vui mừng khoan dung.    1-13

            Đức tin và những việc làm; Giúp đỡ anh em; Ma quỷ tin; Đức tin chết.                 14-26

3          Cái lưỡi: Một người trọn vẹn; kềm chế một con ngựa; Ơn phước và rủa sả.              1-10

            Như một suối nước và rượu nho; Sự khôn ngoan từ trên là trong sạch và

đầy bình an.                                                                                                      11-18

3                Sự tham muốn và lời cầu nguyện; Bạn của thế gian;

Hạ mình trước Chúa Ngài sẽ nhấc cao lên.                                                         1-10

              Khiêm tốn. Đoán xét anh em. Cuộc đời như hơi nước; Không làm điều

              thiện là tội.                                                                                                        11-17

5          Sự khổ sở của những người giàu.                                                                     1-6

            Sự trở lại lần thứ hai, nên nhẫn nại; ác cảm; Khi ưu phiền hãy cầu nguyện.          7-13

            Những trưởng lão cầu nguyện để chữa bệnh; Đức Chúa Trời sẽ đỡ dậy và tha thứ.

              Ê-li                                                                                                                          14-18

            Chuyển một anh em lầm lỗi thành một người chân thật.                                       19-20

 

 

                                              Thư PHI E RƠ THỨ NHẤT

1          Sự thừa kế liêm khiết và sự cứu rỗi sau cùng.                                                    1-5

            Thử thách đức tin như vàng; Những sự đau đớn của Chúa Giê Su Christ.            6-12

            Vâng lời; Được nên thánh; Được chuộc tội bởi huyết.                                         13-22

            Sinh lại bởi lời của Đức Chúa Trời, hạt giống không thể hư hỏng.                        23-25

2          Dòng dõi được chọn, thầy tế lễ hoàng gia, dân tộc thánh.v.v…                          1-12

            Vâng lời những người có quyền và những người làm chủ.                                  13-20

            Được kêu gọi để bước theo chân Đấng Christ.                                                   21-25

3          Những người vợ, ở trong sự thuận phục; Những người chồng tôn trọng vợ.       1-7

            Yêu thương anh em; đừng lấy ác trả ác; yêu sự sống.                                        8-12

            Chịu đựng vì sự công bình.                                                                               13-17

            Đấng Christ giảng cho những linh không vâng lời vào thời kỳ Nô-ê.                     18-22

4          Ngài đã chịu khổ trong xác thịt để chữa lành khỏi tội lỗi.                                     1-6

            Lòng nhân đức che đậy vô số tội lỗi.                                                                 7-11

            Đừng lấy làm lạ về việc chịu thử thách như lửa.                                                  12-15

            Chịu đựng như một Cơ Đốc nhân; Sự phán xét bắt đầu từ nhà của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  16-19

5                     Gương mẫu của người phục vụ; Đấng làm đầu những người chăn chiên;

Hãy giao những điều cưu mang của bạn cho Đức Chúa Trời.                              1-14

 

 

                                           Thư PHI E RƠ THỨ HAI

1          Đức tin quí giá; Nhận biết tin kính và quyền phép ban cho mọi thứ.                     1-11

Sự hóa hình của Chúa Giê Su; Lời tiên tri bởi Đức Thánh Linh                              12-21

2          Đời sống của những tiên tri giả và kẻ không tin kính; Sự phán xét củ họ.             1-22

3          Chúa Giê Su trở lại; Nếp sống bình an và thánh khiết; Trời mới và đất mới.          1-18

 

 

 

                                       Thư GIĂNG THỨ NHẤT

 

1          Thông công trong sự sáng; Huyết của Chúa Giê Su lau sạch chúng ta;

Xưng tội.                                                                                                          1-10

2                     Chúa Giê Su người biện hộ của chúng ta, Làm dịu cho tội;  Hãy bước

            đi như Ngài đã bước đi.                                                                                                1-6

            Yêu thương anh em sống trong sự sáng.                                                           7-11

            Chớ yêu thế gian: Sự ham muốn của xác thịt, của mắt, và sự kiêu ngạo.             12-17

            Người chống lại Đấng Christ; Người xức dầu cư trú trong anh em và dạy

anh em.                                                                                                            18-29

3          Khi Chúa Giê Su hiện ra chúng ta sẽ giống như Ngài.                                          1-7

            Chúa Giê Su hủy diệt những việc làm của kẻ ác; Sanh bởi Đức Chúa Trời

            không phạm tội.                                                                                                            8-12

            Tình yêu thương không chỉ nói bằng lời nhưng bằng việc làm và lẽ thật.              13-24

4          Những tiên tri giả; chống lại Đấng Christ; Người ở trong lớn hơn.                                    1-6

            Đức Chúa Trời là tình yêu thương; Yêu thương anh em để biết

Đức Chúa Trời và ở trong Ngài.                                                                                     7-16

            Tình yêu thương trọn vẹn quăng xa sự sợ hãi, ngay cả trong ngày xét đoán.       17-21

5          Niềm tin Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời thắng hơn thế gian.                          1-5

            Ba điều mang theo được lưu lại trong thiên đàng.                                               6-13

            Nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài,

Ngài nghe chúng ta.                                                                                          14-21

 

 

                                                                           Thư GIĂNG THỨ HAI

 

Bước đi trong lẽ thật; yêu thương người khác; Những kẻ lừa gạt;

Giáo lý của Chúa Giê Su.                                                                                               1-13

 

 

                                      Thư GIĂNG THỨ BA

 

Thịnh vượng và khỏe mạnh; yêu thương; sự chống nghịch trong giáo hội.                       1-14

 

                                                              Thư GIU ĐE

 

Chiến đấu cho niềm tin; dục vọng, bất trung, những người chống nghịch và

không tin kính.                                                                                                              1-19

Đức tin chí thánh; Cầu nguyện trong Thánh Linh; Đức Chúa Trời hiện diện.                       20-5

 

 

 

                                              Sách KHẢI HUYỀN

 

1          Khải tượng đáng kinh sợ mà Chúa Giê Su cho Giăng thấy.                                 1-20

2          1. Hội Thánh Ê-phê-sô; Ăn trái của sự sống trong Ba-ra-đi.                                  1-7

            2. Hội Thánh Sy-mẹc-nơ; Sự chết thứ hai không làm đau đớn.                            8-11

            3. Hội Thánh Bẹt-găm; Ma-na giấu kín, hòn sỏi trắng, một tên mới.                      12-17

            4. Hội Thánh Thi-a-ti-rơ; Quyền năng, cây gậy sắt, ngôi sao mai.                         18-29

3          5.Hội Thánh Sạc-đe: Bộ quần áo trắng, sách của sự sống, trước mặt Cha.          1-6

            6. Hội Thánh Phi-la-đen-phi; Trụ trong đền thờ, danh của Đức Chúa Trời.  7-13

            7. Hội Thánh Lao-đi-xê; Ngồi với Chúa Giê Su trên ngai của Ngài.                        14-22

4          Ngôi trên trời, Cầu vồng, Bốn con sinh vật, Biển như thủy tinh,

Hai mươi bốn trưởng lão.                                                                                  1-11

5          Chiên con của Đức Chúa Trời mở bảy ấn của quyển sách đóng ấn;

ngợi khen.                                                                                                        1-14

6          Ấn thứ nhất: Ngựa bạch – Cuộc chinh phục và người chinh phục.                       1-2

            Ấn thứ hai: Ngựa hồng – Không có hòa hình, kẻ giết người.                               3-4

            Ấn thứ ba: Ngựa ô – Cái cân trong tay, thương mãi.                                           5-6

            Ấn thứ tư: Ngựa xám – Sự chết; theo sau là hỏa ngục; gươm và đói kém.          7-8

            Ấn thứ năm: Những linh hồn người tuẩn đạo dưới bàn thờ.                                 9-11

            Ấn thứ sáu: Ngày thịnh nộ của chiên con của Đức Chúa Trời.                              12-17

7          Một trăm bốn mươi bốn ngàn tôi tớ có đóng ấn của Đức Chúa Trời trên trán.      1-8

            Những thánh đồ ra khỏi đại nạn, được rửa sạch bằng huyết Chúa Giê Su.           9-16

8                     Ấn thứ bảy; Lư hương bằng vàng, khói hương, những lời cầu nguyện của

tất cả các thánh đồ.                                                                                           1-5

            Tiếng kèn thứ nhất: Mưa đá, lửa bốc cháy một phần ba dân số và các loài cỏ.    6-7

            Tiếng kèn thứ hai: Núi lửa trong biển giết chết một phần ba sự sống biển cả

Và các tàu thuyền.                                                                                             8-9

            Tiếng kèn thứ ba: Ngôi sao ngải đắng; Nước nhiểm ngải đắng, người chết.         10-11

            Tiếng kèn thứ tư: Một phần ba mặt trời tối tăm, mặt trăng, các ngôi sao,

Ngày và đêm.                                                                                                   12-13

9                     Tiếng kèn thứ năm: Châu chấu vực sâu làm hại những người không có

dấu ấn.                                                                                                             1-12

            Tiếng kèn thứ sáu: Bốn thiên sứ; Tai họa thứ nhất: Hai trăm triệu kỵ bình.            13-21

10         Thiên sứ quyền năng, quyển sách nhỏ, bảy tiếng sấm; Giăng nuốt sách.             1-11

11         Tai họa thứ hai: Cây gậy bằng sậy; đo đạc đền thờ; Hai người chứng của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  1-13

            Tai họa thứ ba: Tiếng kèn thứ bảy: Đức Chúa Trời và vương quốc

Đấng Christ trong thế giới này.                                                                           14-18

            Đền thờ trên trời mở ra; Hòm giao ước của Đức Chúa Trời.                                 19

12                 Người đàn bà, mặt trời, mặt trăng, mười hai ngôi sao; con rồng;

đứa trẻ con của loài người.                                                                               1-6

            Mi-ca-ên; Sa-tan, nước lụt, người đàn bà trong sa mạc, cuộc chiến đấu.             7-13

13                 Con thú với bảy đầu, mười sừng và mười vương miện: chiến tranh

với các thánh đồ.                                                                                              1-10

            Chiên có hai sừng; thờ lạy tượng con thú; con số sáu sáu sáu.                           11-18

14         Một trăm bốn mươi bốn ngàn thánh đồ ca hát trên núi Si-ôn.                               1-5

            Giờ phán xét; Sự sụp đỗ của Ba-by-lôn.                                                                        6-8

            Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tất cả những kẻ thờ lạy

 con thú có đánh số sáu sáu sáu.                                                                       7-11

            Con người thu hoạch.                                                                                        12-16

            Thiên sứ thu hoạch; cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; máu chảy dài một

trăm sáu mươi Furlong.                                                                                     17-20

14                 Những người chiến thắng không mang dấu sáu sáu sáu hát bài ca của

Môi Se và bài ca của Chiên con.                                                                                    1-4

            Đền thờ trên thiên đàng đã mở; Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra.          5-8

16         Bát thứ nhất: Cơn đau thương trầm trọng trên loài người.                                   1-2

            Bát thứ hai: Biển như máu người chết; Sự sống trong biển chết hết.                   3

            Bát thứ ba: Nước ngọt biến thành máu.                                                              4-7

            Bát thứ tư: Đổ xuống trên mặt trời; Lửa cháy xém loài người.                             8-9

            Bát thứ năm: Trên ngôi con thú; bóng tối bao trùm.                                            10-11

            Bát thứ sáu: Trên sông Ơ-phơ-rát; Ba tà linh; Hạt-ma-ghê-đôn.                            12-16

            Bát thứ bảy: Trong không khí; Một trận động đất lớn và bão tới tấp.                   17-21

17         Ba-by-lon dâm đãng ngồi trên con thú có bảy đầu và mười sừng.                                   1-18

 

 

18         Sự phán xét Ba-by-lôn; Những thương gia than khóc.                                         1-24     

 

19         Thiên đàng vui mừng trên sự phán xét Ba-by-lôn.                                               1-6

            Đám cưới chiên con đang đến.                                                                          7-10

            Đấng thành tín, Lời của Đức Chúa Trời, Chúa của các Chúa trên ngựa bạch.        11-16

            Con thú và tiên tri giả bị ném vào hồ lửa cháy phừng; những người mang

số sáu sáu sáu bị giết.                                                                                      17-21

20         Sa-tan bị trói; Triều đại ngàn năm của Đấng Christ; Sự sống lại thứ nhất.             1-6

            Sa-tan được thả; Gót và Ma-gót gây chiến tranh; Tòa án trắng xét đoán.             7-15

21         Trời mới, đất mới, Jerusalem mới.                                                                     1-8

            Vợ của Chiên con, Jerusalem thánh xây trên vầng đá quí.                                   9-27

22         Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên con, sông của sự sống, cây sự sống.             1-7

            Không thờ lạy thiên sứ.                                                                                     8-10

            Hãy nên công bình, hãy nên thánh. Chắc chắn Ta đến mau chóng.                       11-21

 


 

Các bài khác :: Tổng quát Kinh Thánh
:: Tổng quan Tân Ước
:: Đề mục từng đoạn trong các sách Cựu Ước
:: Kinh Thánh và Bồi linh
:: Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi