Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su trở lại Ca-bê-na-um nơi mà Ngài đang sống lúc đó. Tiếng tăm của Ngài đồn ra xa. Nhiều người nghe về những sự chữa lành lạ lùng mà Ngài đã làm. Vì vậy, khi Ngài vào thành Ca-bê-na-um, mọi người vây quanh Ngài. Họ đến nơi Ngài ở và tập trung thành đám đông trong nhà và đứng bên ngoài cho đến khi không còn chỗ để nhìn thấy Chúa Giê-su. Ngài liền bắt đầu rao giảng cho họ. Một số người muốn mang một người đàn ông bị bại đến cho Chúa Giê-su để người này được chữa lành. Tuy nhiên, vì quá đông nên họ không thể đem người đàn ông đến với Chúa Giê-su. Họ quyết định đi lên mái nhà và khoét một cái lỗ thòng dây hạ người bị bại từ mái nhà xuống trước mặt Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngạc nhiên về đức tin của họ, và Ngài bảo người đàn ông bị bại rằng: “Tội ông đã được  tha”. Có mấy thầy thông giáo Do Thái ngồi đó và họ băn khoăn rằng người tên Giê-su này làm sao có thể tha tội. Họ nói: "Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?" (Mác 2:7). Chúa Giê-su chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể tha tội

 

Chúng ta hãy xem nơi đầu tiên mà Chúa Giê-su tha tội cho người đàn ông. Bốn người đàn ông đem người bị bại này đến cho Chúa Giê-su trên tấm thảm. Họ dùng phương cách khác thường để đem người đàn ông này đến cho Chúa Giê-su vì họ tin rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành cho ông. Họ là những người có đức tin, và Chúa Giê-su nhận ra đức tin của họ. Câu 5 nói, "Ðức Chúa Giê-su thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha."

 

Chúa Giê-su tha tội cho người đàn ông. Ngài không chữa lành bệnh của người này trước, nhưng Ngài tha tội cho ông. Ngài tuyên bố  tội lỗi của ông đã được tha. Việc này chưa từng nghe. Làm sao mà một người bình thường có thể tuyên bố rằng tội người khác đã được tha? Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm việc đó.

 

Thứ hai, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su bị cáo buộc nói phạm thượng. Các thầy thông giáo cáo buộc Chúa Giê-su nói phạm thượng. Họ nói, " Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?" (Câu 7). Các thầy thông giáo Do Thái biết Kinh Thánh dạy gì. Họ biết chỉ có Đức Chúa Trời có thể tha tội. Trong Ê-sai 43:25 Đức Chúa Trời phán, "Ấy chính Ta, là Ðấng vì mình Ta mà xóa sự phạm tội ngươi; Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa." Đó là Đức Chúa Trời, chỉ duy nhất, người có quyền năng để tha tội. Vì thế, họ cáo buộc Chúa Giê-su tự cho mình là Đức Chúa Trời. Đó chính là điều mà Ngài đang làm bởi vì Ngài thực sự là Đức Chúa Trời.

 

Trong phúc âm Giăng 1:1-3 chép "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." Ngôi lời là Chúa Giê-su Christ. Ngài đã ở đây từ thuở ban đầu với Đức Chúa Cha và Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên mọi vật. Không vật chi làm ra mà chẳng bởi Ngài. Trong Cô-lô-se 1:16 chúng ta đọc, "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả." Chúa Giê-su là đấng sáng tạo vũ trụ. Ngài là Đấng Toàn Năng là Đấng mà mọi tạo vật có trách nhiệm nhận biết và thờ phượng.

 

Thứ ba, chúng ta hãy xem Chúa Giê-su chữa lành người bại. Câu 8-12 chép như vầy: "Ðức Chúa Giê-su trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy mang thảm mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, mang thảm đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì mang thảm đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Ðức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy." Chúa Giê-su chữa lành người bại. Ngài có lòng nhân từ đối với ông không chỉ bởi việc tha tội mà còn bởi việc chữa lành bệnh tật của ông. Chúa Giê-su có quyền năng làm điều đó.

 

Phép mầu này chứng tỏ Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Các thầy thông giáo Do Thái cáo buộc Chúa Giê-su nói phạm thượng vì Ngài tha tội cho người bệnh. Để chứng tỏ cho họ thấy rằng Ngài có quyền tha tội, Ngài làm việc mà chỉ Đức Chúa Trời làm được. Ngài chữa lành bệnh bại của người đàn ông. Các thầy thông giáo Do Thái không thể cáo buộc Ngài nữa. Trước mắt họ, Ngài cho họ xem quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ nói, "Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy."

 

Bạn của tôi, Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng tha thứ tội lỗi của bạn. Ngài đến thế giới này để tội lỗi của con người được tha. Ngài lên thập tự và trả giá cho tội lỗi của con người hầu cho họ có thể được tha thứ. Ê-phê-sô 1:7 nói, "Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài." Hôm nay, tôi xin Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi cho bạn. Tôi mời bạn đến với Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi mình để nhận sự tha thứ của Ngài. Nếu bạn muốn, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ bạn và cho bạn sự sống đời đời.

 

Trong nhiều năm bạn có thể đang mang một gánh nặng lớn trong lòng. Gánh nặng đó là tội lỗi của bạn. Hôm nay, tôi đề nghị bạn một cách để loại bỏ gánh nặng đó bằng cách đến với Chúa Giê-su Christ. Chỉ có Ngài có thể mang gánh nặng đó thay cho bạn. II Cô-rinh-tô 5:21 nói, "Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời." Chúa Giê-su chết trên thập tự vì tội của bạn để bạn có thể được tha thứ. Tôi đề nghị sự tha thứ đó dành cho bạn ngày hôm nay trong danh của Đấng Christ. A-men

 

                                                                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

Các bài khác :: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su
:: Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Vì trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an, sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ; lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gởi cho lẫn nhau những lễ vật, và bố thí cho người nghèo khổ.” Ê-xơ-tê 9: 22.

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi