Danh mục từng sách Tân Ước

 

 

TÂN ƯỚC

 

 

Phúc âm MA-THI-Ơ

 

1          Gia phả hay lịch sử dòng dõi của Chúa Giê Su.                                                             1-17

Sự Giáng sinh của Chúa Giê Su.                                                                                 18-25

2          Những nhà thông thái viếng thăm con trẻ Giê Su tại thành Bết-lê-hem.                         1-12

Cuộc tàn sát con trẻ; Hành trình của Giê Su quay lại Ai Cập.                                     13-23

3          Phép Báp têm do Giăng Báp tít làm cho dân Israel và Giê Su.                                        1-17

4          Chúa Giê Su bị Sa tan cám dỗ.                                                                                         1-11

Tóm tắt mục vụ của Chúa Giê Su và việc kêu gọi các sứ đồ.                                      12-25

5          Bài giảng trên núi của Chúa Giê Su.                                                                                 1-7:29

Những thái độ của con cái Chúa – Các phước lành.                                                       1-12

Cơ Đốc nhân là muối và ánh sáng của thế gian này.                                                    13-16

Chúa Giê Su đến để làm ứng nghiệm luật pháp; một thầy giảng tốt.                           17-20

Giết người và tức giận anh em mình.                                                                            21-26

Ngoại tình và ly dị.                                                                                                        27-32

Thề thốt, phải phải, không không.                                                                                 33-37

Thù oán; đưa má bên kia; đi hai dặm.                                                                           38-42

Yêu thương những kẻ thù các ngươi.                                                                            43-48

6            Của bố thí làm kín đáo.                                                                                                       1-4

Cầu nguyện trong phòng riêng.                                                                                         5-8                                                               Cha chúng ta trên thiên đàng.                                                                               9-15     

 

Kiêng ăn hướng đến Cha ngươi trong nơi kín đáo.                                                           16-18               

 

Của cải trong thiên đàng; mắt là đèn của thân thể; hai người chủ.                                    19-24

Cha trên trời chu cấp cho chim, hoa và con người.                                                            25-34

7            Đừng nên đoán xét; cây đà trong mắt ngươi; Ngọc trai trước mặt heo.                               1-6

              Xin, tìm và gõ cửa; cha gian ác còn biết cho con cái quà tốt.                                              7-12

               Hãy vào của hẹp.                                                                                                               13-14

            Hãy đề phòng những tiên tri giả; Những trái tốt và những trái xấu.                       13-20

            Người làm theo ý của cha; Căn nhà xây trên vầng đá hay trên cát.                       21-29

8          Chúa Giê Su chữa lành người cùi và đầy tớ của thầy đội.                                   1-13

            Mẹ vợ của Phi-e-rơ được chữa lành. Chính Ngài đã lấy tật nguyền của

chúng ta.                                                                                                          14-17

            Con cáo có hang; Chim trời có tổ.                                                                     18-22

            Chúa Giê Su ngũ trong thuyền.                                                                           23-27

            Những quỉ dữ ám vào bầy heo.                                                                         28-34

9          Người bị liệt được chữa lành.                                                                            1-8

            Chúa Giê Su kêu gọi Ma-thi-ơ; Người bệnh cần thầy thuốc.                                 9-13

            Chú rễ, quần áo mới và cũ, rượu mới.                                                                14-17

            Người con gái chết sống lại; Người đàn bà mất huyết mười hai năm.                  18-26

            Hai người mù nhận được ánh sáng.                                                                   27-31

            Người câm nói; đuổi quỷ xuyên qua chúa quỷ.                                                   32-34

            Sứ mạng của Chúa Giê Su; đồng lúa chín và ít con gặt.                                      35-38

10         Tên của mười hai sứ đồ.                                                                                   1-4

            Rao giảng, chữa lành và đuổi quỷ.                                                                     5-8

            Không mang vàng hay bạc; phủi bụi dưới chân.                                                 9-15

            Chiên giữa bầy sói; chịu đựng cho đến cuối sẽ được cứu.                                 16-23

            Sứ đồ và chủ nhân; Tóc các ngươi đã đếm hết.                                                 24-31

            Ta xưng nhận người ấy trước Cha ta.                                                                 32-33

            Phân rẻ trong gia đình; Chúa Giê Su tôn trọng hơn gia đình;

Mất sự sống sẽ tìm lại được.                                                                             34-39

            Tiếp đón sứ đồ và Chúa Giê Su; nhận phần thưởng của tiên tri.                           40-42

11         Giăng Báp tít: Ngài có phải là Đấng Mê-si? Câu trả lời của Chúa Giê Su.              1-6

 

 

            Giăng Báp Tít có phải là tiên tri Ê-Li?                                                                  7-19     

 

            Tai họa đến với Cô-ra-xin và Ca-bê-na-um                                                           20-24

            Mặc khải đến với trẻ con; chỉ Con biết Cha.                                                        25-27

            Hãy đến…. Tất cả những ai lao động và mang gánh nặng.                                  28-30

12         Trong ngày Sa-bát các sứ đồ bứt lúa mì để ăn.                                                  1-8

            Kéo lên con chiên bị rớt xuống hố trong ngày Sa-bát.                                         9-16

            Hãy chú ý đầy tớ của ta; đừng bẻ gãy cây sậy bị dập.                                       17-21

            Bê-ên-xê-bun; Những lời phạm thượng chống lại Thánh Linh.                              22-32

            Cây tốt sinh trái tốt; vì vậy những ý nghĩ xuất phát từ tấm lòng.                           33-37

            Tiên tri Giô-na; lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn.                                                      38-42

            Bảy ác thần vào căn nhà trống.                                                                          43-45

            Chúa Giê Su nói – Ai là mẹ ta và anh em ta?                                                       46-50

13         Những ẩn dụ - Người gieo giống (Rao truyền Tin Lành)                                       1 -23

            Lúa mì và cỏ lùng (Tình trạng Hội Thánh)                                                 24-30

            Hạt cải và bầy chim. (Hội Thánh trưởng thành)                                                    31-32

            Men (Hội Thánh hoàn hảo)                                                                                 33

            Lời giải thích về lúa mì và cỏ lùng.                                                                     34-43

            Của báu trong cánh đồng; giống như một viên ngọc quí (Giá của nước trời)        44-46

            Cá tốt và cá ương (Phân rẽ)                                                                               47-50

            Tài sản mới và cũ (Mục vụ của người truyền giáo)                                              51-52

            Người tiên tri không được tôn trọng trong nhà của mình.                                                53-58

14         Giăng Báp Tít bị chặt đầu.                                                                                 1-12

            Chúa Giê Su cho năm ngàn người ăn.                                                                12-21

            Chúa Giê Su đi bộ trên mặt biển.                                                                        22-36

15         Truyền thống loài người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.                           1-9

            Những việc xuất phát từ tấm lòng làm nhơ bẩn một người.                                 10-20

            Không nên ném bánh của con cái cho chó; Người đàn bà Ca-na-an.                    21-31

            Chúa Giê Su cho bốn ngàn người ăn.                                                                31-39

16         Dấu hiệu tiên tri Giô Na.                                                                                     1-4

            Men của người Pha-ri-si – Tà giáo.                                                                     5 -12

            Phi-e-rơ : Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống.                              13-20

            Hãy lui lại sau ta, Sa-tan.                                                                                   21-23

            Được cả thế gian mà mất linh hồn? Hãy vác thập tự của ngươi.                          24-28

17         Chúa Giê Su hóa hình trên núi.                                                                           1-9

            Ê-li đã đến rồi.                                                                                                  10-13

            Người điên; Đức tin như hạt cải có thể dời được núi.                                         14-23

            Tiền nộp thuế từ miệng một con cá.                                                                   24-27

18         Ai lớn nhất trong Vương quốc của Đức Chúa Trời?                                             1-5

            Gây vấp phạm một đứa trẻ; Nếu tay ngươi hoặc chân ngươi gây vấp phạm.       6-9

            Thiên thần của một em bé trên trời. Ẩn dụ về con chiên đi lạc.                             10-14

            Thủ tục cho một anh em phạm pháp.                                                                  15-17

            Buộc và mở trong thiên đàng; Nơi có hai ba người họp lại với nhau.                   18-20

            Phải tha thứ cho anh em bao nhiêu lần? Mười ngàn ta lâng nợ.                           21-35

19         Ly dị. Hoạn quan vì nước Trời.                                                                           1-12

            Đừng ngăn cấm con trẻ.                                                                                                13-15

            Người giàu: Làm việc tốt nào để được hưởng sự sống đời đời?                                    16-22

            Lạc đà chui qua lỗ kim.                                                                                      23-26

            Phi-e-rơ: Chúng tôi từ bỏ tất cả và theo Ngài.                                                     27-30

20         Cùng một giá lương cho những công nhân trong vườn nho.                               1-16

            Chúa Giê Su báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài.                                                17-19

            Lời xin của mẹ hai con trai Xê-bê-đê.                                                                  20-24

            Không phải làm lớn; nhưng là người phục vụ.                                                    25-28

Chữa lành cho hai người mù trên con đường Giê-ri-cô.                                       29-34

21         Chúa Giê Su đi vào thành Jerusalem bằng con lừa.                                             1-11

            Chúa Giê Su đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ.                                            12-17

            Cây vả bị héo khô.                                                                                            18-22

            Phép Báp têm của Giăng từ trời hay của con người?                                          23-27

            Người con trai đầu vâng lời cha làm việc trong vườn nho.                                  28-32

            Người thuê mướn giết con trai của chủ vườn nho.                                              33-46

22         Khách được mời không mặc quần áo cưới.                                                       1-14

            Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa.                                                               15-22

            Trong sự sống lại người có bảy đời chồng sẽ làm vợ của ai?                             23-33

            Điều răn nào là điều răn lớn nhất?                                                                       34-40

            Đấng Christ như thế nào, con của vua Đa Vít?                                                    41-46

23         Kẻ giả hình: Những thầy dạy luật nói, nhưng không làm.                                     1-7

            Đấng Christ thầy của các ngươi; tất cả các ngươi đều là anh em.                                    8-12

            Các ngươi đóng cửa nước thiên đàng.                                                              13-14

            Lời thề bởi đền thờ; Vàng của đền thờ.                                                              15-22

            Một phần mười bạc hà; bỏ qua lương tri và lòng thương xót.                             23-24

            Những lăng mộ trắng.                                                                                        25-28

            Con cái của những người đã giết những tiên tri.                                                 29-36

            Như gà mái tập hợp các gà con dưới đôi cánh.                                                  37-38

24         Những dấu hiệu Đấng Christ trở lại: chính trị, thiên nhiên và tôn giáo.                   1-10

            Những tiên tri giả.                                                                                              11-22

            Christ giả.                                                                                                         23-26

            Christ trở lại.                                                                                                     27-31

            Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               32-36

            Như trong ngày Nô-ê.                                                                                        37-42

            Sự trở lại bất ngờ như kẻ trộm; Người đầy tớ trung tín.                                      43-51

25         Ẩn dụ về mười người nữ đồng trinh.                                                                  1-13

            Ẩn dụ về năm ta lâng, hai ta lâng và một ta lâng.                                                            14-30

            Những quốc gia như chiên và dê trước ngai của Đức Chúa Trời.                         31-46

26         Người đàn bà đổ dầu thơm quí trên đầu Chúa.                                                   1-13

            Giu Đa Ích-ca-ri-ốt lập mưu phản Chúa.                                                               14-16

            Bữa ăn cuối cùng.                                                                                             17-35

            Chúa Giê Su cầu nguyện thống thiết tại vườn Ghết-sê-ma-nê.                              36-46

            Giu Đa phản bội; Chúa Giê Su bị dẫn đến Cai Phe.                                             47-57

            Tòa án của thầy tế lễ thượng phẫm.                                                                   58-68

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su ba lần.                                                                       69-75

27         Giu Đa Ich-ca-ri-ốt tự tử.                                                                                    1-10

            Chúa Giê Su trước Phi Lát, bị xử tử hình.                                                           11-26

            Quân lính tra tấn Chúa Giê Su.                                                                            27-31

            Sự đóng đinh và sự chết của Chúa Giê Su.                                                        32-50

            Thật là Con của Đức Chúa Trời; Những phép lạ lúc Chúa Giê Su chết.                  51-56

            Chúa Giê Su được chôn cất.                                                                              57-66

28         Sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê Su.                                                            1-10

            Người Do Thái mua chuộc quân lính để đồn tin thất thiệt.                                    11-15

            Hãy đi và dạy muôn dân, làm phép báp têm cho họ.                                           16-20

 

 

 

Phúc âm MÁC

 

1          Găng Baptist làm báp têm cho Chúa Jesus.                                                       1-11

            Sự kiêng ăn và sự cám dỗ Chúa Giê Su trong đồng vắng.                                  12-15

            Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng và Gia cơ được kêu gọi cho mục vụ.                              16-20

            Giải cứu khỏi linh không trong sạch.                                                                  21-28

            Mẹ vợ của Si-môn được chữa lành.                                                                   29-39

            Người cùi được chữa lành.                                                                                40-45

2          Người bại được dòng xuống từ mái nhà và được chữa lành.                              1-12

            Bữa tiệc với những tội nhân; Kêu gọi kẻ có tội ăn năn không phải người

công bình.                                                                                                        13-17

            Những môn đồ của Giăng kiêng ăn. Không thể đổ rượu mới vào bình cũ.                        18-22

            Bứt bông lúa mì; Chúa Giê Su là Chúa của ngày Sa-bát.                                     23-28

3          Người teo bàn tay, người bị quỷ ám, và vô số người được chữa lành bệnh.       1-12

            Chúa Giê Su lựa chọn mười hai sứ đồ.                                                              13-19

            Nói lời phạm thượng chống Đức Thánh Linh không bao giờ được tha.                20-30

            Mẹ, anh em và chị em đến với Chúa Giê Su.                                                       31-35

4          Ẩn dụ: Người gieo giống.                                                                                  1-20

            Cây đèn để dưới cái thùng.                                                                               21-25

            Gieo và gặt.                                                                                                      26-29

            Hột cải.                                                                                                             30-34

            Chúa Giê Su ngủ trong thuyền. Truyền lệnh cho biển yên lặng.                             35-41

5          Người Giê-ra-sê bị quỷ ám được chữa lành.                                                       1-20

            Con gái Giai-ru sống lại. Người đàn bà mất huyết.                                              21-43

6                     Chúa Giê Su truyền các nguyên tắc cho các môn đồ. Vua Hê-rốt giết

Giăng Báp Tít.                                                                                                   1-29

            Chúa Giê Su cho năm ngàn người ăn bằng năm ổ bánh và hai con cá.                30-44

            Chúa Giê Su đi bộ trên biển.                                                                              45-56

7          Người Pha-ri-si dạy những lời truyền khẩu.                                                         1-13

            Những điều phát xuất từ trong lòng làm ô uế con người.                                                14-23

            Người con gái Sy-rô-phê-ni-xi được chữa lành bệnh.                                          24-30

            Người điếc và người câm được chữa lành.                                                        31-37

8          Chúa Giê Su cho bốn ngàn người ăn bằng bảy ổ bánh.                                      1-21

            Người mù thấy những người đi đường như những cái cây.                                 22-26

            Phi-e-rơ: Ngài là Đấng Christ.                                                                             27-30

            Báo trước sự đóng đinh; kêu gọi từ bỏ, vác thập tự và theo Chúa.                     31-38

9          Sự hóa hình của Đấng Christ.                                                                             1-9

            Tiên tri Ê-li thật đã đến.                                                                                      10-13

            Các môn đồ không thể đuổi quỷ; Chúa Giê Su đã làm.                                        14-29

            Cuộc bàn luận của các môn đồ: Sự sống lại? Ai là người lớn nhất?                     30-37

            Các môn đồ ngăn cấm người không theo Chúa Giê Su.                                      38-40

            Phần thưởng về sự ban cho dầu chỉ là một tách nước cho những môn đồ.         41

            Gây vấp phạm cho một đứa bé; Nếu mắt gây cho ngươi phạm tội.                     42-50

10         Hôn nhân và ly dị.                                                                                             1-12

            Cho phép con trẻ đến với Chúa Giê Su.                                                              13-16

            Người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.                                  17-27

            Hãy lìa bỏ nhà cửa của ngươi và mọi thứ sẽ nhận lại gấp trăm lần

trong đời này và cả trong thiên đàng.                                                                 28-31

            Báo trước về sự đóng đinh và sự sống lại.                                                        32-34

            Lời xin cho một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả.                          35-45

            Người mù Ba-ti-mê được sáng mắt.                                                                   46-52

11         Chúa Giê Su đuổi những kẻ buôn bán tại Jerusalem bằng roi dây.                       1-11

            Chúa Giê Su không tìm thấy những trái trên cây vả.                                            12-26

            Những người đổi tiền bị đuổi đi. Đền thờ phải là nhà cầu nguyện của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  15-18

            Thách thức uy quyền của Chúa Giê Su. Báp têm bởi Giăng hay của ai?               27-33

12         Ẩn dụ: Những người thuê vườn nho giết các đầy tớ và con trai của chủ.             1-12

            Hãy trả cho Sê Sa những gì của Sê Sa.                                                              13-17

            Lúc sống lại, vợ của ai nếu bà có nhiều đời chồng?                                            18-27

            Điều răn lớn nhất: Yêu Đức Chúa Trời và người lân cận của ngươi.                      28-34

            Nói rằng Đấng Christ là con vua Đa Vít nghĩa là thế nào?                         35-40

            Sự dâng hiến hai hào bạc của người đàn bà góa.                                               41-44

13                 Những dấu hiệu về sự trở lại của Đấng Christ: Chính trị, Thiên nhiên

và Tôn giáo.                                                                                                      1-4

            Christ giả, tiên tri giả và cơn đại nạn.                                                                  5-27

            Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               28-30

            Đấng Christ sắp trở lại; Hãy thức canh và cầu nguyện.                                        31-37

14         Chúa Giê Su được xức dầu cam tùng hương tại làng Bê-tha-ny.                          1-9

            Bữa ăn cuối của Chúa lập ra vào ngày Lễ Vượt qua.                                           10-31

            Cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê.                                                                  32-50

            Chúa Giê Su trước mặt thầy thượng tế.                                                             51-65

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 66-72

15         Chúa Giê Su trước mặt Phi Lát.                                                                          1-15

            Sự đóng đinh Đấng Christ.                                                                                16-41

            Sự chôn cất Đấng Christ.                                                                                   42-47

16         Sự sống lại của Đấng Christ.                                                                             1-11

            Chúa Giê Su hiện ra trên đường về làng.                                                            12-13

            Chúa Giê Su hiện ra cho mười một sứ đồ; Điều răn lớn.                                      14-20

 

 

                                                Phúc âm LU CA

 

                                  

1          Thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo sự thụ thai của Giăng Báp Tít.                                  1-25

            Thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo cho Ma-ri về Chúa Giê Su sinh ra.                            26-38

            Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét.                                                                               39-56

            Giăng Báp Tít sinh ra.                                                                                        57-66

            Lời tiên tri của Xa-cha-ri về Chúa Giê Su và Giăng Báp Tít.                                  67-80

2          Sự giáng sinh của Chúa Giê Su tại thành Bết-lê-hem.                                          1-7

            Thiên thần hiện ra cho những gã chăn chiên ngoài đồng.                                     8-21

            Si-mê-ôn và An-ne nói tiên tri về Chúa Giê Su tại đền thờ.                                   22-40

            Cuộc đàm luận của Chúa Giê Su với những thầy tế lễ tại đền thờ năm

Ngài mười hai tuổi.                                                                                            41-52

3          Mục vụ của Giăng Báp Tít. Chúa Giê Su chịu Báp têm. Gia phả của Christ.           1-38

4          Sa-tan cám dỗ Chúa Giê Su.                                                                              1-13

            Chúa Giê Su ứng nghiệm: Thánh linh của Chúa ngự trên ta.                                 14-22

            Người Na-xa-rét cố gắng ném Chúa Giê Su qua một mõm núi.                            23-30

            Trong nhà hội, Chúa Giê Su đuổi tà linh.                                                             31-37

            Chúa Giê Su đã chữa lành cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, những người khác

Và rao giảng.                                                                                                    38-44

5                     Đánh bắt được một trăm năm mươi con cá. Phi-e-rơ được kêu gọi đến

 mục vụ.                                                                                                           1-11

            Người cùi được chữa lành.                                                                                12-16

            Người đàn ông nằm trên giường được đưa xuống từ trên nóc nhà được

chữa lành.                                                                                                         17-26

            Bữa tiệc của những tội nhân, thầy thuốc và người bệnh, những bình cũ

và mới.                                                                                                             27-39

6          Những môn đồ bứt bông lúa mì và ăn trong ngày Sa Bát.                                   1-11

            Chúa Giê Su lập mười hai sứ đồ. Chữa lành tất cả.                                             12-19

            Các phước lành.                                                                                               20-49

7          Đức tin lớn của người chỉ huy; đầy tớ của ông được chữa lành.                         1-10

            Con trai của người đàn bà góa tại Na-in sống lại.                                                11-17

            Ông có phải là Chúa cứu thế? Chúa Giê Su trả lời Giăng Báp Tít.             18-23

            Chúa Giê Su làm chứng về Giăng Báp Tít; Trẻ con trong nơi buôn bán.                24-35

            Người đàn bà với lọ dầu thơm. Người mắc nợ năm mươi và người mắc nợ

năm trăm đơ-ni-ê.                                                                                              36-50

8          Những ẩn dụ  - Người gieo giống.                                                                     1-15

            Cây đèn không nên để dưới thùng hay dưới gầm giường.                                  16-18

            Những người làm theo lời Đức Chúa Trời là mẹ và anh em của Chúa.                  19-21

            Chúa Giê Su ngủ trên thuyền trong lúc bão tố.                                                    22-25

            Người đàn ông bị cả một đoàn quỷ ám được giải cứu.                                       26-39

            Con gái Giai-ru được sống lại. Người đàn bà bị mất huyết.                                 40-56

9          Chúa Giê Su sai phái mười hai sứ đồ.                                                                1-6

            Hê-rốt thừa nhận hoặc là Chúa Giê Su hoặc là Giăng Báp Tít là Ê-li.                     7-9

            Chúa Giê Su làm ra nhiều từ năm ổ bánh và hai con cá.                                      10-17

            Chúa Giê Su là ai? Đấng Christ của Đức Chúa Trời.                                             18-27

            Sự hóa hình trên núi.                                                                                         28-36

            Chúa Giê Su chữa lành cho một đứa con trai, trong khi các môn đồ không

            thể  chữa lành được.                                                                                         37-43

            Chúa Giê Su báo trước về sự đóng đinh.                                                           44-45

            Một môn đồ cao trọng` là người tiếp con trẻ vì danh Chúa.                                 46-48

            Không chống lại chúng ta là thuộc về chúng ta.                                                  49-50

            Chúa có muốn chúng tôi ra lệnh cho lửa từ trời?                                                 51-56

            Không có chỗ cho Chúa Giê Su gối đầu; Đi cày không ngó lại đàng sau.             57-62

10         Bảy mươi môn đồ được sai đi và nhận sứ mạng bởi Chúa Giê Su.                     1-20

            Không một ai biết Con là ai?                                                                              21-24

            Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?                                              25-28

            Người Sa-ma-ri nhân lành.                                                                                 29-37

            Ma-thê và Ma-ri.                                                                                                38-42

11         Cha chúng ta là Đấng ngự trên trời.                                                                    1-4

            Một người bạn xin bánh giữa đêm khuya.                                                          5-8

            Hãy xin, Hãy tìm, Hãy gõ cửa. Cho đá thay vì bánh cho cái được không?                        9-13

            Ngôi nhà chia rẽ sẽ chống lại lẫn nhau. Bảy tà linh thay vì một tà linh.                  14-26

            Mẹ Chúa Giê Su là có phước; Người làm theo lời Đức Chúa Trời có

phước hơn.                                                                                                      27-28

            Giê Na, một dấu hiệu. Đấng lớn hơn Sa-lô-môn.                                                 29-32

            Đèn là ánh sáng của thân thể.                                                                            33-36

            Sự giả hình giống như một cái chén dơ và một nấm mộ.                                                37-44

            Chất gánh nặng; Những kẻ giết các tiên tri; Nắm giữ chìa khóa.                           45-54

12         Kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng có quyền quăng các ngươi vào hỏa ngục.          1-5

            Tóc đã được đếm; Có nhiều giá trị hơn chim sẻ. Xưng nhận Chúa Giê Su.           6-12

            Phân chia tài sản; Nếu linh hồn ngươi bị cất đi trong đêm nay.                            13-21

            Hãy xem những chim quạ và hoa huệ; Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.           22-34

            Con người đến trong lúc bất ngờ.                                                                      35-40

            Người đầy tớ bất trung sẽ nhận nhiều hình phạt.                                                 41-48

            Phân rẽ giữa cha và con; nhận thức thời điểm.                                                   49-59

13         Phi-lát trộn lẫn huyết với của lễ dâng hiến của họ; Tháp Si-lô-ê sụp đổ.                1-5

            Cây vả không ra trái trong ba năm.                                                                     6-9

            Người đàn bà với linh của sự yếu ớt, bị còng lưng cùng với sự chữa lành.         10-17

            Những ẩn dụ – Một hạt cải, Men trong ba đấu bột.                                             18-21

            Hãy vào cửa hẹp; Ta không biết các ngươi những kẻ làm việc trái đạo lý.                       22-30

            Jerusalem! Như gà mẹ tập hợp gà con bên dưới cánh nó.                                  31-35

14         Người bệnh phù thủng được chữa lành trong ngày Sa-bát.                                 1-6

            Trong tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất; nên khiêm tốn.                                               7-11

            Mời người nghèo, người có tật, người què, người mù dự tiệc của ngươi.                       12-14

            Tiệc lớn; Người lo mua đất, người đi mua bò; người lo cưới vợ.                                    15-24

            Gia đình từ bỏ, Mang cây thập tự. Tính giá cả xây dựng hay chiến tranh.             25-35

15         Những ẩn dụ – Chiên đi lạc.                                                                               1-7

            Đồng bạc mất.                                                                                                  8-10

            Người con trai phá của.                                                                                     11-32

16         Người quản gia bất trung và người quản gia khôn ngoan.                                   1-18

            Người giàu và người ăn mày La-xa-rơ.                                                               19-31

17         Tha thứ anh em bảy lần một ngày và nhiều hơn.                                                 1-4

            Làm gia tăng đức tin chúng ta; đức tin bằng hạt cải; những đầy tớ vô ích.                       5-10

            Mười người cùi được chữa lành, chỉ một người biết làm vinh hiển Chúa.             11-18

            Sự trở lại của Chúa Giê Su.                                                                               19-37

18         Vị thẩm phán không tin kính và sự kiên trì của người góa phụ.                            1-8

            Lời cầu nguyện của người Pha-ri-si và người thâu thuế.                                      9-14

            Hãy cho phép những trẻ nhỏ đến cùng Ta.                                                         15-17

            Lạc đà chu qua lỗ kim; Ơn phước nhiều của sự từ bỏ tất cả.                              18-30

            Lời báo trước về sự đóng đinh Chúa Giê Su.                                                     31-34

            Người ăn mày mù trên đường Giê-ri-cô được sáng mắt.                                     35-43

19         Chúa Giê Su thăm viếng nhà Xa-chê.                                                                  1-11

            Những đầy tớ được giao mười nén bạc, năm nén bạc và một nén bạc.               12-27

            Chúa Giê Su cưỡi trên một lừa con vào thành Jerusalem.                                    28-40

            Chúa Giê Su đã nói tiên tri về sự sụp đổ của thành Jerusalem.                            41-44

            Đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ.                                                     45-48

20         Phép Báp Têm của Giăng là của Đức Chúa Trời hay của con người.                    1-8

            Những người thuê đất bất nghĩa giết con trai và những đầy tớ chủ đất.               9-18

            Trả cho Sê Sa và trả cho Đức Chúa Trời.                                                            19-26

            Sự sống lại và người đàn bà đã kết hôn với bảy anh em.                                               27-40

            Đấng Christ là con vua Đa Vít như thế nào.                                                         41-44

            Những thầy dạy luật xâu xé nhà của đàn bà góa.                                                45-47

21         Người góa phụ nghèo dâng hai hào.                                                                  1-4

            Những dấu hiệu sự trở lại của Đấng Christ: Chính trị, thiên nhiên và

tôn giáo. Christ giả, những tiên tri giả và cơn đại nạn                                          5-28

             Ẩn dụ về cây vả.                                                                                               29-30

           Sự trở lại của Đấng Christ; thức canh và cầu nguyện.                                         36-38   

 

 22         Giu Đa Ích-ca-ri-ốt lập một thỏa thuận phản bội.                                                  1-6                                                      Nhóm lại trong phòng cao dự lễ Vượt qua.                                                        7-13

Bữa ăn tối của Chúa.                                                                                         14-23

Cuộc tranh luận của các môn đồ: Ai sẽ là người lớn nhất?                                  24-30

Lời báo trước về việc Phi-e-rơ chối Chúa.                                                          31-34

Hãy lấy ví, bao và gươm.                                                                                  35-38

Hỡi Cha, nếu có thể được xin cất chén này khỏi con.                                          39-46

Giu Đa phản bội; Chúa Giê Su bị bắt.                                                                 47-53

Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 54-62

Việc khởi tố bời thầy tế lễ cả, những thầy dạy luật và các trưởng lão.                 63-71

23         Chúa Giê Su trước Phi Lát và Hê Rốt                                                                 1-25

            Chúa Giê Su vác thập hình; Lời báo trước sự sụp đỗ Jerusalem.                         26-32

            Sự đóng đinh, sự chết và sự chôn cất của Chúa Giê Su.                                                33-56

24         Sự sống lại của Chúa Giê Su.                                                                            1-12

            Trên đường về làng Em-ma-út.                                                                           13-35

            Sự hiện ra của Chúa Giê Su cho các môn đồ.                                                     36-53

 

 

 

Phúc âm GIĂNG

 

1          Chúa Giê Su: Ngôi lời đã trở nên xác thịt.                                                           1 -18

            Lời làm chứng của Giăng Báp Tít liên quan đến Chúa Giê Su.                              19-28

            Chiên con của Đức Chúa Trời; Phép Báp têm.                                                    29-34

            Chúa Giê Su mời Anh-rê, Phi-e-rơ, Phi-líp và Na-tha-na-ên.                                  35-51

2          Tiệc cưới tại Ca-na.                                                                                           1 -12

            Chúa Giê Su đuổi những người đổi bạc ra khỏi đền thờ.                                     13-25

3          Gửi đến Ni-cô-đem: Trừ ra người phải sinh lại.                                                    1-11

            Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ánh sáng đến trong thế gian.                   12-21

            Chúa Giê Su, Giăng Báp Tít và phép Báp têm bằng nước.                                  22-26

            Giăng Báp Tít làm chứng Chúa Giê Su như một chàng rễ.                                   27-36

4          Chúa Giê Su và người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia Cốp.                                   1-42

            Chúa Giê Su chữa lành cho con trai của quan thị vệ.                                           43-54

5          Chúa Giê Su chữa lành cho một người tại ao Bê-tết-đa.                                      1-18

            Chúa Giê Su có quyền làm sống lại và phán xét.                                                 19-29

            Cha của Ngài làm chứng cho Chúa Giê Su, Kinh Thánh và Giăng Baptist. 30-47

6          Chúa Giê Su nuôi cho năm ngàn người ăn.                                                         1-15

            Chúa Giê Su đi bộ trên biển.                                                                              16-24

            Ta là bánh của sự sống – Thân thể của ta.                                                          25-50

            Ăn thịt của ta và uống huyết của ta.                                                                    51-59

            Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống.                                      60-71

7          Những em trai của Chúa Giê Su không tin Ngài.                                                  1-13

            Có phải những người cầm quyền biết Chúa Giê Su là Đấng Christ?                     14-36

            Sông nước sự sống sẽ chảy ra từ lòng người ấy.                                              37-44

            Quân lính không bắt Chúa Giê Su.                                                                      45-53

8          Ai là người vô tội hãy ném đá đầu tiên vào bà ấy.                                              1-11

            Người theo ta sẽ chẳng đi trong tối tăm.                                                                        12-20

            Chúa Giê Su phán các ngươi sẽ biết rằng Ta là Cha.                                           21-30

            Nếu con sẽ làm cho các ngươi tự do, các ngươi sẽ được tự do.                                    31-51

            Trước khi có Áp-ra-ham đã có ta.                                                                       52-59

9          Chúa Giê Su chữa lành người mù; có phải vì tội lỗi của cha mẹ hay của

người ấy?                                                                                                         1-41

10         Ta là cửa của chiên và là người chăn chiên tốt.                                                   1-42

11         Chúa Giê Su kêu La-xa-rơ sống lại vào ngày thứ tư.                                           1-57

12         Ma-ri xức dầu chân Chúa và lấy tóc lau chân Ngài.                                              1-11

            Hô-sa-na: Ơn Phước thuộc về  Vua Israel.                                                          12-19

            Trừ ra bông lúa mì rơi xuống đất và chết.                                                           20-36

            Yêu tiếng ca ngợi của con người hơn là sự ngợi khen của Đức Chúa Trời.          37-43

            Ta không đến để đoán xét thế gian nhưng để cứu thế giới.                                 44-50

13         Chúa Giê Su rửa chân cho các môn đồ.                                                             1-20

            Một người trong các ngươi sẽ phản ta.                                                              21-30

            Hãy yêu người như ta đã yêu các ngươi.                                                           31-35

            Khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta.                                                                    36-38

14         Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.                                                                   1-6

            Người nhìn thấy ta là đã thấy Cha.                                                                     7-15

            Ngài sẽ ban cho các ngươi Đấng Yên ủi khác.                                                    16-31

15         Ta là cây nho; các ngươi là những nhánh.                                                          1-12

            Các ngươi là những bạn hữu của ta, nếu các ngươi làm theo bất kỳ điều gì.        13-25

            Khi Đấng yên ủi đến.                                                                                         26-27

16         Bất cứ ai giết các ngươi họ sẽ nghĩ họ đang phục vụ.                                        1-6

            Nếu ta không đi xa, Đấng yên ủi sẽ không đến.                                                  7-15

            Gặp lại, trong giây chót, Các ngươi sẽ thấy ta.                                                   16-22

            Bất cứ điều gì các ngươi sẽ xin trong danh ta.                                                   23-26

            Các ngươi sẽ có hoạn nạn: Ta đã đắc thắng.                                                      27-33

17         Chúa Giê Su cầu nguyện: Xin cho họ hiệp nhất như chúng ta.                              1-11

            Chúa Giê Su cầu nguyện cho các môn đồ và những người tin Ngài.                    12-25

18         Giu Đa phản bội Chúa Giê Su.                                                                            1-14

            Phi-e-rơ chối Chúa Giê Su.                                                                                 15-27

            Ngươi có phải là Vua của dân Do Thái?                                                             28-40

19         Chúa Giê Su bước ra trước đội một vương miện bằng gai.                                 1-16

            Sự đóng đinh Chúa Giê Su, những lời nói và sự chết của Ngài.                           17-30

            Xương của Chúa Giê Su không bị gãy; bên hông bị giáo đâm.                            31-37

            Sự chôn cất Chúa Giê Su.                                                                                 38-42

20         Sự phục sinh của Chúa Giê Su; Phi-e-rơ và Giăng đến tại phần mộ.                     1-10

            Chúa Giê Su hiện ra cho Ma-ri                                                                            11-18

            Chúa Giê Su hiện ra cho các môn đồ của Ngài.                                                   19-23

            Thô-ma nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê Su.                                              24-31

21         Chúa Giê Su hiện ra cho các môn đồ trong lúc đang đánh cá.                             1-14

            Si-môn, ngươi yêu ta hơn những người này không?                                           15-25

 

                                           

                                         Sách CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

               1         Lời hứa ban Đức Thánh Linh; Chúa Giê Su thăng thiên.                                       1-11

            Ma-thi-a sứ đồ mới thay cho Giu Đa Ích-ca-ri-ốt.                                                 12-26

2          Lễ Ngũ tuần phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và xức dầu.                             1-13

            Phi-e-rơ truyền giảng: Chúa Giê Su là Chúa và Christ.                                          14-36

            Ăn năn và chịu báp têm: Đời sống và sự giảng dạy của các sứ đồ.                     37-47

3          Người què tại cửa đẹp được chữa lành.                                                                        1-10

            Phi-e-rơ: Danh Chúa Giê Su làm cho người què mạnh mẽ.                                  11-26

4          Phi-e-rơ và Giăng bị bắt; Không có danh nào khác ngoại trừ danh Giê Su.           1-22(12,19,20)

            Sau khi được tha ra, họ tiếp tục giảng đạo.                                                        23-31

            Lấy mọi vật làm của chung – Một cuộc sống cộng đồng mới.                             32-37

 5          A-na-nia và Sa-phi-ra.                                                                                    1-11                                                      Sự chữa lành và phép lạ; Hội Thánh trưởng thành.                                              12-16

            Thiên sứ giải thoát Phi-e-rơ và các sứ đồ ra khỏi tù.                                           17-42

6          Ủy nhiệm cho bảy môn đồ phục vụ cho mục vụ những người góa bụa.               1-7

            Ê Tiên bị bắt và trả lời tại công hội.                                                                    8-15

7          Ê Tiên giảng đạo và trở thành người tuẩn đạo.                                                   1-60

8          Sự bắt bớ Hội Thánh mở rộng.                                                                          1-8

            Phi-líp giảng đạo; Si-môn, một thầy phù thủy trở lại đạo.                                                9-25

            Hoạn quan Ê-thi-ô-pi chịu Báp têm.                                                                    26-40

9          Sau Lơ trở lại đạo và chịu báp têm; Mục vụ của ông.                                          1-22

            Sau Lơ gặp những sứ đồ tại Jerusalem                                                              22-30

            Phi-e-rơ:  Sự chữa lành của Ê-nê                                                                       31-35

            Phi-e-rơ: Sự sống lại của Đô Ca                                                                         36-43

10         Nhờ Phi-e-rơ mà Cọt-nây trở lại đạo.                                                                  1-48

11         Phi-e-rơ bênh vực cho việc trở lại đạo của Cọt nây và thân hữu.                         1-19

            Các môn đồ lần đầu tiên được gọi là những Cơ Đốc nhân tại An-ti-ốt.                 20-30

12         Hê-rốt giết Gia-cơ; một thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi ngục tối.                      1-25

13         Ý định của Đức Thánh Linh cho Sau-lơ và Ba-na-ba chia rẽ nhau.             1-3

            Bóng tối phủ trên Ba-giê-su, một tiên tri giả.                                                       4-12

            Phao-lô giảng về Đấng Christ tại nhà hội An-ti-ốt.                                                13-41

            Người Hi Lạp và người ngoại được kêu gọi cho Phúc âm.                                  42-52

14         Tại thành Y-cô-ni: Phao-lô phải chạy trốn.                                                           1-7

            Thành Lít-trơ: Người què được chữa lành; Phao lô như thần Mercury,

Ba-na-ba như thần Jupiter.                                                                                 8-20

            Phong chức trưởng lão. Vào nước trời trãi qua hoạn nạn.                                   21-28

15         An-ti-ốt: Làm phép cắt bì? Các sứ đồ tại Jerusalem quyết định.                           1-35

            Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ.                                                                             36-41

16         Thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ: Ti-mô-thê chịu phép cắt bì.                                   1-7

            Thành Phi-líp xứ Ma-xê-đô-nia: Ly-đi trở lại đạo.                                                 8-15

            Phao-lô và Si-la bị bắt vào tù: Người cai ngục trở lại đạo.                                   16-40

17         Thành Tê-sa-lô-ni-ca: Những người gây loạn lạc nay có đây!                               1-9

            Thành Bê-rê: Nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày; đáng khâm phục hơn.               10-15

            Thành A-thên: Bàn thờ thần không biết.                                                              16-34

18         Thành Cô-rinh-tô: A-qui-la, Bê-rít-sin, Giút-tu.                                                       1-18

            Thành Ê-phê-sô: Phao lô, A-qui-la, Bê-rít-sin và mục vụ của Apollo.                     19-28

19         Thành Ê-phê-sô: Các ngươi đã nhận Đức Thánh Linh chưa?                                1-7

            Trường học Ty-ra-nu; Ta biết Chúa Giê Su, Ta biết Phao Lô.                                8-22

            Đê-mê-triu và ngôi đền bằng bạc cho nữ thần Đi-a-na.                                         23-41

20         Thành Trô-ách: Ơ-tích chết được sống lại.                                                          1-16

            Thành Ê-phê-sô: Các anh sẽ không còn thấy mặt tôi nữa.                                   17-36

21         Thành Ty-rơ, Sê-sa-rê: Đừng đi đến Jerusalem.                                                   1-16

            Phao-lô bị bắt tại trong đền thờ Jerusalem.                                                        17-40

22         Phao-lô kể cho những người Do Thái tại Jerusalem nghe về sự trở lại đạo

của ông.                                                                                                           1-30

23         Phao-lô được gọi ra đối chất câu hỏi về sự sống lại.                                          1-11

            Âm mưu giết Phao-lô bại lộ; Phao-lô được gửi đến Sê-sa-rê.                              12-35

24         Phao-lô bị buộc tội trước Phê-lít; Phao-lô giảng cho ông.                                               1-27

25         Phao-lô thỉnh cầu lên Sê-sa trước Phê-tu và Ạc-ríp-ba.                                        1-27

26         Ạc-ríp-ba được thuyết phục để trở thành Cơ Đốc nhân.                                       1-32

27         Cơn trốt Euroclydon làm đắm tàu trong thời gian hải hành của Phao-lô

đến Rô-ma.                                                                                                       1-44

28         Những phép lạ trên đảo Man-tơ và sự trở lại đạo.                                               1-15

            Phao-lô giảng đạo trong hai năm bị tù tại Rô-ma.                                                            16-31

 

 

 

Thư RÔ MA

 

1                     Chúa Giê Su là con của Đức Chúa Trời. Những ân tứ thuộc linh cho

sự thành lập.                                                                                                     1-12

            Người ngoại và phúc âm. Quyền phép và sự công bình đến sự cứu rỗi.              13-17

            Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phó họ vào những

ảnh hưởng đê hèn của tội.                                                                                 18-32

2          Sự phán xét phù hợp với sự thật và công bình; ăn năn.                                      1-10

            Đức Chúa Trời không thiên vị. Luật pháp và Lương tâm.                                     11-16

            Luật pháp và tội lỗi. Người Do Thái bề trong; Phép cắt bì trong lòng và

thuộc linh.                                                                                                         17-29

3          Người Do Thái và người ngoại đạo đã bị đoán phạt bởi luật pháp.

Sự xưng công bình bởi đức tin.                                                                         1-31

4          Sự xưng công bình bởi đức tin được minh họa bởi đức tin của

Áp-ra-ham.                                                                                                        1-25

5          Bình an với Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh.  1-5

            Tình yêu của Đức Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giê Su. Bão đãm của

sự cứu rỗi.                                                                                                        6-11

            So sánh tội lỗi và sự chết của A-đam với ân điển và món quà sự sống của

Chúa Giê Su.                                                                                                     12-21

6                     Báp têm bằng nước. Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê Su trong

 đời sống của chúng ta.                                                                                     1-11

            Chiến thắng trên tội lỗi. Tôi tớ cho Đức Chúa Trời. Những bông trái

Cho sự thánh khiết.                                                                                           12-23

7          Luật pháp như người chồng cũ đã chết. Chúa Giê Su là Chúa Giê Su.                 1-6

            Tranh chiến giữa luật của Đức Chúa Trời và luật của tội lỗi. Ai sẽ cứu?                7-25

8          Đời sống chiến thắng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.                                    1-13

            Những ơn phước của Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống.

Ngài cầu thay cho chúng ta.                                                                               14-30

            Không còn ai chinh phục được; không có sự chia rẻ khỏi tình yêu của

Đức Chúa Trời.                                                                                      31-39

9                     Giao ước của Đức Chúa Trời hứa cho Israel được mở rộng cho tất cả

các dân tộc.                                                                                                      1-13

            Thương xót kẻ mà Ta thương xót. Đồ gốm và đất sét.                                        14-23

            Dân sót lại của Israel sẽ được cứu.                                                                    24-33

10         Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp. Tin vào sự công bình, sự cứu rỗi.           1-13

            Đức tin đến bởi nghe. Không có ai tin.                                                               14-21

11         Như bảy ngàn người để dành. Việc làm so với Ân điển. Sự kém thiếu của

 Israel làm giàu có cho dân ngoại.                                                                      1-12

            Người ngoại không được khoe khoang. Tất cả nhà Gia Cốp sẽ được cứu.          13-36

12         Thân thể là của lễ sống. Những chi thể của thân. Lời khuyên thực tiễn.                1-21

13         Thuận phục người có quyền cao hơn. Yêu thương người khác.

Đặt trên Chúa Giê Su.                                                                                        1-14

14         Nhận yếu đuối trong đức tin. Đừng đoán xét hay đặt vật cản chân..                     1-23

15         Như Đấng Christ, mang lấy những yếu đuối của người khác và tiếp nhận họ.       1-14

            Mục vụ của Phao-lô như là một sứ đồ cho các dân ngoại.                                  15-33

16         Lời chào thăm với sự tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời.                                    1-27

 

 

 

Thư CÔ RINH TÔ THỨ NHẤT

 

1          Không thiếu ân tứ, đang chờ đợi về sự Chúa trở lại.                                           1-10

            Chia rẽ trong Hội Thánh; Ta thuộc về Phao Lô; Có phải Đấng Christ

bị phân rẽ?                                                                                                        11-17

            Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; Đấng Christ là sự khôn ngoan

 và công bình của chúng ta.                                                                               18-31

2          Người tự nhiên so với người thuộc linh; Chúng ta có tâm trí của Christ.               1-16

3          Tánh xác thịt dẫn đến sự chia rẽ.                                                                        1-4

            Mục sư cung cấp đức tin; xây dựng nhà bằng đá quí.                                        5-15

            Đền thờ của Đức Chúa Trời; Sự khôn ngoan theo thế gian là dại dột.                  6-23

4          Mục sư là người quản trị và là người hướng dẫn; Những sự chịu đựng

            của Phao Lô.                                                                                                    1-21

5          Sự gian dâm.                                                                                                    1-8

            Tránh xa những Cơ Đốc nhân phạm tội. Nhưng không phải người ngoại.             9-13

6                     Các thánh đồ đoán xét những tranh chấp và các thiên sứ; Không công bình

Không được ở trong thiên đàng.                                                                                    1-11

            Tất cả mọi điều phải hợp luật pháp, không mưu chước;

Thân thể là những chi thể của Christ.                                                                  12-20

7          Những bổn phận của hôn nhân và những tình trạng không nên kết hôn.               1-40

8          Thần tượng và thức ăn dâng cho thần tượng.                                                     1-13

9          Đặc ân chức sứ đồ; Sự tấn phong của Phao Lô.                                                            1-27

10         Những phước hạnh của Israel; Những thất bại của họ bởi thử

Đức Chúa Trời  và tiếng than phiền.                                                                    1-13

            Có phần trong tiệc thánh, không dùng thức ăn đã cúng thần tượng.

Sự xúc phạm.                                                                                                   14-33

11         Đấng Christ, đàn ông và đàn bà; mũ trùm đầu.                                                   1-16

            Hãy xem xét cho kỷ về bữa ăn tối cuối cùng của Chúa.                                       17-34

12         Chín ân tứ thuộc linh, tính đa dạng và lợi ích.                                                      1-11

            Hội Thánh là một thân có nhiều chi thể và nhiều chức năng.                                 12-31

13         Sự nổi bật của lòng từ thiện hay tình yêu thương.                                               1-13

14         Lời tiên tri, ngôn ngữ không biết, mục đích, thực hành và phụ nữ.                       1-40

15         Sự sống lại của Đấng Christ và sự chết của những thánh đồ; Sự bảo đãm

            của Đức Chúa Trời.                                                                                           1-58

16         Của bố thí cho người nghèo trong Hội Thánh; tuyên dương các anh em.             1-24

 

 

Thư CÔ RINH TÔ THỨ HAI

 

1          Sự chịu đựng trong Christ, làm yên ủi cho anh em.                                             1-11(5-6)

            Lời nói mang tính giản dị và chân thành tin kính.                                                 12-24(12)

2          Sự trừng phạt có thẩm quyền; tha thứ và yên ủi người ấy.                                  1-11(6-7)

            Chiến thắng trong Christ; Mùi thơm của sự nhận biết Đấng Christ.                       13-17(13-14)

3          Các anh là thư của Đấng Christ được chăm sóc bởi chúng tôi.                            1-5(3)

            Mục vụ thuộc linh vinh hiển hơn; Chúa là Thánh Linh.                                           6-18(8-10, 17-18)

4          Ánh sáng của Phúc âm vinh hiển về Đấng Christ.                                                1-6(4)

            Hiện nay chiếu sáng những việc hoạn nạn cho vinh hiển đời đời.                         7-18(16-18)

5          Thân thể là đền tạm trên đất; một nhà đời đời trên thiên đàng.                             1-14(1)

            Trong Christ, con người là vật tạo dựng mới; tất cả mọi sự đều trở nên mới.       15-21(17)

6          Nếp sống Cơ Đốc của mục sư là gương mẫu ngay cả trong khó khăn.                1-13

            Cái ách không thăng bằng với người ngoại; phân rẽ.                                          14-18

7          Nên thánh hoàn toàn trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.                                        1

            Vui mừng vượt trội trong tất cả đau buồn.                                                          2-7

            Buồn rầu tin kính là việc ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi.                                            8-16(10)

8          Tài chính giúp cho đường lối chỉ đạo của các thánh đồ.                                      1-24

9          Đức Chúa Trời yêu người ban cho với tinh thần vui vẻ; giúp đỡ các

thánh đồ.                                                                                                          1-18

10         Những khí giới của chiến trận không thuộc xác thịt nhưng bởi quyền năng.          1-18(3-6)

11         Được Đấng Christ cưới làm vợ như một trinh nữ trong sạch.                               1-11(2)

            Những tiên tri giả và những kẻ lừa gạt.                                                               12-20

            Sự chịu đựng của Phao Lô trong sứ mạng của Đức Chúa Trời.                           21-33

12         Khải tượng: Một người được cất lên tới thiên đàng.                                           1-6

            Một cái giầm trong thân thể.                                                                              7-13

            Vui lòng tiêu phí và phải tiêu phí; Yêu thương nhiều cho dầu được yêu ít.                        14-21

13         Chúa Giê Su Christ sống trong anh em.                                                              1-14

 

 

Thư GA LA TI

 

1          Từ bỏ một Phúc âm chân thật.                                                                           1-14

            Cuộc họp của Phao Lô với các sứ đồ tại Jerusalem.                                          15-24

2          Phép cắt bì và Phúc âm.                                                                                    1-10

            Phao Lô đối chất với Phi-e-rơ liên quan đến luật pháp và Phúc âm.                     11-18

            Bị đóng đinh với Đấng Christ.                                                                            19-21

3          Luật pháp hay đức tin?                                                                                      1-7

            Người công bình sẽ sống bởi đức tin.                                                               8-14

            Lời hứa cho Áp-ra-ham đầu tiên, luật pháp sau đó.                                             15-18

            Mục đích của luật pháp: Như một thầy giáo dẫn đến Đấng Christ.                        19-29

4                     Israel như con cái dưới sự kềm cặp của luật pháp cho đến khi được kế tự

Trong  Đấng Christ.                                                                                           1-20

            Ích-ma-ên và Y-sác Hai giao ước.                                                                      21-31

5          Không bởi phép cắt bì, nhưng đức tin có việc làm bằng tình yêu thương.                        1-12

            Mối tương quan giữa các con cái Chúa với nhau.                                               13-15

            Những việc làm của xác thịt và trái của Thánh Linh.                                             16-26

6          Phục hồi anh em.                                                                                              1-5

            Gieo và gặt.                                                                                                      6-10

            Con cái Chúa được vinh hiển nhờ thập tự giá và nếp sống mới.                          11-18

 

 

                                 Thư Ê PHÊ SÔ

1          Ơn phước thuộc linh từ trời trong Đấng Christ.                                                   1-23

2          Bởi ân điển chúng ta được cứu qua đức tin.                                                      1-10

       Những công dân hữu nghị, gia tộc của Đức Chúa Trời và đền thánh.                  11-22

3          Sự huyền nhiệm: Người ngoại là thừa kế thân thuộc và cùng một thân.               1-21

4          Sự kêu gọi về thống nhất trong một Thánh Linh, một Chúa và một thân.              1-10

Năm mục vụ cho thống nhất và trọn vẹn của các thánh đồ.                                 11-16

Học Đấng Christ không như thế gian; Mặc lấy người mới; Chớ làm buồn

Lòng Thánh Linh.                                                                                               17-32(30-32)

5          Yêu thương, vâng lời, thánh thiện và sự sáng cho con yêu dấu.                          1-14

            Bước đi khôn ngoan; Nói bằng thi thiên và luôn luôn tạ ơn.                                 15-21

            Chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ và Hội Thánh.                                               22-32

6          Con cái và cha mẹ, tôi tớ và ông chủ.                                                                1-9

            Khí giới của Đức Chúa Trời; Cầu nguyện trong Thánh Linh.                                  10-24

                                                                            

                                                                             Thư PHI LÍP

 

1          Bông trái của sự chịu đựng, yêu thương và công bình. Sống là Christ.                1-30

2          Yêu thương, hiệp một. Tâm trí của Christ: Lấy theo mẫu của một

tôi tớ và vâng lời.                                                                                              1-11

            Kế hoạch cứu rỗi. Chiếu sáng như đuốc, nắm giữ lời bày ra phía trước.              12-18

            Những tôi tớ trung thành; Những kẻ khác tìm lợi riêng.                                        19-30

3          Không bởi luật pháp. Coi như tất cả đều là lỗ. Quyền phép của sự sống lại.        1-11

            Thúc giục hướng đến việc đoạt giải thưởng Thân thể thấp hèn trở nên

thân thể vinh hiển.                                                                                             12-21

4          Hãy đứng vững; Vui mừng luôn luôn; Cầu nguyện và khẩn nài; Bình an.              1-7

            Những điều thật và trung thực. Chịu được trong tất cả hoàn cảnh;

Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho tất cả.                                                               8-23

 

 

 

                                                           Thư CÔ LÔ SE

 

1                     Đức tin vào Đấng Christ, yêu thương các thánh đồ và hi vọng vào

thiên đàng.                                                                                                        1-8

            Khôn ngoan, những bông trái và sức mạnh; Được giải cứu khỏi

quyền lực của tối tăm.                                                                                       9-14

            Đấng Christ là Chúa, Đấng sáng tạo, Đầu của Hội Thánh, Đầy đủ; Hòa giải.          12-22

            Đấng Christ sống trong các anh em, Hi vọng của vinh hiển.                                     23-29

 2            Huyền nhiệm về Đức Chúa Trời và Chúa Giê Su; Gốc rễ, xây dựng và thành lập.      1-5

            Đầy đủ về Thượng Đế. Hoàn tất trong Ngài. Xóa bỏ văn tự.                                       6-15

            Bóng của những điều sắp tới, thân là thuộc về Christ.                                               16-19

            Chết từ những nguyên tắc sơ đẳng của thế gian; giáo lý của con người.                    20-23

3                Nếu được sống lại với Đấng Christ; Mặc lấy người mới theo

hình tượng của Đấng tạo hóa.                                                                                     1-11

              Nên thánh, chọn lọc: Tha thứ như Đấng; Một thân; Lời của Đức Chúa Trời cư trú. 12-17

              Vợ, Chồng, Con cái và đầy tớ.                                                                          18-25

4          Cầu nguyện không thôi thêm sự tạ ơn vào.                                                        1-18

 

 

 

Thư TÊ SA LÔ NI CA THỨ NHẤT

 

 1          Đức tin, yêu thương, hi vọng và sự lựa chọn.                                                     1-8

Quyền năng của Đức Thánh Linh và sự vui mừng.                                               9-10

2                     Truyền rao Tin Lành không mưu mẹo; Được phép của Đức Chúa Trời

trong đức tin.                                                                                                    1-8

            Công việc vĩnh cữu của Phao Lô; Thánh Khiết, Công bình và

đời sống không thể bị khiển trách.                                                                     9-20

3          Không ra đi bởi những đau buồn, nhưng làm cho vững chắc trong đức tin.         1-10

            Không thể khiển trách trong sự thánh khiết lúc Đấng Christ trở lại.                       11-13

4.                   Ý muốn của Đức Chúa Trời là thánh hóa; Cái bình được tôn trọng;

 Sự gian dâm.                                                                                                   1-8

            Tình yêu thương anh em; Hãy làm việc của mình, bởi chính tay mình.                   9-12

            Đấng Christ trở lại; Người chết và người sống đều ở với Chúa luôn luôn.                        13-18

5          Sự trở lại của Đấng Christ như kẻ trộm; Áo giáp của tình yêu; Yên ủi.                  1-11

            Đừng dập tắt Thánh Linh; Đức Chúa Trời gìn giữ anh em toàn thể không

chỗ trách được.                                                                                                            12-28

 

 

 

Thư TÊ SA LÔ NI CA THỨ HAI

 

1                     Đức tin trưởng thành, làm điều nhân đức và chịu đựng; Giá trị của

vương quốc Đức Chúa Trời.                                                                              1-6

            Sự đến lần thứ hai của Chúa Giê Su đối với các thánh đồ và người ngoại.          7-12

2          Con của sự diệt vong; Đức Chúa Trời chi phối với sự sáng láng.                                    1-12

3          Có một số Cơ Đốc nhân bước đi cách lộn xộn.                                                  1-18

 

 

Thư TI MÔ THÊ THỨ NHẤT

1          Việc từ thiện cho thấy lòng thuần khiết, lương tâm tốt, đức tin chân thật.             1-6

            Luật pháp không dành cho người công bình nhưng dành cho người

không vâng lời.                                                                                                 7-10

            Đấng Christ đến để cứu tội nhân; Tôi là người làm đầu của những tội nhân.         11-20

2          Sự nài xin và cầu thay; Chúa Giê Su là trung bảo cho tất cả.                               1-7

            Đàn ông cầu nguyện; đàn bà trang điểm; không phải A-đam nhưng

Ê-va bị lừa dối.                                                                                                             8-15

3          Phẩm chất của các Giám mục và các chấp sự.                                                   1-13

            Hội Thánh của Đức Chúa Trời là trụ và nền của lẽ thật.                                        14-16

            Nếu không biết cai trị nhà riêng làm sao chăm sóc Hội Thánh.                             3

4          Giáo lý của kẻ dữ: không được cưới gã và kiêng cữ ăn thịt.                               1-7

            Sự tin kính là việc rất ích lợi. Hãy làm gương; Chớ bỏ qua ân tứ.                                    8-16

5          Bổn phận của các trưởng lão và các góa phụ của các độ tuổi.                            1-16

            Giá trị những trưởng lão danh dự gấp đôi; Những phê bình chống đối.               17-21

            Đặt tay; Lời khuyên về sức khỏe.                                                                       22-25

6          Những đầy tớ và những ông chủ.                                                                      1-2

            Có người không dạy những lời khuyên của Chúa Giê Su.                                    3-5

            Sự tin kính với sự thỏa lòng.                                                                             6-10

            Người của Đức Chúa Trời! theo sau sự công bình và tình yêu thương.                11-16

            Người giàu nên làm điều thiện và đóng góp.                                                      17-21

 

 

Thư TI MÔ THÊ THỨ HAI

 

1                     Đức tin không giả dối, Tinh thần của yêu thương, quyền năng,

tâm trí lành mạnh.                                                                                              1-7

            Những đau buồn của Phúc âm, đời sống, sự bất diệt; biết Đấng ta tin.                8-18

2                     Lính chiến của Chúa Giê Su; tranh đấu đúng luật để giành mão miện.

Đồng trị với Chúa Giê Su.                                                                                  1-13

            Phân chia từng lời; Các thánh đồ cần ra khỏi những điều trái đạo lý;

Một cái bình được tôn trọng.                                                                             14-26

3                     Những ngày cuối là thời kỳ đầy hiểm họa, Những người tự kỷ và

những người phạm thượng.                                                                              1-9

            Bị bắt bớ vì tin kính: Kinh Thánh, Sự linh cảm làm cho trọn vẹn.                          10-17

4                     Giảng đạo bất kỳ gặp thời hay không gặp thời; không thích giáo lý

đúng đắn.                                                                                                         1-4

            Chiến đấu một trận chiến tốt. Hoàn tất cuộc đua của ta.                                      5-8

            Những người phụ giúp trung thành và những người không đáng tin trong

            mục vụ.                                                                                                                        9-22

 

                                                                            Thư TÍT

 

1          Phẩm hạnh của các trưởng Lão hoặc các Giám mục.                                          1-9

            Tính ngổ nghịch, Những kẻ lừa dối, tự nhận là biết Chúa nhưng

            trong việc làm chối bỏ Ngài.                                                                              10-16

2          Giáo lý đúng đắn; người có tuổi, những người đàn bà và những đầy tớ.             1-10

            Ân điển của Chúa dạy chúng ta từ bỏ những điều không tin kính

            và sống khiêm tốn.                                                                                            11-15

3          Được cứu bởi rửa sạch của tái sinh và làm mới bởi Thánh Linh.                          1-15

 

 

 

 

THƯ PHI-LÊ-MÔN

 

            Phao Lô bào chữa cho Ô-nê-sim                                                                                    1-25

 
                                                           Thư HÊ BƠ RƠ

1                     Chúa Giê Su là Con, biểu lộ hình ảnh người của Đức Chúa Trời,

 Đức Chúa Trời.v.v…                                                                                         1-13

            Những thiên thần thờ phượng Chúa Giê Su; Tất cả thần linh phục vụ.                  6-14

2          Tương lai thế giới không thuộc dưới quyền các thiên sứ.                                                5, 7

            Chúa Giê Su trở nên người để làm Đấng cứu rỗi.                                                1-18

            Sự cứu rỗi là bằng chứng và được công bố bởi Đức Chúa Trời,

không lối thoát.                                                                                                 2-3

3          Sự bất tuân và tội lỗi ngăn trở sự yên nghỉ trong nếp sống Cơ Đốc.                    3-19

4          Sự yên nghỉ dành cho người kính sợ Chúa, có đức tin và biết vâng lời.               1-11

            Quyền năng của lời Đức Chúa Trời phân chia hồn và linh, là sự nhận thức.          12

5          Chúa Giê Su là thầy tế lễ cao trọng so sánh với A-rôn.                                        1-11

            Vẫn còn cần giáo lý căn bản.                                                                             11-1

6          Sáu qui luật đầu tiên về giáo lý của Đấng Christ: Sự ăn năn.v.v…                        1-2

            Bước tiếp theo để hoàn thành giáo lý căn bản đã trọn vẹn.                                 2-3

            Ai có thể làm mới được nếu họ đã sa ngã?                                                        4-8

            Làm việc, phục vụ và lao động theo sau sự cứu rỗi.                                           9-10

            Những lời hứa kế thừa bởi đức tin, nhẫn nại, và siêng năng.                               11-20

7                     Mên-chi-xê-đéc là vua của Sa-lem, Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời,

Và vua của hòa bình.                                                                                         1-10

            Chúa Giê Su thầy tế lễ thượng phẩm sau Mên-chi-xê-đéc không phải

xuất thân từ dòng dõi Lê Vi.                                                                              6:20, 7:11-8:6

8          Giao ước: Cũ và mới. Không tiếp tục trong đó. Không thêm những bất công.     7-13

9          Đền tạm và Chúa Giê Su. Huyết Ngài bôi xóa để phục vụ Đức Chúa Trời.            1-15

            Thừa kế sự bất diệt. Chúa Giê Su trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời

 sẽ hiện ra.                                                                                                        16-28

10         Luật pháp là bóng của những điều sắp đến; Chúa Giê Su là một sinh tế.              1-10

            Sự sống đời đời tuyệt mỹ. Chúa Giê Su là đường dẫn vào nơi chí thánh.                        11-20

            Chúa Giê Su thầy tế lễ thượng phẫm của chúng ta và Đức Chúa Trời

thành tín; không còn cố ý phạm tội.                                                                   21-31

            Những hoạn nạn; làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời; Trở lại lần thứ hai.

            Sống bởi đức tin.                                                                                              32-39

11         Những bằng chứng của đức tin: Các thánh đồ của Cựu Ước.                             1-40

12         Những nguyên tắc chỉ đạo cuộc đua: Chúa Giê Su là tác giả và người

hoàn tất; nên thánh.                                                                                           1-13

            Bông trái của công bình là bình an; trật phần ân điển.                                          11-21

            Đến Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời, v.v… Sự phục vụ Đức Chúa Trời

đáng hoan nghênh.                                                                                            22-29

13                 Yêu thương anh em; Hãy nhớ họ trong vòng xiềng xích; Những giáo lý lạ.           1-9

Chúa Giê Su chịu đau khổ; vâng theo những luật này. Một lương tâm tốt.                        10-25

 

 

                                                               Thư GIA CƠ

1          Những thử thách: xem nó lả niềm vui; Những việc làm nhẫn nại.                          1-4

            Chịu đựng; Vương miện của sự sống; Đức Chúa Trời không cám dỗ

             bất cứ ai; Tội lỗi và sự chết.                                                                            5-15                                                                 Sự khôn ngoan: Đức Chúa Trời ban cho sự tự do; Cầu xin trong đức tin

            không xao động.                                                                                               5-11

            Người giàu và người nghèo trong Hội Thánh.                                                     9-11

            Người làm theo lời Đức Chúa Trời; Chớ tự dối mình. Những trái đầu mùa.           16-21

            Lời như gương; Luật của sự tự do; Kềm chế lời nói; đạo thuần khiết.                  22-27

2            Sự thiên vị: Người nghèo và người giàu; Luật hoàng gia; vui mừng khoan dung.    1-13

            Đức tin và những việc làm; Giúp đỡ anh em; Ma quỷ tin; Đức tin chết.                 14-26

3          Cái lưỡi: Một người trọn vẹn; kềm chế một con ngựa; Ơn phước và rủa sả.              1-10

            Như một suối nước và rượu nho; Sự khôn ngoan từ trên là trong sạch và

đầy bình an.                                                                                                      11-18

3                Sự tham muốn và lời cầu nguyện; Bạn của thế gian;

Hạ mình trước Chúa Ngài sẽ nhấc cao lên.                                                         1-10

              Khiêm tốn. Đoán xét anh em. Cuộc đời như hơi nước; Không làm điều

              thiện là tội.                                                                                                        11-17

5          Sự khổ sở của những người giàu.                                                                     1-6

            Sự trở lại lần thứ hai, nên nhẫn nại; ác cảm; Khi ưu phiền hãy cầu nguyện.          7-13

            Những trưởng lão cầu nguyện để chữa bệnh; Đức Chúa Trời sẽ đỡ dậy và tha thứ.

              Ê-li                                                                                                                          14-18

            Chuyển một anh em lầm lỗi thành một người chân thật.                                       19-20

 

 

                                              Thư PHI E RƠ THỨ NHẤT

1          Sự thừa kế liêm khiết và sự cứu rỗi sau cùng.                                                    1-5

            Thử thách đức tin như vàng; Những sự đau đớn của Chúa Giê Su Christ.            6-12

            Vâng lời; Được nên thánh; Được chuộc tội bởi huyết.                                         13-22

            Sinh lại bởi lời của Đức Chúa Trời, hạt giống không thể hư hỏng.                        23-25

2          Dòng dõi được chọn, thầy tế lễ hoàng gia, dân tộc thánh.v.v…                          1-12

            Vâng lời những người có quyền và những người làm chủ.                                  13-20

            Được kêu gọi để bước theo chân Đấng Christ.                                                   21-25

3          Những người vợ, ở trong sự thuận phục; Những người chồng tôn trọng vợ.       1-7

            Yêu thương anh em; đừng lấy ác trả ác; yêu sự sống.                                        8-12

            Chịu đựng vì sự công bình.                                                                               13-17

            Đấng Christ giảng cho những linh không vâng lời vào thời kỳ Nô-ê.                     18-22

4          Ngài đã chịu khổ trong xác thịt để chữa lành khỏi tội lỗi.                                     1-6

            Lòng nhân đức che đậy vô số tội lỗi.                                                                 7-11

            Đừng lấy làm lạ về việc chịu thử thách như lửa.                                                  12-15

            Chịu đựng như một Cơ Đốc nhân; Sự phán xét bắt đầu từ nhà của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  16-19

5                     Gương mẫu của người phục vụ; Đấng làm đầu những người chăn chiên;

Hãy giao những điều cưu mang của bạn cho Đức Chúa Trời.                              1-14

 

 

                                           Thư PHI E RƠ THỨ HAI

1          Đức tin quí giá; Nhận biết tin kính và quyền phép ban cho mọi thứ.                     1-11

Sự hóa hình của Chúa Giê Su; Lời tiên tri bởi Đức Thánh Linh                              12-21

2          Đời sống của những tiên tri giả và kẻ không tin kính; Sự phán xét củ họ.             1-22

3          Chúa Giê Su trở lại; Nếp sống bình an và thánh khiết; Trời mới và đất mới.          1-18

 

 

 

                                       Thư GIĂNG THỨ NHẤT

 

1          Thông công trong sự sáng; Huyết của Chúa Giê Su lau sạch chúng ta;

Xưng tội.                                                                                                          1-10

2                     Chúa Giê Su người biện hộ của chúng ta, Làm dịu cho tội;  Hãy bước

            đi như Ngài đã bước đi.                                                                                                1-6

            Yêu thương anh em sống trong sự sáng.                                                           7-11

            Chớ yêu thế gian: Sự ham muốn của xác thịt, của mắt, và sự kiêu ngạo.             12-17

            Người chống lại Đấng Christ; Người xức dầu cư trú trong anh em và dạy

anh em.                                                                                                            18-29

3          Khi Chúa Giê Su hiện ra chúng ta sẽ giống như Ngài.                                          1-7

            Chúa Giê Su hủy diệt những việc làm của kẻ ác; Sanh bởi Đức Chúa Trời

            không phạm tội.                                                                                                            8-12

            Tình yêu thương không chỉ nói bằng lời nhưng bằng việc làm và lẽ thật.              13-24

4          Những tiên tri giả; chống lại Đấng Christ; Người ở trong lớn hơn.                                    1-6

            Đức Chúa Trời là tình yêu thương; Yêu thương anh em để biết

Đức Chúa Trời và ở trong Ngài.                                                                                     7-16

            Tình yêu thương trọn vẹn quăng xa sự sợ hãi, ngay cả trong ngày xét đoán.       17-21

5          Niềm tin Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời thắng hơn thế gian.                          1-5

            Ba điều mang theo được lưu lại trong thiên đàng.                                               6-13

            Nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài,

Ngài nghe chúng ta.                                                                                          14-21

 

 

                                                                           Thư GIĂNG THỨ HAI

 

Bước đi trong lẽ thật; yêu thương người khác; Những kẻ lừa gạt;

Giáo lý của Chúa Giê Su.                                                                                               1-13

 

 

                                      Thư GIĂNG THỨ BA

 

Thịnh vượng và khỏe mạnh; yêu thương; sự chống nghịch trong giáo hội.                       1-14

 

                                                              Thư GIU ĐE

 

Chiến đấu cho niềm tin; dục vọng, bất trung, những người chống nghịch và

không tin kính.                                                                                                              1-19

Đức tin chí thánh; Cầu nguyện trong Thánh Linh; Đức Chúa Trời hiện diện.                       20-5

 

 

 

                                              Sách KHẢI HUYỀN

 

1          Khải tượng đáng kinh sợ mà Chúa Giê Su cho Giăng thấy.                                 1-20

2          1. Hội Thánh Ê-phê-sô; Ăn trái của sự sống trong Ba-ra-đi.                                  1-7

            2. Hội Thánh Sy-mẹc-nơ; Sự chết thứ hai không làm đau đớn.                            8-11

            3. Hội Thánh Bẹt-găm; Ma-na giấu kín, hòn sỏi trắng, một tên mới.                      12-17

            4. Hội Thánh Thi-a-ti-rơ; Quyền năng, cây gậy sắt, ngôi sao mai.                         18-29

3          5.Hội Thánh Sạc-đe: Bộ quần áo trắng, sách của sự sống, trước mặt Cha.          1-6

            6. Hội Thánh Phi-la-đen-phi; Trụ trong đền thờ, danh của Đức Chúa Trời.  7-13

            7. Hội Thánh Lao-đi-xê; Ngồi với Chúa Giê Su trên ngai của Ngài.                        14-22

4          Ngôi trên trời, Cầu vồng, Bốn con sinh vật, Biển như thủy tinh,

Hai mươi bốn trưởng lão.                                                                                  1-11

5          Chiên con của Đức Chúa Trời mở bảy ấn của quyển sách đóng ấn;

ngợi khen.                                                                                                        1-14

6          Ấn thứ nhất: Ngựa bạch – Cuộc chinh phục và người chinh phục.                       1-2

            Ấn thứ hai: Ngựa hồng – Không có hòa hình, kẻ giết người.                               3-4

            Ấn thứ ba: Ngựa ô – Cái cân trong tay, thương mãi.                                           5-6

            Ấn thứ tư: Ngựa xám – Sự chết; theo sau là hỏa ngục; gươm và đói kém.          7-8

            Ấn thứ năm: Những linh hồn người tuẩn đạo dưới bàn thờ.                                 9-11

            Ấn thứ sáu: Ngày thịnh nộ của chiên con của Đức Chúa Trời.                              12-17

7          Một trăm bốn mươi bốn ngàn tôi tớ có đóng ấn của Đức Chúa Trời trên trán.      1-8

            Những thánh đồ ra khỏi đại nạn, được rửa sạch bằng huyết Chúa Giê Su.           9-16

8                     Ấn thứ bảy; Lư hương bằng vàng, khói hương, những lời cầu nguyện của

tất cả các thánh đồ.                                                                                           1-5

            Tiếng kèn thứ nhất: Mưa đá, lửa bốc cháy một phần ba dân số và các loài cỏ.    6-7

            Tiếng kèn thứ hai: Núi lửa trong biển giết chết một phần ba sự sống biển cả

Và các tàu thuyền.                                                                                             8-9

            Tiếng kèn thứ ba: Ngôi sao ngải đắng; Nước nhiểm ngải đắng, người chết.         10-11

            Tiếng kèn thứ tư: Một phần ba mặt trời tối tăm, mặt trăng, các ngôi sao,

Ngày và đêm.                                                                                                   12-13

9                     Tiếng kèn thứ năm: Châu chấu vực sâu làm hại những người không có

dấu ấn.                                                                                                             1-12

            Tiếng kèn thứ sáu: Bốn thiên sứ; Tai họa thứ nhất: Hai trăm triệu kỵ bình.            13-21

10         Thiên sứ quyền năng, quyển sách nhỏ, bảy tiếng sấm; Giăng nuốt sách.             1-11

11         Tai họa thứ hai: Cây gậy bằng sậy; đo đạc đền thờ; Hai người chứng của

Đức Chúa Trời.                                                                                                  1-13

            Tai họa thứ ba: Tiếng kèn thứ bảy: Đức Chúa Trời và vương quốc

Đấng Christ trong thế giới này.                                                                           14-18

            Đền thờ trên trời mở ra; Hòm giao ước của Đức Chúa Trời.                                 19

12                 Người đàn bà, mặt trời, mặt trăng, mười hai ngôi sao; con rồng;

đứa trẻ con của loài người.                                                                               1-6

            Mi-ca-ên; Sa-tan, nước lụt, người đàn bà trong sa mạc, cuộc chiến đấu.             7-13

13                 Con thú với bảy đầu, mười sừng và mười vương miện: chiến tranh

với các thánh đồ.                                                                                              1-10

            Chiên có hai sừng; thờ lạy tượng con thú; con số sáu sáu sáu.                           11-18

14         Một trăm bốn mươi bốn ngàn thánh đồ ca hát trên núi Si-ôn.                               1-5

            Giờ phán xét; Sự sụp đỗ của Ba-by-lôn.                                                                        6-8

            Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tất cả những kẻ thờ lạy

 con thú có đánh số sáu sáu sáu.                                                                       7-11

            Con người thu hoạch.                                                                                        12-16

            Thiên sứ thu hoạch; cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; máu chảy dài một

trăm sáu mươi Furlong.                                                                                     17-20

14                 Những người chiến thắng không mang dấu sáu sáu sáu hát bài ca của

Môi Se và bài ca của Chiên con.                                                                                    1-4

            Đền thờ trên thiên đàng đã mở; Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra.          5-8

16         Bát thứ nhất: Cơn đau thương trầm trọng trên loài người.                                   1-2

            Bát thứ hai: Biển như máu người chết; Sự sống trong biển chết hết.                   3

            Bát thứ ba: Nước ngọt biến thành máu.                                                              4-7

            Bát thứ tư: Đổ xuống trên mặt trời; Lửa cháy xém loài người.                             8-9

            Bát thứ năm: Trên ngôi con thú; bóng tối bao trùm.                                            10-11

            Bát thứ sáu: Trên sông Ơ-phơ-rát; Ba tà linh; Hạt-ma-ghê-đôn.                            12-16

            Bát thứ bảy: Trong không khí; Một trận động đất lớn và bão tới tấp.                   17-21

17         Ba-by-lon dâm đãng ngồi trên con thú có bảy đầu và mười sừng.                                   1-18

 

 

18         Sự phán xét Ba-by-lôn; Những thương gia than khóc.                                         1-24     

 

19         Thiên đàng vui mừng trên sự phán xét Ba-by-lôn.                                               1-6

            Đám cưới chiên con đang đến.                                                                          7-10

            Đấng thành tín, Lời của Đức Chúa Trời, Chúa của các Chúa trên ngựa bạch.        11-16

            Con thú và tiên tri giả bị ném vào hồ lửa cháy phừng; những người mang

số sáu sáu sáu bị giết.                                                                                      17-21

20         Sa-tan bị trói; Triều đại ngàn năm của Đấng Christ; Sự sống lại thứ nhất.             1-6

            Sa-tan được thả; Gót và Ma-gót gây chiến tranh; Tòa án trắng xét đoán.             7-15

21         Trời mới, đất mới, Jerusalem mới.                                                                     1-8

            Vợ của Chiên con, Jerusalem thánh xây trên vầng đá quí.                                   9-27

22         Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên con, sông của sự sống, cây sự sống.             1-7

            Không thờ lạy thiên sứ.                                                                                     8-10

            Hãy nên công bình, hãy nên thánh. Chắc chắn Ta đến mau chóng.                       11-21

 


 

Các bài khác :: Tổng quát Kinh Thánh
:: Tổng quan Tân Ước
:: Đề mục từng đoạn trong các sách Cựu Ước
:: Kinh Thánh và Bồi linh
:: Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi